Učtovníctvo

- vedenie účtovníctva


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Modul účtovníctvo

  Účtovníctvo je hlavným modulom informačného systému WISP. Zabezpečuje všetky účtovné operácie prostredníctvom ktorých môže firma sledovať svoju finančnú a ekonomickú situáciu. Spolupracuje s ostatnými modulmi systému - umožňuje používať alebo preberať už pripravené doklady z ostatných podsystémov. Uvedená modulárnosť systému umožňuje jeho jednoduché prispôsobenie pre rôzne spôsoby použitia v ľubovoľnej organizácií, ktorá účtuje v systéme podvojného účtovníctva.

 • Účtovníctvo

  vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, štatistík, hlásení a prehľadov k poisťovniam, bankám,daňovýn úradom, právne a daňové poradenstvo

 • Mzdové účtovníctvo

  Registrácia/odhlásenie zamestnancov do/z príslušných inštitúcií Spracovanie kompletnej mzdovej agendy Príprava bankového prevodu na úhradu miezd, dane a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne Spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a zúčtovania do zdravotných poisťovní Príprava výplatných pások pre zamestnancov Spracovanie potvrdení o príjme

 • Účtovníctvo a daňové poradenstvo

  Poradenstvo v oblasti daňovej legislatívy Slovenskej Republiky Kompletné vedenie účtovníctva Vypracovanie daňových priznaní a ročnej účtovnej závierky Vypracovanie žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia Spracovanie štatistických výkazov Zastupovanie pred úradmi Archivácia dokladov

 • Znalectvo v odbore Ekonómia a manažment odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, Personalistika a Kontrol

  Pri spracovávaní znaleckých posudkov spolupracujú so zadávateľom od začiatku konania. Po poskytnutí prvotnej informácie spracujú vyžiadanie dokladov, ktoré sú potrebné pre znalecké dokazovanie, v nasledujúcej fáze spolupôsobia pri zabezpečovaní dokladov. Následne spracujú znalecký posudok. V prípade, že sa objavia nové skutočnosti spracujú doplnok znaleckého posudku. Naši znalci : - Ing. Ladislav BurkovskýTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, Prersonalistika - Ing. Lýdia BurkovskáTáto ...

 • Účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo

  Účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo

  * Prehľad služieb - Jednoduché účtovníctvo - Podvojné účtovníctvo - Spracovanie miezd - Účtovníctvo pre SVB - Ekonomická analýza - Daňové priznania právnických osôb - Daňové priznania fyzických osôb - a FO pracujúce v zahraničí s povinnosťou podať DPFO na SK - Administratívne služby

 • Účtovníctvo

  Účtovná a poradenská kancelária, s.r.o. sa špecializuje na: vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva podávanie žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí

 • Podvojné účtovníctvo

  Služby vykonávame samostatne alebo komplexne, podľa legislatívnej normatívy platnej v Slovenskej republike: - spracovanie účtovnej agendy v zmysle aktuálneho Zákona o účtovníctve - externé vedenie účtovníctva - evidencia DPH - daňové priznanie - spracovanie účtovnej uzávierky - mesačné predkladanie účtovných výkazov - poradenstvo pri riešení ekonomických problémov, prípadne inštruktáž pre vedenie základnej evidencie firemných dokladov, kontakt Specialna ponuka individuálneho online softverové r...

 • Jednoduché účtovníctvo

  Zákon o učtovníctve v § 9 odst.2 taxatívne vymedzuje kedy a ktorí podnikateľia môžu učtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a) podnikatelia,ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri b) fyzické osoby,ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť c) občianske zduženie,ích organizačné zložky,ktoré majú právnu subjektivitu d) cirkev a náboženská spoločnosť,ktoré majú právnu subjektivitu za týmto účelom sú povinní si viest : - peňažný denník - evidencia DPH (ak sú plátcovia DPH) - vykonať ročnú účtovnú zavierku

 • Účtovníctvo, personalistika - mzdy, dane, ekonomický online software

  - spracovanie účtovnej agendy v zmysle aktuálneho Zákona o účtovníctve - spracovanie agendy miezd pracovníkov spoločností v zmysle Zákona o mzde a aktuálneho Zákonníka práce, Specialna ponuka individuálneho online softverového riešenia umožňuje zákazníkom - nonstop prehlad o hospodareni spolocnosti, menu/okna softveru su kompletne jazykovo lokalizovane (It,En,Sk,De) - priamu fakturaciu zakaznikom zo systemu - prehlad o platobnej discipline zakaznikom - a mnoho ineho - - pokladničný softwer -xela Za týmto účelom máme uzatvorenú poistnú zmluvu o profesnej zodpovednosti v po...

 • ÚČTOVNÍCTVO

  Vedenie účtovníctva podľa slovenských účtovných postupov (jednoduché a podvojné) Spracovanie účtovných závierok Spracovanie výkazov (NBS, štatistický úrad, daňový úrad, atď.) Rekonštrukcia účtovníctva Účtovné poradenstvo Vypracovanie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov Vedenie knihy jázd za jednotlivé dopravné prostriedky Evidencia DPH pre zahraničné subjekty, ktoré v rámci svojich podnikateľských aktivít majú povinnosť registrovať sa pre DPH na území Slovenskej republiky Evidencia majetku Informácie o aktuálnych zmenách účtovných predpisov

 • ÚČTOVNÍCTVO

  Samozrejme obsahuje naša ponuka služieb vedenie účtovníctva aj na želanie v priestoroch klienta, poskytnutie mesačných hospodárskych ukazovateľov vo forme klientom požadovaných správ.

 • Účtovníctvo

  Prinášame Vám komplexné služby spojené s účtovníctvom. Postaráme sa o jednoduché či podvojné účtovníctvo, spracujeme Vám daňové priznania aj mzdy. V rámci poradenstva sa snažíme hľadať obchodným partnerom riešenia, ktoré by im uľahčili a zefektívnili prácu, znížili výdavky a hlavne, umožnili sústrediť sa v prvom rade na svoje podnikanie.

 • Kvalitne spracované účtovníctvo je základ úspešného podnikania.

  Kvalitne spracované účtovníctvo je základ úspešného podnikania.

  Kvalitne spracované účtovníctvo je základ úspešného podnikania. Účtovná spoločnosť ANER HAUS s. r. o. pristupuje ku každému účtovnému záznamu, účtovnej uzávierke či #daňovému priznaniu tak, aby ste mali istotu, že Vaše #účtovníctvo a financie budú v poriadku. #Máte už s. r. o. , alebo #živnosť a predošlá účtovníčka Vám spravila zle účtovníctvo a potrebujete jeho #rekonštrukciu, alebo máte odložené daňové priznanie? Na účtovné a podnikateľské #poradenstvo, #optimalizáciu daní a na profesionálne #spracovanie účtovníctva, rekonštrukciu účtovníctva, ste našli práve firmu, ktorú potrebujete.

 • Účtovníctvo a poradenstvo nie len pre Košice

  Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva, miezd a daní nie len pre Košice. Ponúkame aj poradenstvo a založenie, prípadne zrušenie spoločnosti likvidáciou. Zabezpečíme individuálne školenie, prípadne doučovanie v oblasti účtovníctva.

 • Účtovníctvo

  Zároveň sa spoločnosť zaoberá aj vedením jednoduchého, podvojného účtovníctva, DPH a výpočtov miezd. Ponúkame Vám : - kompletné spracovanie účtovníctva, vrátane ročnej závierky,daňového priznania, výkazov - elektronické zastupovanie na daňovom úrade, zdravotnej a sociálnej poistovni - kompletné spracovanie miezd, prihlášky,odhlášky do poistovní, ročné zúčtovanie daní, zdravotného, rôzne potvrdenia, hlásenia..... - administratívne práce,poradenská činnosť a pod..

 • Účtovníctvo

  - účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi) - riešenie rozsiahlejších alebo špečifických účtovných problémov a zadaní (napríklad komplexný servis v oblasti podnikových kombinácií alebo kapitálových akvizícií) - spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných uzávierok - spolupráca v oblasti konsolidácie - spolupráca v oblasti účtovnej metodiky - … a veľa ďalšieho

 • Účtovníctvo

  mzdové náklady na účtovníčku aj s odvodmi •náklady na nájom kancelárie •náklady na zakúpenie počítača, tlačiarne, faxu a ich údržbu •náklady na softvérové vybavenie a jeho aktualizáciu •náklady na spotrebný materiál •náklady na vzdelávanie, t. j. na odbornú literatúru, kurzy a semináre

 • Účtovníctvo pre neziskové organizácie

  - vedenie hlavnej knihy - vedenie analytickej evidencie - vedenie účtovného denníka - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov - vedenie evidencie majetku - vedenie pokladničnej knihy - zúčtovanie bankových výpisov - evidencia DPH, daňové priznanie - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - spracovanie ročnej účtovnej závierky - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky - štatistické výkazníctvo

 • Jednoduché účtovníctvo

  - vedenie peňažného denníka - vedenie pokladničnej knihy - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov - vedenie evidencie majetku - vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty - spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie - vedenie ostatných účtovných kníh - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - spracovanie ročnej účtovnej závierky

 • Podvojné účtovníctvo

  - vedenie hlavnej knihy - vedenie analytickej evidencie - vedenie účtovného denníka - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov - vedenie evidencie majetku - vedenie pokladničnej knihy - zúčtovanie bankových výpisov - evidencia DPH, daňové priznanie - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - spracovanie ročnej účtovnej závierky - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky - štatistické výkazníctvo

 • Účtovníctvo

  Máte problémy s vedením účtovníctva? Potom je možné sa obrátiť na našich odborníkov. Sú schopní Vám komplexne poradiť, respektíve pomôcť s vedením niektorých evidencií a s vypracovaním interných smerníc. Môžeme dokonca prevziať na seba spoluzodpovednosť za vedenie: podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, mzdovej agendy a spracovanie miezd, personalistiky.

 • Účtovníctvo, mzdy a dane

  Ponúkame Vám účtovnícke služby. Viac info na www.kanucto.sk

 • Účtovníctvo

  ?prvotného spracovanie dokladoch, ich posúdenia z daňového hľadiska ?vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva ?DPH, evidencia, daňové priznanie k DPH ?spracovanie ročných uzávierok, štatistík ?daňové priznanie k dani z príjmov, príslušné výkazy

 • Jednoduché účtovníctvo

  Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva so zárukou správnosti účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane alebo iným inštitúciám.

 • Podvojné účtovníctvo

  •vedenie podvojného účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov •evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH •evidencia majetku •ročná účtovná závierka, zostavenie účtovnčch výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát) a poznámok podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR •daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb •priebežné vyhodnocovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku podľa požiadaviek klienta

 • Jednoduché účtovníctvo

  • vedenie jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov •evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH • ročná účtovná závierka, zostavenie účtovných výkazov (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkov) •daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb pre daňovníkov uplatňujúcich si paušálne výdavky: - evidencia o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

 • Účtovníctvo

  •jednoduché účtovníctvo •podvojné účtovníctvo •spracovanie miezd •ročné účtovné uzávierky •evidencia DPH, daňové priznania k DPH a výkazy •vnútropodnikové účtovníctvo a kalkulácie •účtovné poradenstvo •sprostredkovanie spolupráce s audítormi a daňovými poradcami

 • Podvojné účtovníctvo

  Vedieme účtovníctvo v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám. Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov. Účtovníctvo je vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Podvojné účtovníctvo a mzdy sú vedené v ekonomickom programe MRP Brezno.

 • Účtovníctvo a služby v účtovníctve

  Poskytujem priebežne komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Spracovanie účtovníctva v sebe zahŕňa kontrolu údajov na účtovných dokladoch po formálnej stránke. Súčasťou vedenia účtovníctva je aj vypracovanie daňových priznaní DPH, súhrného výkazu ako aj, na základe riadnej účtovnej závierky, daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Po dohode je možné aj zastupovanie s daňovým úradom a poisťovňami. U začínajúcich živnostníkov v prípade dohody vypomôžem so základnou administratívnou prácou s dokladmi.

 • Jednoduché účtovníctvo

  Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje: •Evidencia dokladov v knihách pohľadávok a záväzkov •Peňažný denník •Pokladničná kniha v tuzemskej a zahraničnej mene •Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, odpisy z neho •Evidencia drobného hmotného majetku s dobou použiteľnosti vyššou ako 1 rok •Účtovná závierka a výkazy k účtovnej závierke

 • Podvojné účtovníctvo

  Vedenie podvojného účtovaníctva obsahuje: •Evidencia pohľadávok a záväzkov (knihy vydaných a prijatých faktúr, rôznych rozhodnutí, ...) •Účtovný rozvrh členený podľa požiadaviek zákazníka •Hlavná kniha •Kniha analytickej evidencie •Účtovný denník •Pokladničná kniha v tuzemskej a zahraničnej mene •Účtovná závierka a výkazy k účtovnej závierke (výkaz ziskov a strát, súvaha, príloha - poznámky k účtovnej závierke •Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, odpisy z neho •Evidencia drobného hmotného majetku s dobou použiteľnosti vyššou ako 1 rok

 • Účtovníctvo

  Účtovníctvo

  komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva,podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, daňové priznania, daň z MV

 • ONLINE Účtovníctvo

  ONLINE Účtovníctvo

  účtovníctvo moderne - online. Plnohodnotne nahradíme ekonomické oddelenie vašej firmy .

 • Účtovníctvo v Piešťanoch

  Účtovníctvo v Piešťanoch

  Poskytujeme služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy pre menšie a stredne veľké firmy fyzických a právnických osôb.

 • Podvojné účtovníctvo

  - priebežné účtovanie prijatých účtovných dokladov v súlade s platnou legislatívou - zohľadnenie daňových aspektov účtovania - príprava všetkých potrebných dokumentov, súpisov a prehľadov - zostavenie účtovnej závierky - uloženie účtovnej závierky do zbierky listín

 • Jednoduché účtovníctvo

  Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Jednoduché účtovníctvo

  - spracovanie peňažného denníka - vedenie knihy pohľadávok a záväzkov - vedenie pokladničnej knihy - evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH - evidenciu majetku - vedenie pomocnej knihy

 • Podvojné účtovníctvo

  - spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy - vedenie knihy pohľadávok a záväzkov - vedenie pokladničnej knihy - evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH - evidenciu majetku - sklad - intrastat - vedenie knihy jázd

 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

  Overenie úplnosti účtovných dokladov •Vedenie hlavnej knihy •Vedenie účtovného denníka •Evidenciu pohľadávok a záväzkov •Evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr •Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia •Evidencia zásob •Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte •Spracovanie účtovnej závierky •Vyhotovenie výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu •Komplexnú daňovú agendu •Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek •Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie •Na požiadanie k...

 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  Vedenie peňažného denníka •Evidenciu pohľadávok a záväzkov •Evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku •Evidenciu zásob •Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte •Vedenie iných pomocných kníh •Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch •Komplexnú daňovú agendu •Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek •Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie •Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

 • Jednoduché účtovníctvo

  - peňažný denník - pokladničná kniha - kniha bankových dokladov - evidencia pohľadávok a záväzkov - evidencia majetku - daňové priznanie DPH - vedenie ostatných účtovných kníh - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - inventarizácia majetku, peňažných prostriedkov a záväzkov - spracovanie ročnej účtovnej závierky

 • Podvojné účtovníctvo

  - účtová osnova - účtovný denník - pokladničná kniha - kniha bankových dokladov - evidencia vydaných a prijatých faktúr - evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov - evidencia majetku - daňové priznanie DPH - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - inventarizácia majetku, peňažných prostriedkov a záväzkov - spracovanie ročnej účtovnej závierky

 • Účtovníctvo

  Účtovníctvo

  Špecializujeme sa na účtovnícke služby pre podnikateľov a neziskové organizácie. To zahŕňa podvojné účtovníctvo, vypracovanie daní pre právnické a fyzické osoby, daňové zastupovanie a spracovanie miezd pre zamestnancov. Môžeme vám pomôcť pri vyúčtovaní projektov z prostriedkov Európskej únie a zúčtovaní grantov a dotácií. Potrebujete sa dozvedieť viac o našich službách, alebo chcete s nami hovoriť o vašich požiadavkách? Urobte si čas na bezplatnú konzultáciu. Všetci naši klienti sú poistení na základe zmluvy o vedení účtovníctva. Účtovné služby vykonávame vo vlastných priestoroch, v prípade Vašej požiadavky aj v priestoroch ...

 • Podvojné účtovníctvo

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti podvojného účtovníctva. Spracovanie daňových priznaní, spracovanie miezd a personalistiky.

 • Jednoduché účtovníctvo

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti jednoduchého účtovníctva.

 • Mzdové účtovníctvo

  V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy sú zamestnávatelia povinní plniť povinnosti, ktoré im ukladajú rôzne právne predpisy v oblasti pracovného, sociálneho, daňového a iného práva. Plnenie týchto povinností vo veľkej miere pre Vás zabezpečíme: • spracovaním miezd podľa predložených dokladov (zakladanie informácií o zamestnancoch, mesačná kontrola dochádzky, dovoleniek, PN, MD, nadčasy, mimoriadne prémie, štvrťročné prémie, výplatné pásky, ročná uzávierka miezd a súvisiace povinnosti, príprava mzdových listov, platobných príkazov) • komunikáciou s poisťovňami (prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/zo Z...

 • Podvojné účtovníctvo

  V sústave podvojného účtovníctva účtujú podnikatelia, ktorým ukladá túto povinnosť Obchodný zákonník (spoločnosti s ručením obmedzením, družstvá, akciové spoločnosti), alebo ktorým to Obchodný zákonník dovoľuje (fyzické osoby - podnikatelia, ak chcú uplatňovať na vyčíslenie základu dane skutočné výdavky v podmienkach podvojného účtovníctva) V podvojnom účtovníctve majú podnikatelia povinnosť účtovať o : • stave a pohybe majetku a záväzkov • rozdiele majetku a záväzkov (o vlastnom imaní) • výnosoch a nákladoch • príjmoch a výdavkoch • výsledku hospodárenia

 • Jednoduché účtovníctvo

  V prípade, že podnikateľ - fyzická osoba sa rozhodne pre vedenie jednoduchého účtovníctva, musí si byť vedomý toho, že podlieha daňovým zákonom a rovnako aj zákonu o účtovníctve. Pre podnikateľa to znamená, že musí účtovať počas celého obdobia vykonávania zárobkovej činnosti o: • stave a pohybe majetku a záväzkov • rozdiele majetku a záväzkov • príjmoch a výdavkoch • výsledku hospodárenia

 • Podvojné účtovníctvo

  ?Vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov ?Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH ?Kontrola účtovných dokladov ?Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch ?Spracovanie mesačných uzávierok, príprava návrhu priznania dane z príjmu právnických osôb

Realizujete základy, základové dosky?

Realizujete základy, základové dosky?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Učtovníctvo 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.