Podvojné účtovníctvo

- vedenie hlavnej knihy
- vedenie analytickej evidencie
- vedenie účtovného denníka
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie pokladničnej knihy
- zúčtovanie bankových výpisov
- evidencia DPH, daňové priznanie
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
- súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
- štatistické výkazníctvo


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Podvojné účtovníctvo

  Služby vykonávame samostatne alebo komplexne, podľa legislatívnej normatívy platnej v Slovenskej republike: - spracovanie účtovnej agendy v zmysle aktuálneho Zákona o účtovníctve - externé vedenie účtovníctva - evidencia DPH - daňové priznanie - spracovanie účtovnej uzávierky - mesačné predkladanie účtovných výkazov - poradenstvo pri riešení ekonomických problémov, prípadne inštruktáž pre vedenie základnej evidencie firemných dokladov, kontakt Specialna ponuka individuálneho online softverové r...

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  Vedenie podvojného účtovníctva

  - príprava a prevzatie dokladov - overenie ich formálnej a vecnej správnosti, chronologické zatriedenie účtovných dokladov do jednotlivých agend (prijaté faktúry, vystavené faktúry, príjmové a výdavkové- pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, ostatné záväzky apod.) - zavedenie účtovnej jednotky do certifikovaného ekonomického systému, správa databázy - zostavenie účtovnej osnovy - vedenie hlavnej knihy vrátane vedenia analytickej evidencie, - vedenie pokladničnej knihy a knihy sociálneho fondu - vypracovanie mesačnej súvahy a výkazu ziskov a strát - na požiadanie odberateľa, - vypracovanie daňového priznania k DPH / štvrťroč...

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, Mzdy

  - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien - Realitnú činnosť

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  •účtovanie podľa IFRS •spracovanie dokladov •overovanie dokladov aj z daňového hľadiska •vedenie pokladničnej knihy •evidencia pohľadávok a záväzkov •evidencia majetku •DPH priznanie •ročná účtovná závierka •daňové priznanie FO a PO •vypracovanie knihy jázd •rekonštrukcia účtovníctva

 • Podvojné účtovníctvo

  •vedenie podvojného účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov •evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH •evidencia majetku •ročná účtovná závierka, zostavenie účtovnčch výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát) a poznámok podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR •daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb •priebežné vyhodnocovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku podľa požiadaviek klienta

 • Podvojné účtovníctvo

  Vedieme účtovníctvo v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám. Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov. Účtovníctvo je vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Podvojné účtovníctvo a mzdy sú vedené v ekonomickom programe MRP Brezno.

 • Podvojné účtovníctvo

  Vedenie podvojného účtovaníctva obsahuje: •Evidencia pohľadávok a záväzkov (knihy vydaných a prijatých faktúr, rôznych rozhodnutí, ...) •Účtovný rozvrh členený podľa požiadaviek zákazníka •Hlavná kniha •Kniha analytickej evidencie •Účtovný denník •Pokladničná kniha v tuzemskej a zahraničnej mene •Účtovná závierka a výkazy k účtovnej závierke (výkaz ziskov a strát, súvaha, príloha - poznámky k účtovnej závierke •Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, odpisy z neho •Evidencia drobného hmotného majetku s dobou použiteľnosti vyššou ako 1 rok

 • Podvojné účtovníctvo

  - priebežné účtovanie prijatých účtovných dokladov v súlade s platnou legislatívou - zohľadnenie daňových aspektov účtovania - príprava všetkých potrebných dokumentov, súpisov a prehľadov - zostavenie účtovnej závierky - uloženie účtovnej závierky do zbierky listín

 • Podvojné účtovníctvo

  - spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy - vedenie knihy pohľadávok a záväzkov - vedenie pokladničnej knihy - evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH - evidenciu majetku - sklad - intrastat - vedenie knihy jázd

 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

  Overenie úplnosti účtovných dokladov •Vedenie hlavnej knihy •Vedenie účtovného denníka •Evidenciu pohľadávok a záväzkov •Evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr •Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia •Evidencia zásob •Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte •Spracovanie účtovnej závierky •Vyhotovenie výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu •Komplexnú daňovú agendu •Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek •Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie •Na požiadanie k...

 • Podvojné účtovníctvo

  - účtová osnova - účtovný denník - pokladničná kniha - kniha bankových dokladov - evidencia vydaných a prijatých faktúr - evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov - evidencia majetku - daňové priznanie DPH - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - inventarizácia majetku, peňažných prostriedkov a záväzkov - spracovanie ročnej účtovnej závierky

 • Podvojné účtovníctvo

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti podvojného účtovníctva. Spracovanie daňových priznaní, spracovanie miezd a personalistiky.

 • Podvojné účtovníctvo

  V sústave podvojného účtovníctva účtujú podnikatelia, ktorým ukladá túto povinnosť Obchodný zákonník (spoločnosti s ručením obmedzením, družstvá, akciové spoločnosti), alebo ktorým to Obchodný zákonník dovoľuje (fyzické osoby - podnikatelia, ak chcú uplatňovať na vyčíslenie základu dane skutočné výdavky v podmienkach podvojného účtovníctva) V podvojnom účtovníctve majú podnikatelia povinnosť účtovať o : • stave a pohybe majetku a záväzkov • rozdiele majetku a záväzkov (o vlastnom imaní) • výnosoch a nákladoch • príjmoch a výdavkoch • výsledku hospodárenia

 • Podvojné účtovníctvo

  ?Vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov ?Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH ?Kontrola účtovných dokladov ?Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch ?Spracovanie mesačných uzávierok, príprava návrhu priznania dane z príjmu právnických osôb

 • Kurzy podvojného účtovníctva na PC

  Skupinový kurz podvojného účtovníctva pre začiatočníkov v programe Omega s celkovým počtom vyučovacích hodín 48 (príručka v cene kurzu).

 • Účtovníctvo, jednoduché, podvojné,DPH, administratívne práce.

  Ponúkame Vám spracovanie: podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, DPH, miezd, spracovanie jednotlivých účtovných agend, vypracovanie zmlúv /z pracovných vzťahov, obchodných/, korešpondenciu, faktúry, zastupovanie pred daňovým úradom v plnom rozsahu alebo v rozsahu podľa dohody, zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami a pred ostatnými úradmi. Komunikácia s klientom pred vypracovaním daňových priznaní je pre nás samozrejmosťou. Ponúkame administratívne práce. My pracujeme rýchlo, zodpovedne a dovolíme si tvrdiť, že máme jedny z najnižších cien na trhu. Ručíme za vykonané práce. Máme poistenie v dvoch poisťovniach na v...

 • Podvojné účtovníctvo

  - spracovanie dokladov, predkontácia, účtovný rozvrh - pri spracovaní dokladov sa overujú doklady aj z daňového hľadiska - vedenie pokladničnej knihy, účtovného denníka - evidencia pohľadávok a záväzkov - evidencia majetku, výsledovky, súvahy - spracovanie daňového priznania k DPH - spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO, PO - prax vo výkone daňovej kontroly - prax vo výkone funkcie hlavný ekonóm

 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo: - kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej - spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo - vedenie účtovného denníka - vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie - vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr - sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov - vedenie pokladničnej knihy - vedenie knihy cenín asociálneho fondu - vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku - spracovanie interných dokladov - evidencia DPH - spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie - spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky - sp...

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  spracovávanie účtovných dokladov (aj v kancelárii klienta) personalistika mzdy evidencia záväzkov a pohľadávok výpočet DPH, vypracovanie daňových priznaní (motorové vozidlá, FO, PO, zamestnanci) rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky optimalizácia daní

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

 • Podvojné účtovníctvo

  Vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie podvojného účtovníctva účtovným jednotkám: podnikateľom, právnickým osobám, fyzickým osobám, zahraničným osobám, nepodnikateľom. V rámci vedenia podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby: •spracovanie predložených dokladov •vedenie hlavnej knihy •vedenie analytickej evidencie •vedenie účtovného denníka •evidencia pohľadávok a záväzkov •evidencia majetku •vedenie pokladničnej knihy •evidencia DPH, daňové priznanie •mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta •vyhotovenie ročnej účtovnej závierky - súvaha - výkaz ziskov a strát - po...

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  - vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve - evidencia a spracovanie priznaní k DPH - evidencia majetku - knihy jázd - spracovanie saldokonta - spracovanie výkazov súvahy, výsledovky a cash floww - ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) - výpočet dane z príjmov a spracovanie priznania k dani z príjmov - daň z motorových vozidiel - upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh - priebežné informácie o hospodárskom výsledku - mesačné výkazy, súvaha, výkaz ziskov a strát - ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva ...

 • Podvojné účtovníctvo

  •vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve •evidencia a spracovanie priznaní k DPH •evidencia majetku •mesačné výkazy, súvaha, výkaz ziskov a strát, saldokonto •spracovanie výsledovky a cashflow •spracovanie štatistických výkazov, Intrastat •ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) •výpočet dane z príjmov a spracovanie priznania k dani z príjmov •odoslanie daňového priznania a súvisiacich výkazov na daňový úrad •daň z motorových vozidiel, kniha jázd •upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh •priebežné informác...

 • Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, personalistika

  - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva komplexne aj s podkladmi pre DPH - spracovanie miezd a personalistiky -rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky - zakladanie spoločnosti, poskytnutie sídla spoločnosti

 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo

  - vedenie podvojného / jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, - vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH, - kontrola účtovných dokladov, - evidencia pohľadávok a záväzkov, - evidencia majetku, - vystavovanie dokladov – po dohode s klientom (napr. pokladničné doklady, faktúry, daňové doklady a iné), - vedenie pokladne – pokladničnej knihy, - poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, pohľadávkach, záväzkoch a stave majetku, - spracovanie účtovnej uzávierky, vypracovanie výkazov a daňového priznania k dani z príjmu, ...

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, poradenstvo v oblasti účtovníctva, miezd, personalistiky, ekonomiky a daní

 • Podvojné účtovníctvo

  Klientom spracovávame: - hlavnú knihu - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska - účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov - saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach - DPH - evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania - evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, výpočet odpisov - ročná účtovná uzávierka - zostavenie ročných výkazov - Súvaha,Výkaz ziskov a strát, Poznámky, prípade cash flow - daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb - po dohode s klientom je možn...

 • Podvojné účtovníctvo

  •spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy •vedenie knihy pohľadávok a záväzkov •vedenie pokladničnej knihy •evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH •evidenciu majetku •evidencia zásob •účtovnú uzávierku •spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

 • Podvojné účtovníctvo

  Právnické osoby (napr.spoločnosti s ručením obmedzeným) musia viesť podvojné účtovníctvo. Je to náročnejšia forma účtovania, ale nemáme problém zvládnuť to správne a včas. Prispôsobíme sa štýlu, aký Vám vyhovuje: môžeme pracovať u Vás na Vašom SW a všetky doklady budú stále u Vás, alebo povedieme agendu na našom SW Money S3 a doklady nám zapožičiate v pravidelných intervaloch.

 • Komplexné spracovanie ekonomickej agendy v sústave podvojného účtovníctva

  Spracovanie prvotných dokladov, vyhotovenie účtovných záznamov, zápis do účtovných kníh, účtovné výkazníctvo, účtovná závierka, spracovanie daňového priznania, výročná správa, podklady pre Zbierku listín. Spracovanie mzdovej agendy až po výstup do účtovníctva a do daňového priznania. Spracovanie odpisov hmotného a nehmotného majetku po výstup do účtovníctva, podklady pre inventarizáciu majetku.

 • Podvojné účtovníctvo

  1. evidencia a zaúčtovanie dodávateľských faktúr, záväzkov, záloh 2. Evidencia, zaúčtovanie a vystavovanie odberateľských faktúr, pohľadávok, proforma faktúr 3. Zaúčtovanie hotovostných dokladov, vedenie pokladničnej knihy aj v cudzej mene 4. Zaúčtovanie bankových dokladov, vedenie banky aj v cudzej mene 5. Vypracovanie a zaúčtovanie interných dokladov 6. Zaúčtovanie výplat 7. Zaradenie, preradenie, zvýšenie ceny, technické zhodnotenie, vyradenie, mesačné a ročné odpisy dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, drobného hmotného majetku 8. Účtovanie o zásobách, príjemky, výdajky, inventúry, vedľajšie náklady 9....

 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo

  - vedenie podvojného / jednoduchého účtovníctva, - vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, - vypracovanie priznania DPH,kontrola účtovných dokladov, - evidencia pohladávok a záväzkov, evidencia majetku

 • Podvojné účtovníctvo

  Ste začínajúci podnikateľ, alebo firma a potrebujete niekoho kto Vám bude robiť účtovníctvo Vašej firmy? Ak ste odpovedali že ano ponukáme Vám nasledujúce služby komplexné vedenie Podvojného účtovníctva ( pre malé a stredné firmy a fyzických a právnických osôb ).

 • Jednoduché a podvojné účtovníctvo za bezkonkurenčné ceny

  Jednoduché a podvojné účtovníctvo za bezkonkurenčné ceny

  Dobrý deň Ponúkame komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a správy miezd za bezkonkurenčné ceny. Ďalej ponúkame spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie služby podľa želania zákazníka. Poskytujeme i ekonomické poradenstvo. Tešíme sa na spoluprácu.

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  - hlavná kniha - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska - účtovný denník - zápis účtovných prípadov chronologicky - saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr - dph - evidencia dph, daňové priznanie, daň z mv - ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov ( súvaha a výkaz ziskov a strát ) a poznámky - daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

 • Kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného učtovníctva

  • Spracovanie účtovných dokladov a kontrola ich správnosti • Evidencia pohĺadávok a záväzkov • Evidencia a spracovanie DPH • Spracovanie pokladne a bankových dokladov • Evidencia majetku a odpisov • Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania

 • Vedenie účtovníctva: jednoduché, podvojné, paušálne výdavky

  Vedenie účtovníctva: jednoduché, podvojné, paušálne výdavky

  1- Externé vedenie účtovníctva Je najlepšou cestou k profesionalizácii Vášho účtovníctva. Skúsení účtovníci preberú agendu Vášho účtovníctvo spolu so zodpovednosťou voči jednotlivým inštitúciám. 2- Podvojné účtovníctvo V sústave PÚ účtujú povinne účtovné jednotky, ktoré neúčtujú v JÚ. Jeho veľkou prednosťou je prvotná samokontrola, čím sa stáva spoľahlivejším voči JÚ. 3- Jednoduché účtovníctvo V sústave JÚ môže účtovať podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky pre daňové ...

 • Spracovanie podvojného účtovníctva

  Spracovanie podvojného účtovníctva

  -Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových dokladov -Prípravné práce, kompletizácia dokumentov / dokladov a súvisiaca administratíva -Vypracovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku -Predkontovanie účtovných prípadov, vyhotovenie interných dokladov, smerníc účtovania a ostatných protokolov súvisiacich s účtovnou agendou -Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru -Preúčtovanie a rozúčtovanie dokladov v závislosti od charakteru jednotlivých položiek na danom doklade. -Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia -Konzultácie a poradenstvo ...

 • Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie evidencia pohľadávok a záväzkov evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH saldokonto pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr príprava podkladov k realizácii bankových úhrad príprava podkladov na inventarizáciu pohľadávok, záväzkov, majetku a pokladne vypracovanie podkladov pre postúpenie pohľadávok, zápočty pohľadávok a záväzkov evidencia hmotného a nehmotného majetku vedenie pokladničnej knihy okamžitý ...

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd,

  Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd,

  Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy, ekonomické a podnikateľské poradenstvo.. Sledovanie aplikácií zmien zákonov, ktoré súvisia s predmetom činnosti klienta a jeho povinnosťami. Kompletný servis pre s.r.o. aj pre živnostníkov, daňová optimalizácia

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva - DŠ -

  Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva - DŠ -

  Na základe živnostenského oprávnenia č. Žo-2003/25521/2/LIB,č.živn.registra 611-12053 ponúkam spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy, pre živnostníkov, bytové spoločenstvá podľa platnej legislatívy, v spolupráci s akreditovaným daňovým poradcom. Vypracujem daňové priznanie dane z príjmu pre malých a stredných podnikateľov,pre zamestnancov,daňové priznanie dane z pridanej hodnoty. Ponúkané služby v oblasti účtovníctva zahrňujú jednotlivé úkony: -JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO- a)kontrolu formálnej správnosti predložených prvotných dokladov účtovníctva pred zaúčtovaním v zmysle § 11 zákona o úč...

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a miezd pre firmy aj živnostníkov

  Ponúkame vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva s koncoročnou uzávierkou a spracovanie miezd.

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  Profesionalita, diskrétnosť, osobitný prístup ku klientovi v oblastí daní a účtovných služieb je pre nás samozrejmosťou a pre Vás veľkou devízou. Ponúkame: - jednorázové spracovanie daňových priznaní pre firmy a jednotlivcov - pre zmluvných klientov odborné poradenstvo - prostredníctvom svojich pracovníkov a spolupracovníkov sme schopní poskytovať služby na vysokej úrovni Bonus: pravidelné informovanie o daňovom kalendári a o zmenách v legislatíve Naše kontaktné miesta: Bratislava, Martin, Vrútky, Turany a Žilina

 • Podvojné účtovníctvo

  Ponukame spracovanie podvojneho uctovnictva a miezd dodavatelskym sposobom, na uctovanie vyuzivame uctovny software MRP. Cena sluzby sa odvija od mnozstva dokladov, resp. sa da dohodnut aj pausalna sadzba.

 • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

  Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

  - vedenie hlavnej knihy - vedenie analytickej evidencie - vedenie účtovného denníka - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov - vedenie evidencie majetku - vedenie pokladničnej knihy - evidencia DPH, daňové priznanie - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - spracovanie ročnej účtovnej závierky - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo

 • Podvojné účtovníctvo

  • vedenie podvojného účtovníctva • spracovanie podkladov a evidenicia DPH • spracovanie podkladov k dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľnosti • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmu PO

 • Podvojné účtovníctvo

  - vedenie hlavnej knihy ( zápis údajov z vecného hľadiska ) - vedenie účtovného denníka ( chronologický zápis údajov ) - evidencia pohľadávok a záväzkov - vedenie pokladničnej knihy - evidencia majetku a výpočet odpisov - evidencia DPH, príprava daňového priznania - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - spracovanie ročnej účtovnej závierky a všetkých jej súčastí podľa platných predpisov, príprava daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb - vyhotovenie zápisnice z riadneho valného zhromaždenia a príprava podkladov pre zverejnenie ročnej účtovnej závierky podľa platných predpisov

 • Podvojné účtovníctvo

  - hlavná kniha - vedená podľa zápisov dátumovo zoradených - účtovný denník - súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska - saldokonto a zoznam vystavených odberateľských faktúr - prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených odberateľských faktúr - saldokonto a zoznam prijatých dodávateľských faktúr - prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr - účtovanie bankových výpisov - účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy - evidencia hmotného a nehmotného majetku spoločnosti - stanovenie odpisového plánu, výpočet účtovných a daňových odpisov platci DPH - evidenci...

 • Podvojné účtovníctvo + Sklad

  ? Obsahuje to isté, čo zákl. verzia, ale navyše zahŕňa aj modul SKLAD. ? Program pri vystavení faktúry umožňuje robiť príjem/výdaj na sklad a tým automaticky mení stav skladu. ? Program nadväzuje tiež na náš Internetový obchod. Zo Skladu môžete kedykoľvek preniesť karty s cenami, popisom tovaru a obrázkami do Internetového obchodu. Z Internetového obchodu môžete preniesť prijaté objednávky. ? Umožňuje vytvárať aj INTRASTAT hlásenie.

Dodávate a montujete garážové brány?

Dodávate a montujete garážové brány?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Podvojné účtovníctvo 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.