Audit bezpečnosti IS v zmysle ISO 27000

Ponúkame Vám Audit bezpečnosti v zmysle ISO 27000 pre Vaše IS a navrhneme aj bezpečnostné opatrenia.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Audit bezpečnosti v zmysle ISO 27001

  Audit bezpečnosti v zmysle ISO 27001

  Ponúkame Vám Audit bezpečnosti v zmysle ISO 27001 pre Vaše IS a navrhneme aj bezpečnostné opatrenia.

 • Audit bezpečnosti v zmysle ISO 27001

  Audit bezpečnosti v zmysle ISO 27001

  Ponúkame Vám Audit bezpečnosti v zmysle ISO 27001 pre Vaše IS a navrhneme aj bezpečnostné opatrenia.

 • Audity a měření spotřeb tlakového vzduchu

  Audity a měření spotřeb tlakového vzduchu

  Problémy v provozu moderního systému stlačeného vzduchu jsou velmi komplexní a obtížně definovatelné bez podrobného prozkoumání. Pro detailní rozklíčování možných potíží a pro návrh optimalizace proto provádíme následující audity výroby a spotřeby stlačeného vzduchu: * Měření výroby a spotřeby tlakového vzduchu * Měření průtoku stlačeného vzduchu

 • AUDIT

  Audítorské overovanie počas celého roka. Postupovaniepodľa audítorských štandardov. Dôraz na overenie formálnej a vecnej stránky účtovných operácií. Riešenie metodických problémov, overenie vnútorného kontrolného systému a dodržiavanie interných predpisov. Posudzovanie správnosti vykonania inventarizácií, oceňovanie majetku a záväzkov, ich prezentácie a vykazovania. Formapriebežných auditov v súlade s požiadavkami klienta. Správa podľa medzinárodných audítorských štandardov. Názor nezávislého audítora na zverejňovanú účtovnú závierku a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

 • Audit informačných systémov

  Vykonávame nezávislý procesný aj systémový audit informačných systémov s cieľom umožniť manažmentu správne strategické rozhodovanie, zjednodušenie, optimalizáciu, automatizáciu a v neposlednom rade aj úsporu finančných prostriedkov.

 • Environmentálny audit

  Environmentálny audit v rámci „due diligence“.

 • Personálny audit

  Chcete vedieť ako využívate potenciál vašich zamestnancov a ako ho zvýšiť? „Spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.“ Henry Ford Pomocou personálneho auditu zistíte rezervy vo využití ľudského kapitálu vo vašej firme. Súčasťou sú konkrétne praktické odporúčania na zlepšenie, ktoré je možné využiť hneď a bez veľkých investícií. Personálny audit realizujú manažéri so skúsenosťami z riadenia väčších či menších firiem a oddelení, ktorí vám poskytnú objektívny pohľad, nezaťažený vnútornou slepotou.

 • Energetický audit a aktualizácia energetického auditu

  Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ukladá od 1.12.2014, že veľký podnik je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom raz za 4 roky, prvý krát v lehote do 5.12.2015. Pozn.: Veľký podnik je podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a jeho ročný obrat presahuje 50 mi.€ a/alebo jeho celková ročná súvaha presahuje 43 mil.€. Pokuta za nesplnenie povinnosti veľkého podniku: 5 000- 30 000 €. VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI Z FONDOV EÚ. Spracujeme Vám povinné prílohy k predkladanej žiadosti k aktuálnej výzve: Ako povinn...

 • Audítorské služby

  Podľa §2 odsek 1) zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (ďalej len zákon ), je audit overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. V odseku 15 zákona sa hovorí o tom, čo sú uisťovacie a súvisiace audítorske služby, ktoré môže poskytovať audítor alebo audítorská spoločnosť. Je nimi poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku (ďalej len „medzinárodné aud...

 • AUDIT-auditorium

  AUDIT-auditorium

  Seating for Auditoriums, theatres, Congress Hall and multi-purpose rooms. The program offers a range of standardized measurements which allow, at the same time, the development of specific products for projects. The program has 2 models, one for installations on straight floors and the other for adapting to inclined one, 3 different finishes with the capacity to personalize the backs; upholstery, plywood and ABS micro injected plafon for sound absorption. Ergonomic volumes, stable recovery and great comfort. Ergonomic volumes, stable recovery and comfort.

 • Procesný audit

  Procesným audit analyzuje a vyhodnocuje neefektívne procesy vo Vašej spoločnosti. Na základe identifikácie slabých miest Vám navrhneme optimalizáciu interných a externých procesov vedúcu k zvýšeniu efektivity a prosperity Vašej firmy.

 • Personálny audit a poradenstvo

  Personálny audit sústreďuje svoju pozornosť na analýzu a návrh riešení v oblasti personalistiky, na analýzu systému personálneho riadenia a vyťaženia ľudských zdrojov v náväznosti na stratégiu firmy s cieľom optimalizovať personálne náklady.

 • Pasportizácia a audit nehnuteľností

  Pasportizácia- spracovanie technických vlastností energetických zariadení a vybavenia budov, technického stavu, spôsobu používania so spracovaním do jednotnej sústavy informácií pre: prvky zdravotechniky prvky silnoprúdu a slaboprúdu - osvetlenie (počty a typy svietidiel), zásuvky, vypínače, rozhlasy prvky vzduchotechniky prvky zabezpečovacieho alebo protipožiarneho systému - hasiace prístroje alebo senzory ohňa či dymu prvky kanalizácie,plynofikácia aj vodoinštalácie prvky vykurovania a chladenia Zistené údaje vám odovzdáme vo vami pož...

 • Web audit

  Služba je určená pre firmy ktoré sa rozhodli vytvoriť internetový projekt, majú definované ciele a potrebujú poradiť ako sa k nim dopracovať. Prieskum internetu Web audit je v prvom rade prieskum internetu. Cieľom je nájsť stránky podobné vášmu projektu. Ide naozaj o hĺkový priekum, kedy sa prechádzajú rôzne stránky v rôznych krajinách a jazykoch. Tento proces môže trvať niekoľko dní až po niekoľko týždňov v závislosti od projektu. Následne sa podľa zvolených kritérií ako návštevnosť, popularita alebo príbuznosť s budúcim projektom vyberú stránky, ktoré sa podrobia bližšiemu skúmaniu. Skúmanie vybratých stránok Druhá fáza j...

 • Audit kompresorov a návrhy energetických úspor

  Pomocou špeciálneho elektronického záznamového zariadenia vieme snímať priebeh práce kompresorov, tým zistiť krivky spotreby stlačeného vzduchu pre každý deň samostatne. Samozrejme maximá a minimá v spotrebe stlačeného vzduchu na prevádzke. Jednoznačne určiť zaťaženie, využitie a rezervu kompresorov ako aj celej kompresorovej stanice. Vieme nasimulovať do jestvujúcej kompresorovej stanice prevádzku iných kompresorov a presne vypočítať prípadné úspory, efektívnosť a návratnosť investície.

 • Energetické audity, posudky, koncepcie

  Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť energetických strát, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie. Energetický audit te...

 • Audit

  Naša spoločnosť svojím audítorom Vám zabezpečí poskytnutie výkonu auditu riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky obchodných a výrobných spoločností. Audit účtovných závierok je vykonávaný v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami. Zároveň v priebehu vykonávania štandardného auditu je možnosť i výkonu priebežnej kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných možností v prospech klienta. Okrem štandardného auditu zabezpečíme našim klientom svojím audítorom aj tzv. priebežný audit, ktorý je vykonávaný počas účtovného obdobia. Priebežný audit je zameraný hlavne na odstrán...

 • Marketing audit

  Po úvodnej bezplatnej konzultácii zhodnotíme súčasný stav marketingu a podpory predaja vo Vašej firme, ktorého výsledkom bude praktická analýza marketingových činností a návrh opatrení na zlepšenie, odporúčania konkrétne na mieru pre Vašu firmu: •aké používate marketingové nástroje, ako komunikujete so zákazníkmi, ako vnímajú potenciálni zákazníci Vašu firmu, predajňu, firemnú webstránku a ďalšie. •úvodná konzultácia zdarma •externý audit marketingových činností (off-marketing, on-marketing): pozrite sa na našu firmu očami zákazníka, ale aj profesionála

 • Audit a konzultácie

  Audit a konzultácie

  Audit informačného systému je proces, počas ktorého je kompletne zmapovaný a zhodnotený aktuálny stav IS a zároveň sú navrhnuté riešenia smerujúce k odstráneniu systémových nedostatkov. Rozumie sa tým preverenie všetkých oblastí IS zahŕňajúce hardvérové vybavenie, operačný a aplikačný softvér a súvisiacu licenčnú politiku, systém zabezpečenia a ochrany dát, organizáciu práce s informáciami, správu dokumentov... Cieľom auditu je poskytnúť klientovi kvalifikované informácie (návrhy a konkrétne riešenia), ktorých uplatnením je umožnené optimálne využívanie IS pri plnení obchodných plánov a každodenných aktivít organizácie. Sam...

 • Školenia audítorov

  • Školenie interného audítora podľa ISO 9001,ISO 2701,ISO 14001,ISO 20000-1 • Ďalšie školenia

 • Audity certifikačné

  • Pomoc pri vykonávaní interných auditov - pomôžeme Vám pri vykonávaní Vašich interných auditov • Certifikačné audity - pre certifikačné spoločnosti ponúkame účasť našich audítorov na certifikačných auditoch podľa normy ISO 9001 a ISO 27001 • Zákaznícke audity - pomôžeme Vám overiť ako je Váš dodávateľ schopný plniť Vaše požiadavky na dodávaný produkt

 • Energetický audit

  Ponúkame vám komplexné vypracovanie energetických certifikátov, vrátane obhliadky objektu a návrhu prípadných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Energetický certifikát budov vám vypracujeme na všetky zákonom stanovené objekty.

 • Audit, revízia poistných zmlúv

  Máte poistné zmluvy, ktoré Ste uzatvárali už dávnejšie? Neviete aké plnenie dostanete v prípade úrazu, choroby, straty zamestnania? Je táto poistná zmluva pre Vás dostačujúca? Ak nie aké riešenie je najvhodnejšie?

 • Softvérový audit

  Softvérový audit zisťuje stav inštalovaného programového vybavenia na všetkých počítačoch. Správa licencií môže ušetriť veľa prostriedkov. Napomáha zjednoteniu softvérovej platformy vo firme a zabraňuje tzv. nadužívaniu licencií. Vďaka vykonanému softvérovému auditu nebude vynakladať viac prostriedkov za licencie, ako je v skutočnosti potrebné a vyhnete sa nebezpečenstvu právneho postihu pre nelegálne užívanie a kopírovanie softvéru. Bez detailného a aktuálneho prehľadu o tom, aký softvér je vo vašej organizácii inštalovaný, nie je možné v stredne veľkých a veľkých spoločnostiach zabezpečiť úplnú právnu ochranu. Výstupom softvér...

 • Nezávislý jazykový audit

  Ucelené zmapovanie reálnych jazykových znalostí podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

 • Audit finančných výkazov

  Audit finančných výkazov je najväčšia oblasť činnosti spoločnosti GemerAudit spol. s r. o. Rožňava. Audit pomáha analyzovať organizáciám každý aspekt ich činnosti, poskytne im uistenie, že ich finančné výkazy pravdivo a vierohodne zobrazujú finančnú situáciu firmy, potvrdí im, či dodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona a poradí im, ako zlepšiť súčasné procesy a postupy. Vykonáva sa u klienta a trvá niekoľko dní, pracuje na ňom vždy tím ľudí. Naša spoločnosť disponuje expertmi špecializovanými na poskytovanie audítorských služieb na vysokej úrovni. Usilujeme sa prevýšiť očakávania klientov neustálym zvyšovaním efek...

 • Colný audit - nastavenie systému

  Zabezpečí optimalizáciu vášho colného a logistického systému a jeho správneho fungovania, čím zefektívni realizáciu procesov správne a včas. - zosúladenie colných postupov so systémom logistiky, - správne použitie colných režimov - využitie a nastavenie zjednodušených postupov - optimalizácia colných postupov Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete na našej webstránke v časti AKTUÁLNE TERMÍNY. V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, občerstvenie, osvedčenie. Objednajte si internú formu priamo u Vás za rovankú cenu + doprava. Pri prihlásení štyroch účastníkov, štvrtý zdarma!

 • Colný audit - certifikácia AEO

  Umožní vám získať komparatívnu výhodu bezpečného článku v logistickom reťazci, poskytne vám imidž spoľahlivého a bezpečeného obchodného partnera, ktorý má všetky vlastné procesy pod kontrolou a zverený tovar vo vašej držbe je v tých najlepších a najbezpečnejších rukách počas prepravy. - identifikácia vhodného typu pre Vašu firmu C, S, F - overenie a analýza stavu firmy, zistenie rezerv - posúdenie plnenia kritérií - odporúčania k prijatiu nápravných opatrení - od prípravy až po podanie žiadosti s prílohami a dotazníkom - konzultácie a poradenský servis počas schvaľovacieho procesu Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete n...

 • Colný audit - preferenčný obchod

  Pôvod tovaru pri využívaní preferenčného obchodu predstavuje spleť pravidiel, ktoré pri správnej aplikácií prinesú vášmu podnikaniu pri obchodovaní mimo Spoločenstva nemalé benefity. Prečo strácate tam, kde my dokážeme pre vás získať? - analýza používaných autonómnych alebo zmluvných opatrení - zmluvné preferenčné opatrenia a ich využívanie - identifikácia rezerv a ich optimalizovanie - odporúčania s prijatými opatreniami - ušetríme Vám nielen čas, ale aj finančné prostriedky Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete na našej webstránke v časti AKTUÁLNE TERMÍNY. V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, občerstve...

 • Colný audit - následné kontroly

  Zabezpečí právnu ochranu pred neblahými dôsledkami zistení, ktoré odhalia pochybenia a rezervy v systéme vašej firmy. Slúži k predchádzaniu negatívnych dôsledkov na fungovanie a hospodárenie vašej firmy, optimalizuje stav a chráni vás pred postihmi a trestnoprávnymi dôsledkami. - preventívne odhalenie rezerv a deformít v postupoch a dokumentoch - odporúčania s prijatými opatreniami - náprava procesov a identifikácia slabých miest - optimalizácia postupov a procesov pred kontrolou colnými orgánmi Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete na našej webstránke v časti AKTUÁLNE TERMÍNY. V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, občerstven...

 • Colný audit - colná hodnota

  Colná hodnota predstavuje často cieľ kontrolných aktivít Finančnej správy a hospodárske subjekty najčastejšie pochybia pri jej uplatňovaní v praxi. Máte správne nastavené systémy, viete ako, čo a kedy správne započítať do colnej hodnoty, ak hovoríme o nákladoch ktoré do nej či už priamo alebo nepriamo vstupujú? Nenechajte sa penalizovať za to, a to ani dodatočne, ak dokážete mať aj túto kategóriu pod kontrolou. K tejto problematike realizujeme aj odborný seminár: - identifikácia použitých metód - analýza terajšieho stavu - náklady vstupujúce do colnej hodnoty - odporúčania k prijatiu nápravných opatrení - prevencia pred ziste...

 • Colný audit - zatrieďovanie tovarov

  Zoptimalizujete si vlastnú databázu výrobkov a produktov, alebo komponentov, ktoré dovážate, či vyvážate, aby sa vám nestalo to, že raz vám Finančná správa dovymeria clo a dane spätne aj za niekoľko rokov dozadu, ak nesprávne deklarujete tovary s ktorými obchodujete. Neberte to na ľahkú váhu, colné predpisy sú v tejto oblasti veľmi striktné a dopady na hospodárenie vašej firmy môžu mať až likvidačné dôsledky. Predchádzajte vzniku problémov a incidentov. Zverte optimalizáciu vašej databázy do našich rúk, skúseným odborníkom. Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete na našej webstránke v časti AKTUÁLNE TERMÍNY. V cene sú zahrnuté štu...

 • Colný audit na colnú hodnotu

  Správne určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného z nečlenských štátov Spoločenstva (EÚ) na colné územie Spoločenstva tvorí spolu s príslušným tarifným zatriedením tovaru a určením jeho pôvodu jeden z troch primárnych a dôležitých pilierov pre správne vymeranie sumy cla a príslušných daní. Keďže colná hodnota je aj súčasťou základu pre výmer dane z pridanej hodnoty vyrubenej z dovezeného tovaru, je pre každého dovozcu, príjemcu, deklaranta, zástupcu v colnom konaní, dlžníka, poskytovateľa ručenia na zabezpečenie colného dlhu a pod. nesmierne dôležitá. Jednodňový seminár venovaný tejto problematike. Cena 90 EUR bez DPH. Termíny n...

 • Colný audit vo firme

  Účelom jednodňového odborného semináru je poukázať na subjektívne a objektívne chyby, ktorých sa dopúšťa deklarant alebo jeho zástupca v colnom konaní, ich vplyv na dodatočné vymeranie dovoznej platby cla a vyrubenia DPH (v dovoze), vysvetliť a objasniť ich príčinný stav, objasniť predmet a proces colného auditu, práva a povinnosti kontrolovanej osoby a eliminácia negatívnych dôsledkov súvisiacich s porušením colných predpisov. Poskytne užitočné informácie pre správnu prípravu a aj orientáciu deklaranta (kontrolovanej osoby) nielen v colnom konaní, ale aj v prípade výkonu colného auditu v praxi. Pomôže porozumieť colným, obchodným, účtovným...

 • Audit IT

  Ak má Vaša spoločnosť priveľké náklady na IT a vy nevietem, ktoré oblasti Vás najviac zaťažujú alebo sú neefektívne. Máte Veľa nepoužívaného hardwaru a softwaru? Platíte veľa IT dodávateľom ale nedostávate kvalitné služby? - Vypracujeme Vám podrobný zoznam Vašich dodávateľov IT služieb a techniky - Vypracujeme Vám potrobný stav licencí a porovnáme ho s reálnym stavom na počítačoch. - Vypracujeme dokumentáciu o stave hardwaru a kancelárskej techniky - Skontrolujeme zabezpečenie siete, počítačov, serverov s následnom správov o stave a nedostatkoch - Vypracujeme dokumentáciu k sieti - pasívne a aktívne prvky - Navrhneme možné riešeni...

 • Jazykový audit

  Jazykový audit

  Predstavuje testovanie znalosti jazyka u Vašich zamestnancov, ktoré prebieha písomnou aj ústnou formou. Písomný test prebieha pod vedením skúseného pedagóga a je realizovaný na základe európskych noriem. Hodnotí sa schopnosť každého účastníka porozumieť jednotlivým úlohám a odpovedať na otázky. Ústny pohovor prebieha pod vedením skúseného pedagóga/psychológa s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi. Filozofiou ústneho pohovoru je poskytnúť jeho účastníkovi komplexný pohľad na jeho jazykové znalosti, silné a slabé stránky, prípadné rezervy Jazykový audit zahŕňa jednotlivé oblasti jazyka, ktorými sú: ·komunikácia...

 • Audítor integrovaného systému manažérstva – systému manažérstva kvality(QMS), systému environmentál

  ?interný (IAISM), ?externý (EAISM).

 • Audítor systému manažérstva kvality (QMS) a systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHS)

  ?interný (IAISMQMSOHS), ?externý (EAISMQMSOHS).

 • Audítor systému manažérstva kvality (QMS), systému

  - environmentálneho manažérstva (EMS) ?interný (IAISMQMSEMS), ?externý (EAISMQMSEMS).

 • Audítor systému environmentálneho manažérstva (EMS)

  ?interný (IAEMS), ?externý (EAEMS).

 • Audítor systému manažérstva kvality

  ?interný (IAQMS), ?externý (EAQMS).

 • IT audit

  Ponúkame kompletnú analýzu Vášho súčasného IT systému, ktorej výsledkom bude správa o stave Vášho systému a návrh/postup na zefektívnenie procesov. Zanalyzujeme všetky štandardné IT procesy a ohodnotíme stav ich implementácie známkou: 1. Úplne implementované 2. čiastočne implementované 3. neimplementované Základné hodnotené okruhy: - Dokumentácia a administratíva - Sieťová konektivita - Infraštruktúra - Plánovanie - Bezpečnosť - Service desk - Pracovné stanice - Užívatelia

 • Posúdenie existujúceho poistenia (audit)

  Jednou zo služieb, ktorú spoločnosť MPS, s.r.o. ponúka je posúdenie už existujúceho poistenia (audit) u klienta uzatvoreného pred našim zmluvným vzťahom. Hlavné kritériá na ktoré sa zameriavame: - rozsah poistného krytia z pohľadu účelnosti a úplnosti - opodstatnenosť a správnosť stanovenia poistných súm a výšky spoluúčasti - preverenie výšky ceny poistenia k daným rizikám (či odzrkadľuje úroveň poskytovaných služieb) - promptnosť poisťovne pri likvidácii poistných udalostí - prístupnosť poisťovne prispôsobiť návrh poistenia podľa požiadavky sprostredkovateľa poistenia v prospech klienta - posúdenie finančnej stability ...

 • Výkon auditu

  Výkon auditu prebieha v dvoch fázach: •Predaudit – v tejto fáze si stanovíme s klientom termíny návštev v priebehu účtovného obdobia, v ktorej sa zameráme na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva, analyzujeme postupy účtovania vo vzťahu k zákonu o účtovníctve, k zákonu o dani z príjmov, k zákonu o DPH. •Audit účtovnej závierky – pred podaním daňového priznania, v čase podľa potrieb klienta

 • Štatutárny audit

  Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, príspevkových organizácií a účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania zostavenej podľa slovenských právnych predpisov. Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vyplýva účtovným jednotkám podľa §19 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

 • Audit konsolidovanej účtovnej závierky

  Audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov. Povinnosť zostaviť a overiť konsolidovanú účtovnú závierku audítorom majú účtovné jednotky podľa §22 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

 • Audit konsolidačných formulárov

  Audit alebo podpora zostavovania konsolidačných formulárov (reporting package) podľa požiadaviek materskej spoločnosti v zahraničí na účely ich zahrnutia do konsolidačných výkazov materskej spoločnosti.

 • Audit služby

  Náš prístup k auditu sa zameriava na pochopenie podnikateľskej činnosti klienta v širšom kontexte. Sústredenie sa na parciálne procesy, či individuálne kontrolné mechanizmy, môže mať za následok prehliadnutie skutočného podnikateľského rizika. Náš audítorský tím poskytuje klientom služby v nasledujúcich oblastiach: •Audit v súlade s platnou slovenskou legislatívou a medzinárodnými audítorskými štandardmi •Audit balíkov informácií pripravených pre účely konsolidácie •Overovanie súladu výročnej správy spoločnosti s auditovanou účtovnou závierkou •Transformácia účtovných výkazov (IFRS / US GAAP) •Previerka účtovnýc...

 • Optimalizácia procesov a organizačný audit

  Projekt optimalizácie organizačnej štruktúry resp. organizačného auditu je vhodný pre organizácie, v ktorých je viac organizačných úrovní, nedostatočná produktivita práce a nepružná komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami a pre organizácie, ktoré chcú prejsť na procesné riadenie. Najčastejšie využívanou metódou pri organizačnom audite resp. optimalizácii organizačnej štruktúry je procesná analýza a procesná mapa. Spočíva v predefinovaní hlavných a podporných procesov v organizácii tak, aby zabezpečili efektívne využitie zdrojov organizácie. Prínosy projektu: - zníženie počtu pracovníkov, ktoré vyplynie z odstránenia neefektívnyc...

 • Audit súčasného poistenia

  Audit súčasného poistenia predstavuje bezplatnú analýzu existujúceho poistenia zhľadiska kvalitatívneho acenového vrátane odporúčaní zmien vrozsahu poistenia, prípadnej zmeny poisťovateľa ako aj vstratégii riadenia rizika.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Audit bezpečnosti IS v zmysle ISO 27000 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.