Príprava k stavebnej činnosti , realizácia stavieb

- Spracujeme podklady pre územné a stavebné konanie, kolaudačné konanie s možnosťou realizácie výstavby RD - rekonštrukcie...
- Geometrické plány, vytyčovanie a osadenie stavieb
- Vypracovanie architektonických štúdií a projektovej dokumentácie- architektúra, statika...
- autorský a stavebný dozor


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Príprava domu na fotovoltiku

  Naše vykurovacie systémy sú dokonale kompatibilné na prichádzajúcu, dotovanú fotovoltiku... Ponúkame prípravu domu na fotovoltiku (vypracujeme ponuku), a úplnú novinku - virtuálne záložné zdroje, ktoré výrazne znižujú spotrebu elektrickej energie.

 • Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení

  Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení

  - plynových – OPZ - tlakových – OTZ Odbornú prípravu organizujeme v zmysle § 16 ods. 4 Zákona 124/2006 Zz o BOZP, podľa ktorého obsluhujúci zamestnanec je povinný každých päť rokov absolvovať odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Školiteľ Ing. Vladimír Švec OHSAS vlastní oprávnenia na výchovu a vzdelávanie obsluhy vyhradených technických zariadení : - plynových č. VVZ – 1488/07-04.2 - tlakových č. VVZ – 000063-06-02.2 Program odbornej prípravy je zameraný na prípravu zamestnancov a získanie dokladu pre obsluhu technických zariadení plynových a tlakových skupiny B, a prípravu na skúšku u OPO pre získan...

 • Aktualizačná odb. príprava revíznych, servisných technikov a obsluhy plynu a tlaku

  Aktualizačná odb. príprava revíznych, servisných technikov a obsluhy plynu a tlaku

  - plynových - tlakových Odbornú prípravu organizujeme v zmysle § 16 ods. 4 Zákona 124/2006 Zz o BOZP, podľa ktorého revízny technik,servisný technik a obsluha sú povinní absolvovať odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie každých 5 rokov Školiteľ Ing. Vladimír Švec OHSAS vlastní oprávnenia na výchovu a vzdelávanie revíznych technikov, pracovníkov pre opravu a obsluhu vyhradených technických zariadení : - plynových VVZ – 04.1,04.2,04.3 - tlakových VVZ – 02.1,02.1,02.3 Program odbornej prípravy je zameraný na predĺženie osvedčenia a preukazu revíznych technikov, osôb na opravu (servisných technikov) a obsluhy (kur...

 • Odborná príprava kuričov I. až VI. triedy 08.10.2021

  Odborná príprava kuričov I. až VI. triedy 08.10.2021

  nutné predložiť: - vyplnenú prihlášku - občiansky preukaz Absolventi odbornej prípravy pre I. až V. triedu obdržia potvrdenie o účasti potrebné k vykonaniu skúšok u oprávnenej právnickej osoby (TI a.s., TUV SUD....) v zmysle § 16 ods.2 písm. d) Zákona 124/2006 Z.z. o BOZP Absolventi pre VI. triedu obdržia Osvedčenie podľa § 14 vyhlášky č. 25/1984 Zb. v znení vyhl. 75/1996 Z.z. Absolventi s platnými preukazmi obdržia potvrdenie o aktualizačnej odbornej príprave do preukazu. Školenie sa koná v MEDIAHAUS Nitra, F.Mojtu od 09.00hod

 • Prepress - predtlačová príprava

  Nami spracované materiály pripravíme do tlače podľa Vašich požiadaviek, alebo podľa požiadaviek tlačiarne, s ktorou spolupracujete. Vybavíme za Vás celú komunikáciu s tlačiarňou ohľadom technických a technologických požiadaviek tlače a ďalšieho spracovania. Do tlače pripravíme aj Vami dodané materiály, grafické podklady z iných štúdií, alebo podklady z kancelárskych programov MS Office - Word, Excell, Power Point; Open Office. Zabezpečíme tieto služby: - kontrola a oprava Vašich podkladov - hárková montáž - vyradenie - príprava podkladov na osvit - škála, spadávky, orezové značky - osvit - CTP

 • Příprava TUV

  Příprava TUV

  Tam, kde dochází k vysokým nárazovým spotřebám teplé užitkové vody, instalujeme samostatné ohřívače vody, jak průtočné, tak zásobníkové. Pro největší odběry TUV (v šatnách velkých podniků, apod.) dodáváme zásobníkové ohřívače vody s intenzívním ohřevem, které jsou schopny pokrýt současné sprchování až desítek osob.

 • Odborná príprava chladiarov

  Odborná príprava chladiarov

  Odborná príprava je zameraná na obsluhu a pracovníkov pre opravu všetkých typov chladiacich zariadení ako vyhradených technických zariadení podľa Vyhl. 508/2009 Zz. Príprava prebieha podľa STN EN 13313 (149010). Pre zariadenia s náplňou do 25kg účastník získa preukaz na obsluhu resp. osvedčenie na opravu. Pre zariadenia nad 25kg náplne účastník získa potvrdenie o príprave pre skúšku u Oprávnenej právnickej osoby ( TI, TUV...) Cena vzdelávania podľa náročnosti je od 50 do 70eur/osobu

 • Príprava podkladov pod liate podlahy a nátery

  Príprava podklau je dôležitou súčasťou pokládky podláh. Je nutné odstrániť nesúdržné častice, cementové mlieko, nátery, mastnoty a pod.. Varianty úprav: -brúsenie, frézovanie, otriskávanie, odmastenie, čistenie vodným lúčom a pod..

 • Komplexná projektová príprava stavieb

  - 25 ročná prax - vlastníme a projektujeme v BIM systéme /autodesk building design suite premium - REVIT 2014/ - najvyspelejšia softwérová technológia !!!

 • Technická príprava

  Poskytujeme komplexné spracovanie výkresovej dokumentácie z ideových návrhov, náčrtov, prípadne aj z dodaných vzoriek, pôvodných strojných súčiastok záujemcov o strojárenskú výrobu. - Spracovanie výkresovej dokumentácie v elektronickej aj tlačenej forme - Spracovanie technologických postupov - Výber vhodných materiálov - Cenová kalkulácia - Kontrola a odsúhlasenie vyrobených vzoriek

 • Príprava pôdy

  Príprava pôdy

  Ponúkame službu pri predsejbove príprave pôdy. Využívame stroje Vaderstad NZ Agressive 900 (9m) a Bednar Swifter 10000 SE (10m). Denný výkon od 50 do 80 hektárov.

 • Odborná príprava a poradenstvo

  Poskytujeme Odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a P, pre záujemcom o prácu v SBS, ako aj pre zamestnancov v SBS u ktorých uplynula doba platnosti preukazu Odbornej spôsobilosti a prevádzkovateľov bezpečnostných služieb.

 • Kompletná príprava projektu elektroinštalácie

  Ponúkame kompletnú prípravu projektu elektroinštalácie, jeho zrealizovanie v dohodnutom termíne a odovzdanie spolu s revíznou správou.

 • Príprava povrchu

  Každý z nás sa stretol s korozóvanou bránkou, plotom, zábradlím či s oceľovými konštrukciami všeobecne. Trápi nás to z pohľadu estetického, ale aj z pohľadu toho, že dochádza k narušeniu štruktúry kovu a jeho následného znehodnotenia spojeného s následnou výmenou. Odstránenie problému väčšina z nás rieši tým, že v najbližšom obchode si zakúpi drôtenú kefu, štetec, farbu a poďme natierať. Odstránenie problému, ktorý nás trápil sme relatívne rýchlo a s malými nákladmi odstránili, ale len na krátky čas. Neodstránili sme vôbec pôvod problému; totižto príprava povrchu tvorí úplný základ pred aplikáciou náterových hmôt a tvorí ...

 • Odborná príprava a certifikácia pôdohospodárskych poradcov

  Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby.

 • Príprava a realizácia spoločenských a firemných podujatí

  - gastronomické služby, program, ostatné doplnkové služby...

 • Príprava projektov

  Prípravu projektov a žiadostí pre fondy a grantové schémy v rámci EÚ a Slovenska.

 • Základná odborná príprava hasičov dobrovoľníkov DHZ

  Trvanie tejto prípravy je v rozsahu 40 hodín, počas ktorých sa Vám bude venovať náš tím školiteľov a členov HaZz s dlhoročnými skúsenosťami .

 • Grafický design, kompletní tisková příprava, SAZBA, FOTO, tisk, potisk, výroba reklamy

  Nabízíme širokou paletu služeb, např. kvalitní grafický design, kompletní tiskovou přípravu, tisk, potisk, výrobu grafiky ze samolepicích fólií na automobily a.p., nejrůznějších reklamních panelů, firemních štítů, značení a orientačních systémů, služby kopírovacího centra, výrobu razítek, atd. Reference: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - grafická úprava a sazba knih, kovové nápisy na fasádě - špičkové zpracování, mnoho průmyslových firem včetně nejvýznamnějších v regionu a také živnostníků i těch nejdrobnějších . Proč u nás? Umíme to a za dobrou cenu.

 • Príprava na maturity

  - skúšky či prijímačky

 • Odborná príprava

  Príprava osôb na skúšku pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti na výkon a podnikanie v oblasti strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Poskytovanie odborných rád (poradenstvo) pri prevádzkovaní strážnej služby alebo detektívnej služby. Špecializovaná a všeobecná príprava osôb na výkon strážnej služby a detektívnej služby.

 • Príprava staveniska k stavbe a búracie práce

  Príprava staveniska k stavbe a búracie práce

  Príprava staveniska k stavbe a búracie práce, úprava terénu, odvoz zeminy a stavebného odpadu, výkopové práce podkopom, nakladanie a vykladanie paliet. V tejto činnosti spolupracujeme s dopravcami, s dodávateľom stavebného mechanizmu JCB a inými.

 • Príprava výroby

  Príprava výroby

  Spracujeme výrobnú dokumentáciu podľa projektu, prípadne spracujeme aj samotný návrh. Pracujeme s programom SolidWork, AutoCad a grafickým programom Corel.

 • Príprava podkladov pre projektovú dokumentáciu stavieb

  Vyhláška ÚGKK č.300/2009 ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii ustanovuje, že geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov. Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf zabezpečuje a) prípravu mapových podkladov, b) vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, c) geodetické údaje bodov geodetických základov a podrobných geodetických bodov, d) vypracovanie projektu vytyčovacej siete, ...

 • Služba Príprava informačného systému

  Informačné systémy zohrávajú nielen kľúčovú rolu pri zásadných manažérskych rozhodnutiach, ale v dnešnej dobe sú elementárnym štandardom pre zaisťovanie hladkého chodu firmy. Sme presvedčení, že kvalitný informačný systém prispôsobený potrebám zákazníka, je v dobe vyspelých informačných a komunikačných technológií dôležitým nástrojom pre každého. Povedzte nám, čo všetko váš systém musí pokrývať a my vám prinesieme efektívne riešenia. V tejto oblasti ponúkame: - Metodickú a vecnú podporu pri budovaní vášho informačného systému - Poradenskú podporu pre vytvorenie firemnej ICT stratégie - Odbornú podporu ...

 • Příprava pro ražbu

  - (jednorázová)

 • Príprava vzorky

  Príprava vzorky

  - Manifold - Dávkovanie kvapalín - Certifikované dávkovače - Dávkovacie čerpadlo - Odberové čerpadlo - Dilutor - Dispenser - Pipety a príslušenstvo - Ostatné príslušenstvo - Pipeta - Špičky - Príslušenstvo - Striekačky - Filtrácia - Čerpadlá - Extrakčné patróny - Filtračné aparatúry - Filtračné disky - Filtračné kapsle - Filtračný papier - Filtry z mikrovláken - Indikátorové papieriky - Membránové filtre - Ostatné príslušenstvo - Striekačkové filtre - Flash chromatografia - Príslušenstvo pre Flash - Typ Luer - Typ SPE - Hadičky - Homogenizátory - IAC pro mykotoxiny - Aflatoxiny - Citrinin - Deo...

 • Príprava zavlažovacieho systému

  Pre spracovanie projektu je nutný presný plán pozemku, ktorý má byť zavlažovaný s plánom záhonov rastlinami, ďalej informácie o zdroji vody ako výdatnosť studne a jej hĺbka poprípade tlak vody z vodovodu. Ak tieto údaje chýbajú naša firma prevedie jednotlivé merania. Pri osobnej návšteve u zákazníka sa dohodnú ďalšie detaily zavlažovacieho systému. Dodávka a montáž zavlažovacieho systému sa robí tzv. na kľúč . Spracovanie projektu sa robí bezplatne. Keď sa len pripravujete na úpravu záhrady prípadne stavbu domu doporučujeme vopred stanoviť, kadiaľ optimálne viesť trasy potrubí a káblov cez základy, dlažby a chodníky a pod.

 • Príprava projektovej dokumentácie a projektu na kľúč

  Zorganizujeme pre Vás tender na dodávku veterných elektrární, stavebných prác, elektrickej infraštruktúry ako aj ostatných služieb a pripravíme komplexnú cenovú kalkuláciu. Pripravíme tiež potrebnú dokumentáciu pre povoľovací proces a predložíme ju za Vás na príslušných orgánoch. Vytvoríme pre Vás časový harmonogram výstavby a zabezpečíme stavebný dohľad. Vyhodnotíme za Vás vyúčtovanie za zrealizovanú výstavbu. Pre investorov ponúkame kompletné projekty na kľúč v optimálnych lokalitách s vysokými výnosmi produkovanej elektriny.

 • Príprava vozidiel na STK

  Spoločnosť sa zameriava na prípravu a sprostretkovanie vozidiel na STK.

 • Jazykové pobyty – príprava na certifikát

  - Cambridge CAE - Cambridge CPE - Cambridge FCE - Cambridge PET - CELI - CILS - DELE - DELF - IELTS - TOEFL - TOEIC

 • Príprava potravín

  Príprava potravín

  - Skrabka na zemiaky - Mixér - Mlynceky - Nárezové stroje a krájace - Kutery a píla na kosti - Kuchynské roboty - Miesice a valkace cesta

 • Zateplovanie, obnovy,revitalizácie, panelových,murovaných domov,stavebné práce, príprava stavieb

  Zateplovanie, obnovy,revitalizácie, panelových,murovaných domov,stavebné práce, príprava stavieb

  Ponuka na mieru Zateplenie a rekonštrukcia panelového,murovaného domu Obvodové steny panelových domov spôsobujú z povahy stavebného materiálu svojim sálaním pocit nepríjemného chladného prievanu a uľahčujú spoločne s relatívnou vlhkosťou vzduchu kondenzáciu vody, ktorej dôsledkom je prevlhnutie stavebných prvkov, a následne vznik živeho prostredia pre pliesne. Je všeobecne známe, že podchladené obvodové steny pôsobia negatívne na pohodu a zdravie obyvateľov. Prestupom tepla fasádou počas vykurovacej sezóny dochádza na základe rozdielu medzi vonkajšou a vnútornou teplotou k stratám až vo výške 40% tepelnej energie. V letných mesiacoch dochádz...

 • Návrh -príprava a realizácia skalky. /záhradné stavby /

  Návrh -príprava a realizácia skalky. /záhradné stavby /

  Návrh-realizácia skalky .úprava terénu , navážka zeminy , navážka a usadenie kameňov ,výsadba rastlín ,kríkov a celoročná údržba .Skalky ,suché múrik sú okrasou každej záhrady .Kameň je prírodný materiál s ktorým sa stretávame všade .jeho využitie v záhrade je rôzne od solitérov ,suchých múrik ov až po veľké skalky ,šlapaky ,alebo aj ako súčasť jazierok a potôčikov .

 • Predtlačová príprava

  Spracovanie dát, kontrola a výstup CTP platne, Acento 2E.

 • Príprava IBV

  - kanalizácia, vodovod, plynovod, verejné osvetlenie, komunikácie a chodníky, zemné práce

 • Príprava platieb

  • Účtovanie platieb • Realizácia platieb prostredníctvom rôznych softwarov (v závislosti od banky) • Rekonciliácie bankových účtov (platby dodávateľov, odberateľov, platby personálu, finančné náklady, honoráre, náklady na výskum a vývoj, dane, investičné výdavky...) • Predpovede / prognózy cashu • Rozpočet hotovosti / cashu • Týždenné / mesačné analýzy nedoplatkov • Analýzy hotovostnej situácie / cashu (očakávané platby dodávateľom, očakávané platby od odberateľov)

 • Predprojektová príprava stavieb (zameranie polohopisu a výškopisu)

  Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúži polohopisný a výškopisný plán. Naša firma ponúka široké spektrum vyhotovenia účelových máp a špeciálnych podkladov (pozdĺžnych a priečnych rezov, profilov, 3D podkladov, zameraní skutočného stavu stavebných objektov atď.). Podklady vyhotovujeme v digitálnej forme, s pripojením na štátny súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv

 • Príprava a realizácia brand manažmentu

  - Analýza trhu - Prieskum trhu, informačný servis - Orientácia na cieľovú skupinu lekári, lekárne - Uvedenie nového produktu alebo indikácie - Príprava produktových stratégii vrátane marketingových plánov - Postamarketingové štúdie - Pacientské programy

 • Príprava stavby

  - Projektová dokumentácia - Podklady na vybavenie stavebného povolenia - Cenová ponuka na realizáciu stavby

 • Príprava tlače - Prepress

  Príprava tlače - Prepress

  Služby - elektronická montáž tlačových hárkov (format 1990 x 1250) - osvit priamo na ofsetovú platňu (CTP) - vyhotovenie certifikovaného digitálneho nátlačku max. formát B3 GMG ColorProof - vyhotovenie kontrolného farebného náhľadu vyradeného hárku (plotter) - VIRTUAL PROOF – certifikovaný systém farebného zobrazenia na monitore WORKFLOW - BRISQUE - PRINERGY - GMG COLOR Pracovné stanice - iMAC Intel Core Duo - Apple Macintosh G5, G4 - Scitex Prisma - Scitex Prismax Osvitové zariadenia - MAGNUS 5183 Quantum F (veľkoformátové CTP) Software - PREPS - Quark XPress CZ - Adobe Creative Suite CS2 - PitStop - Preps Príjem dát - FTP se...

 • Předprojektová a projektová příprava zdvihacích zařízení

  Předprojektová a projektová příprava zdvihacích zařízení

  - předprojektová a projektová příprava zdvihacích zařízení a souvisejících ocelových konstrukcí - dodávky a montáže zdvihacích zařízení (mostové jeřáby, podvěsné jeřáby, sloupové jeřáby, kladkostroje, savkové rámy aj.) a souvisejících ocelových konstrukcí - výroba a prodej závěsných prostředků pro uchopení a zavěšení břemen a vázacích prostředků - speciální manipulace - projektování a regulace pohonů - revizní činnost a pořádání odborných kurzů a školení - provádění servisní činnosti u zákazníků - údržba, opravy, pohotovostní služba - generální opravy a rekonstrukce jeřábů - rektifikace jeřábových d...

 • Příprava pro svar - Orbitalum Tools; JA®;D. L. Ricci;Scotchman Industry, Inc.;ALME AG

  Příprava pro svar - Orbitalum Tools; JA®;D. L. Ricci;Scotchman Industry, Inc.;ALME AG

  Orbitalum Tools • Stroje k dělení a úkosování trubek • Lehké přenosné stroje k dělení trubek • Ruční odřezávač kovových trubek • Stroje k obrábění konců trubek • Stroje k zarovnávání konců tenkostěnných trubek • Pilové kotouče a frézy na úkosy • Bruska na wolframové elektrody JA® • Systémy pro plynovou ochranu kořene svaru • Příslušenství pro svařování (měřidla) • Upínače na trubky (centrátory) • Středicí řetězy (centrátory) • Bruska na elektrody D. L. Ricci • Segmentové (prstencové) stroje k dělení a úkosování trubek Scotchman Industry, Inc. • Hydraulické nůžky na pr...

 • Predtlačová príprava

  Predtlačová príprava

  V rámci oddelenia prípravy tlače ponúkame služby na moderných technologických zariadeniach s prihliadnutím na kontinuálne sledovanie kvality od počiatku výrobného procesu. Stanovené kľúčové parametre kvality a produktivity pre toto oddelenie sú permanentne kontrolované. Týmto spôsobom sa snažíme zefektívniť celý proces prípravy materiálov pre tlač a preto vieme poskytnúť našim zákazníkom výhodnú a bezkonkurenčnú cenu. * Grafické práce - Prijímanie, kontrola a spracovanie dodaných grafických podkladov je plne digitalizované, čím sa minimalizuje riziko ich poškodenia alebo straty. - Všetky dáta, ktoré sú u nás spracovávané v pro...

 • Grafická príprava & Tlačová produkcia

  Grafická príprava & Tlačová produkcia

  Vďaka technickému zázemiu nášho grafického štúdia dokážeme, rýchlo, kvalitne a bezchybne spracovať tlačové produkty veľkého rozsahu /katalógy, manuály, užívateľské príručky, dizajn manuály .../ ale aj menšie zákazky /letáky, vizitky, rekl. kalendáriky, pozvánky, ponukové listy .../. Ponúkame Vám aj možnosť zakúpenia fotografií šitých na mieru pre Vaše reklamné kampane. Máte možnosť výberu a nákupu až z 8 mil. rôznych fotografických záberov z celého sveta. Ponúkame Vám brilantnú tlač buď na ofsetovej technológií s digitálnym riadením, či pri väčších nákladoch môžete využiť veľkokapacitnú rotačnú tlač. Poskytujeme kompl...

 • Príprava tlače

  Príprava tlače

  • skenovanie transparentných a netransparentných podkladov na veľkoformátovom skeneri LSP 120 vo výstupných formátoch *.TIF, *.JPEG a maximálnom rozlíšení do 1 600 dpi, • osvitovanie z dodaných digitálnych údajov na veľkoformátovom zariadení LSP 120 v maximálnom rozlíšení 1 600 až 3 200 dpi, • skenovanie transparentných a netransparentných podkladov na skeneri AGFA DuoScan T 2500 vo výstupných formátoch *.TIF, *.JPEG v maximálnom rozlíšení do 2500 dpi s možnosťou vytlačenia simulovaného Cromalinového nátlačku: - LSP120 – maximálny rozmer do 1150 x 1200 mm - AGFA DuoScan – maximálny rozmer 203 x 355 mm

 • Grafické podklady a príprava potlače

  Grafické podklady a príprava potlače

  Potlači reklamných predmetov predchádza fáza návrhu, jeho odsúhlasenia a technologickej prípravy tlačovej predlohy. Vaše logo či tlačovú predlohu potrebujeme v elektronickej forme v krivkách vo formáte Corel Draw, texty prevedené do kriviek. Podklady v iných formátoch ako napr. JPEG, Word, Excel nie sú vhodné na grafické spracovanie. Pokiaľ nemáte predlohu v požadovanom formáte v krivkách, takýto podklad je nutné vektorizovať, čo je obvykle časovo náročný proces grafických úprav. Tieto grafické práce sa účtujú podľa náročnosti a dľžky času stráveného vektorizáciou.

 • Voda - príprava a dodávka teplej vody

  Voda - príprava a dodávka teplej vody

  Príprava a dodávka teplej vody predstavuje popri vykurovaní nemalé náklady potrebné na chod domácnosti. To môže byť dostatočným dôvodom na to, aby sme začali uvažovať nad novým, ale pritom efektívnejším riešením. Samozrejme, pri individuálnom spôsobe výroby teplej vody je dôležitý aj správny výber kvalitného zdroja, tým môže byť buď zásobníkový alebo prietokový ohrievač. Pri výbere správneho typu a výkonu treba zvážiť viaceré faktory, ako sú napríklad spôsob a množstvo odberu teplej vody, dostupnosť tzv. mokrých zón a jednotlivých energetických zdrojov. * Zásobníkové ohrievače na plyn: Veľkou výhodou zásobníkových ohr...

 • DTP + predtlačová príprava

  DTP + predtlačová príprava

  Naše grafické štúdio bolo založené v roku 2001 so zameraním na predtlačovú prípravu zákaziek smerujúcich do výroby. V súčasnosti naše štúdio umožňuje spracovanie zákaziek od grafického návrhu, cez kompletné spracovanie litografie až po samotný tlač. Skenovanie: - Profesionálne digitálne fotografovanie - Úpravy, retuš obrázkov a grafických prvkov - Osvit a nátlač - Chromalin, matchprint Technické vybavenie: - Platforma PC + Mac - Scanner diapozitívov - ArtixScan 4000t - Laserová farebná tlačiareň Xanté ColourLaser PRO - formát A3+ - Digitálna tlačiareň - MUTOH ROCKHOPPER II. - Digitálna tlačiareň - ZÜND UV jet 215-C Softwa...

 • Předtisková příprava

  Předtisková příprava

  - Fólie, podložky s mm rastrem, montážní pásky, pravítka atd. - Produkty DS Pomocné tiskové prostředky: montáž a kopírna - Kontrolní pomůcky (testovací a kontrolní klíny, soutiskové škály) - JUST NORMLICHT, montážní, prosvětlovací, náhledové a kontrolní stoly - Tiskové desky - Vzorníky Pantone - Lupy

Vyrábate drevený nábytok?

Vyrábate drevený nábytok?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Príprava k stavebnej činnosti , realizácia stavieb 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.