Činnosti v kameňolomoch

Spracovávanie lomového kameňa drvením a triedenim, mobilným drvičom a triedičom v kameňolomoch, prípadne na vlastnom recyklačnom dvore.

Triedenie, ako aj drvenie ťažených, prípadne búraných materiálov, mobilným drvičom, triedičom. Je možné vykonávať v priestoroch určených zákazníkom.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Stavebné a technologické činnosti

  Stavebné a technologické činnosti

  Divízia výroby, technológií a montáží ponúka svojím zákazníkom všetky druhy stavebných prác a činností súvisiacich so stavebníctvom a zároveň zabezpečuje komplexné riešenie tepelného zabezpečenia objektu. V oblasti stavebnej výroby poskytuje divízia služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ až po špeciálne rekonštrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. Pri realizácii stavieb sa kladie dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov. V oblasti technologických činností sa divízia zameriava najmä na výstavbu zdrojov s obnoviteľnými zdrojmi energie s využitím palív ...

 • Remeselné činnosti

  Projekcia a inžiniering Vodoinštalatérske práce Čistenie odpadových potrubí špirálou Plynoinštalatérske práce Kurenárske práce Zložité kurenárske inštalácie Predaj a servis kotlovej techniky Elektroinštalačné práce Zložité elektrické inštalácie a riadiace systémy Odborné prehliadky a odborné skúšky Vyhradené technické zariadenia – tlakové Vyhradené technické zariadenia - plynové Vyhradené technické zariadenia – elektrické  

 • Výkon činnosti požiarneho technika

  Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a protipožiarnych hliadok na pracoviskách Pripravovanie, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi, odborná príprava protipožiarnej hliadky. Odborná poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok minimálne raz za 6 mesiacov v administratívnych priestoroch, minimálne raz za 12 mesiacov v nebytových priestoroch bytových domov a v priestoroch s občasnými pracovnými miestami, minimálne raz za 3 mesiace v ostatných priestoroch. Určovanie požiadaviek protipožiarne...

 • PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

  - INŽINIERSKO-INVESTIČNÁ PRÍPRAVA ÚZEMIA - PROJEKTOVÉ PODKLADY Cieľ: Komplexné zabezpečenie všetkých technických podkladov potrebných pre spracovanie dokumentácie stavieb, vrátane legislatívneho poradenstva: ?prieskumné a expertízne práce ?architektúra, stavebné konštrukcie ?environmentalistika ?statika ?topografia ?geológia ?legislatívne poradenstvo

 • Výkon niektorých činnosti PZS

  Dohľad nad pracovnými podmienkami pri prácach prvej a druhej kategórie v rozsahu podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.

 • Výkon činnosti ABT

  Vykonávame dodávateľsky činnosť autorizovaného bezpečnostného technika.

 • Výkon činnosti technika PO

  Vykonávame dodávateľsky činnosť technika požiarnej ochrany.

 • Činnosti vo verejnom obstarávaní

  Všetky činnosti vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

 • Hlavné predmety činností spoločnosti

  - Poradenská činnosť v oblasti merania, výroby tepla a úspory energií - Správa a prevádzkovanie tepelného hospodárstva - Výroba a rozvod tepla

 • Ďalšie činnosti firmy

  - Projektový manažment - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Prestavba tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje - Inštalácia kompletných technologických celkov

 • Ostatné činnosti strojárskej divízie

  Ostatné činnosti strojárskej divízie

  Divízia strojárska sa popri hlavnom výrobnom portfóliu venuje aj činnostiam, ako sú zvárané oceľové, nerezové a hliníkové konštrukcie, protizávažia antény, zábradlia a podobne. V rámci zámočníckych prác divízia strojárska zabezpečuje výrobky z plechu a z profilového materiálu. Výrobky sú vyrábané z ocele, hliníku alebo z nerezového materiálu. Technologické zariadenie a formy zvárania sú prispôsobené tejto požiadavke. Trieskové obrábanie je ďalšou oblasťou, ktorou sa zaoberá táto divízia. Výroba je zameraná na kusovú a malosériovú výrobu. Technologické zariadenie umožňuje sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie na guľato ...

 • Stavebné a technologické činnosti

  Stavebné a technologické činnosti

  Divízia stavebných a technologických činností ponúka svojím zákazníkom všetky druhy stavebných prác a činností súvisiacich so stavebníctvom a zároveň zabezpečuje komplexné riešenie tepelného zabezpečenia objektu. V oblasti stavebnej výroby poskytuje divízia služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ až po špeciálne rekonštrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. Pri realizácii stavieb sa kladie dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov. V oblasti technologických činností sa divízia zameriava najmä na výstavbu zdrojov s obnoviteľnými zdrojmi energie s využit...

 • Elektroinštalačné činnosti

  - elektromontážne práce - prípojky nízkeho napätia - rekonštrukcie existujúcich elektrických zariadení - elektroinštalácie priemyselných hál,bytových objektov a rodinných domov,hotelov a polyfunkčných domov - dodávka a montáž interiérových,exteriérových a priemyselných svietidiel,regulácia osvetlenia - montáž schodiskových a núdzových osvetlení - montáž schodiskových automatov s ochranou proti blokovaniu - elektrické vykurovanie konvertormi a regulácia kúrenia - dodávka a montáž elektrických rozvádzačov a kompenzačných rozvádzačov - dodávka a montáž verejného a záhradného osvetlenia - dodávka a mo...

 • Samostatné čiastkové spracovanie vybraných ekonomických činností

  Spracovanie záverečného daňového priznania z domácich aj zahraničných príjmov z už spracovaných podkladov predložených klientom.

 • Vzdelávacie činnosti

  •školenie lešenárov (základné/opakované) •školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou •školenie a pravidelné preškolenie vodičov vysokozdvižných vozíkov •školenie vodičov referentských a nákladných motorových vozidiel •školenie viazačov bremien (základné/opakované) •školenie obsluhy motorovej píly a krovinorezu •školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení •školenie žeriavnikov (základné/opakované) •školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa §§ 20,21,22,23. vyhl.MPSVaR c.508/2009 Z.z.

 • Poistenie zodpovednosti za škodu občanov z činnosti v bežnom občianskom živote

  Vytopili ste susedov? Spôsobili ste svojou nepozornosťou škodu v supermarkete? Rozbili vaše deti pri hre s loptou susedom okno? Rozhrýzol váš pes kabelku návšteve, ktorá k vám prišla?

 • Vykonávanie činnosti špecialistu PO

  Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov - posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu. Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, kde budú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, zohľadnujúce ekonomické možnosti investora. Po dohode so zákazníkom skonzultujeme príslušný projekt a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štátneho požiarneho dozoru, ktorý bude pr...

 • Vykonávanie činnosti technika PO dodávateľským spôsobom, spracovanie dokumentácie PO, školenia PO

  Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade so Zákon č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov a Vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

 • Vykonávanie činnosti špecialistu PO

  Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov - posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu. Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, pri ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadnovalo aj ekonomické možnosti investora. Po dohode so zákazníkom skonzultujeme príslušný projekt a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štá...

 • Ostatní činnosti

  ?Čistění drahých kovů – chemické, elektrochemické, ultrazvukové ?Regenerace drahých kovů – Pt, Au, Ag

 • Outsourcing, podporné činnosti

  Outsourcing, podporné činnosti

  Výhody outsourcingu: Spoločnosti, ktoré využívajú outsourcing svojich podporných činností môžu dosiahnúť nasledovné: - úspora nákladov - zníženie nákladov o 20 - 60 % v závislosti od rozsahu outsourcovaných služieb a od lokality, v ktorej spoločnosť pôsobí - štandardizáciu procesov - zadefinovanie pravidiel a yodpovedností s využitím best practise - flexibilitu - plynule reagujeme na požiadavky klienta podľa jeho skutošných potrieb (zvyšujúce, prípadne znižujúce sa množstvo dokladov, ako aj na sezónne výkyvy) - vyššia úroveň kontroly - monitoring činností štandardizovaných procesov a zlepšením reportingu - zlepšenie rozhodovania...

 • Nabídka výrobní činnosti (Zpracování plechů, Vypalování, Řezání a zakružování, Svařování MIG, Kovář

  Nabídka výrobní činnosti (Zpracování plechů, Vypalování, Řezání a zakružování, Svařování MIG, Kovář

  Nabídka výrobní činnosti: * Zpracování plechů do tloušťky 10 mm (stříhání, ohýbání, zakružování, děrování, atd.) * Vypalování na CNC pálicím stroji Microstep HS s plazmovým zdrojem HPR 130 * Práce na vysekávacím lise HACO GT800 * Práce na protlačovacím hydraulickém lisu do max 120 t * Řezání a zakružování hutního profilového materiálu (IPE, HEA, HEB, atd.) * Práce na CNC ohraňovacím lise do max 135 t * Běžné zámečnické práce * Svařování MIG na poloautomatických svářecích strojích * Svařování TIG * Kovářské práce * Truhlářská zakázková výroba, výroba domácích i...

 • Elektronická diskontinuální součtová váha s automatickou činností

  Elektronická diskontinuální součtová váha s automatickou činností

  Elektronická diskontinuální součtová váha je elektronická váha zařazená do skupiny vah s automatickou činností. Elektronická diskontinuální součtová váha (EDSV) může být používaná jako určené měřidlo (zák. 142/2000, §8 vyhl.210/2000, vyhl. 69/2000) Použití: - EDSV slouží na určení součtové hmotnosti hlavně sypkých materiálů. Materiál je při vážení rozdělovaný na jednotlivé dávky, přitom se postupně určuje a sčítávají hmotnosti jednotlivých dávek. Součet jednotlivých dávek určuje výsledná hmotnost váženého produktu. Zjištění hmotnosti jedné dávky odpovídá jednomu vážícímu cyklu. - EDSV se po...

 • Opravárensko - dodávateľské činnosti v oblasti elektrotechnika

  Opravárensko - dodávateľské činnosti v oblasti elektrotechnika

  Opravárensko-dodávateľská činnosť realizovaná vyššími dodávateľskými formami v oboroch: - rozvodová silnoprúdová elektrotechnika v NN, VN, VVN - opravy - SOaGO elektrických strojov - automatizované systémy riadenia - zabezpečovacie zariadenia - výroba vinutia cievok pre VN motory v tepelnej triede F - údržba a opravy VTZ Projektová činnosť: - poradenstvo, zámery, analýzy, štúdie - elektrické zariadenia do 35 kV, priemyselné automatizované systémy - zemnenia a bleskozvody Výroba na zákazku: - rozvádzače do 1000V, rozvodne do 35kV, riadiace systémy pre priemyselné účely, doplnková výbava a jednoúčelové zariadenia Montáž,...

 • Sáčkové filtry s vysokou účinností

  Sáčkové filtry s vysokou účinností

  Dodáváme Olejové absorpční sáčkové filtry. Polypropylenová média z mikrovláken mají rovněž vysokou schopnost adsorpce olejů a uhlovodíkových látek. Olejové absorpční sáčkové filtry se skládají z hrubé vrstvy předfiltrace, hydrofobní vrstvy z mikrovláken pro adsorpci olejů a vnější membrány, která eliminuje uvolňování vláken a poskytuje další podporu filtračnímu médiu. Tento produkt byl speciálně vyvinut pro dekontaminaci vodních roztoků, například pro odstraňování silikonů a fluorovaných uhlovodíků z nátěrových hmot fixovaných elektrickým proudem. Média z mikrovláken mohou být rovněž kombinována s filtračními médii s ...

 • Kompletné služby v oblasti stavebnej činnosti

  Kompletné služby v oblasti stavebnej činnosti

  Poskytujeme : - vykonávanie zemných prác prostredníctvom vlastných stavebných strojov - základové pásy - príprava pozemných komunikácií - čistenie korýt potokov a riek, spevňovanie korýt potokov a riek gabiónovými výstavbami - zemné práce aj v sťažených terénoch so zlým prístupom prostredníctvom pásového bagra, ktorého šírka nepresahuje 1,20m a plošným zaťažením 0,75kg/cm2. Možnosť výkopov radlice 250mm, 400mm, 600mm, vyrovnávacia radlica 1000mm - nakladací stroj GEHL 4640 s príslušenstvom 0,4m3 miešačkou betónov v sťažených terénoch priamo na mieste strojom bez prístupu domiešavača, paletizačné vidly s možnosťou vykládky ...

 • Vykonávame nasledovné činnosti v oblasti stavebníctva:

  výškové práce pieskovanie a mobilné pieskovanie veľkoplošné nástreky (haly, sklady, strechy) hydroizolačné nástreky sanácia železobetónových konštrukcií stavebno montážne práce búracie a demolačné práce špeciálne a protipožiarne nátery montážne a demontážne práce výstavba rodinných domov priemyselné čistenie ťažko dostupných miest nátery stožiarov a liniek VN, VVN

 • Servisné činnosti

  • periodický servis (prehliadky, revízie, skúšky) • operatívny servis (opravy, havarijné zásahy) • diaľkové riadenie a monitoring objektov • zaistenie stáleho elektro servisu priemyselných objektov, obchodno-spoločenských centier a pod. • meranie termovíznou kamerou • meranie analyzátorom siete

 • Obchodné činnosti v oblasti stavebníctva

  Zabezpečenie dodánia a montáže plastových okien, dverí, ako aj stavebných materiálov.

 • Akreditované a autorizované činnosti

  - Certifikácia osôb vo zváraní a NDT - Certifikácia systémov kvality - Certifikácia výrobkov - Inšpekčný orgán - Akreditované laboratórium metalografie, mechanických skúšok a NDT - Autorizovaná osoba - WPQR, WPS - Zváračskí technológovia - Organizácia tretej strany

 • Hlavný predmet činnosti

  - Pranie bielizne - Čistenie odevov - Čistenie koží a kožušín - Čistenie peria - Žehlenie doma vypranej bielizne

 • Stavebné a technologické činnosti

  Divízia stavebných a technologických činností ponúka svojím zákazníkom všetky druhy stavebných prác a činností súvisiacich so stavebníctvom a zároveň zabezpečuje komplexné riešenie tepelného zabezpečenia objektu. V oblasti stavebnej výroby poskytuje divízia služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ až po špeciálne rekonštrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. Pri realizácii stavieb sa kladie dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov.

 • Ostatné činnosti

  Divízia strojárska sa popri hlavnom výrobnom portfóliu venuje aj činnostiam, ako sú zvárané oceľové, nerezové a hliníkové konštrukcie, protizávažia antény, zábradlia a podobne. V rámci zámočníckych prác divízia strojárska zabezpečuje výrobky z plechu a z profilového materiálu. Výrobky sú vyrábané z ocele, hliníku alebo z nerezového materiálu. Technologické zariadenie a formy zvárania sú prispôsobené tejto požiadavke. Trieskové obrábanie je ďalšou oblasťou, ktorou sa zaoberá táto divízia. Výroba je zameraná na kusovú a malosériovú výrobu. Technologické zariadenie umožňuje sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie na guľato a na...

 • Zahraniční obchod - exportní/importní činnosti

  - Struktura exportního týmu - Volba trhu - Analýza trhu - Cenová politika - Podpora trhu - Volba vhodného partnera/distributora - Smluvní ošetření zahraničních vztahů - Obchodní smlouvy, zprostředkování

 • Činnosti po ukončení stavby

  - Vypracovanie návrhu na kolaudačné konanie. - Účasť na kolaudačnom konaní. - Zabezpečenie odstránenia prípadných kolaudačných vád a nedorobkov. - Zabezpečenie vydania užívacieho povolenia stavby. - Zabezpečenie zapísania stavby do katastra nehnuteľností na katastrálnom úrade.

 • Vreckové filtre strednej a vysokej účinnosti

  Vrecká typu P-ME z polyesterových vlákien na strene účinnú filtráciu (85 - 91%). Vrecká typu V-HE z jemných sklenených vlákien vysokej účinnosti na dokonalé filtrovanie (45 - 95%). Tieto posledné hodnoty sa vzťahujú na účinnosť pri prachu so stredným priemerom 1 mikrón. Obidva typy sú samozhášacie.Vrecká typu V-HE sú určené zvlášť na kondicionovanie v nemocniciach, v potravinárskom priemysle atď..Taktiež v lakovacích zariadeniach, kde sa vyžaduje najvyšší stupeň dokončovacích prác.

 • Činnosti v rámci polnohospodárstva

  - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – prevádzka predajne na poľnohospodárske výrobky z dvora - administratívne služby - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - prevádzkovanie športových zariadení - čistiace a upratovacie služby - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - správa trhoviska, tržnica, príležitostného trhu - opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov - oprava a kontrola požiarnych vodovodov - oprava a kontrola požiamých hydrantov - kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia - poskytov...

 • Opravárenské činnosti

  - údržba a opravy strojního a elektrického zařízení - údržba a opravy vyhrazeného zdvihacího zařízení - montáž, údržba a opravy vyhrazeného tlakového zařízení - provádění údržby a oprav strojního a elektrického zařízení včetně - vyhrazeného zdvihacího zařízení, vyhrazeného tlakového zařízení a - vyhrazeného elektrického zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem - opravy a GO pístových kompresorů Orlík - opravy strojního zařízení ( třídičky, elevátory, dopravníky, atd.) - opravy a vulkanizace gumotextilních pasů - montáž a opravy rozvodů vzduchu - montáž, opravy a rekonstrukce z...

 • Obchodné činnosti

  Obchodné činnosti, vyhľadávanie agentov a zastupiteľstiev, import - export pre tretie osoby, kompenzačné bilaterálne a multilaterálne činnosti, odborná pomoc pri uzatváraní zmlúv, v oblasti poisťovníctva, menovej a colnej.

 • Zmluvné zabezpečenie činností bezpečnostného poradcu podľa dohody ADR

  1. analýza stavu plnenia dohody ADR - návrhy a spracovanie firemnej smernice 2. každoročný audit a kontrolné dni podľa dohody s vedením firmy 3. informačný a poradenský servis v oblasti ADR 4. spracovanie výročnej správy pre vedenie firmy a orgány štátnej správy

 • Montážne činnosti

  Montážne činnosti

  - osadzovanie dosiek plošných spojov, spájkovanie - kompletáž elektrických zariadení, káblových zostáv a konektorov - montáž z materiálu dodaného od zákazníka

 • Inžinierske činnosti, súvisiace so stavbou

  Súčasťou našej ponukuy sú aj inžinierske činnosti, počnúc jednaniami s orgánmi štátnej správy, obecnej správy a všetkými zúčastnenými stranami, začatím stavebného konania, až po kolaudáciu stavby a vydanie užívacieho povolenia

 • Ostatné činnosti

  - predaj asfaltovej zmesi vo vreciach - predaj posypovej soli - stavba plotov, športových ihrísk – dráh - cestná nákladná doprava - požičovňa stavebných mechanizmov a dopr. značenia

 • Vplyv činnosti na životné prostredie

  Činnosť spoločnosti nepôsobí negatívne na životné prostredie. Naopak, používaním receptúr pri výrobe emulzií, v ktorých sa uplatňuje repkový olej alebo jeho deriváty, sa priaznivo ovplyvňuje režim CO2 v atmosfére. Pestovanie repky olejnej na jednom hektári spotrebuje z ovzdušia 6000 kg CO2. Neuvoľňujú sa do ovzdušia aromatické uhľovodíky, ako pri používaní mäkčidiel na báze ropných produktov.

 • Inžinierske a výrobné činnosti

  V rámci inžinierskych a výrobných činností podporujeme a riešime aktivity vedúce k plnohodnotnému kvalifikovanému rozhodnutiu o riešení predloženého problému. Diagnostikujeme, analyzujeme, overujeme a v konečnom dôsledku nastavujeme prostredie potrebné k zavádzaniu mechanizácie, automatizácie do výrobného procesu. Naša inžiniersko-výrobná podpora sa opiera predovšetkým o : A, Spracovanie štúdií v oblasti priemyselnej automatizácie - návrhy priemyselnej automatizácie nových strojnotechnologic-kých zariadení - optimalizácia výrobných procesov na existujúcich zariadeniach - návrhy dopravníkových systémov paletových, tuhých a sypkých mater...

 • Realizačné činnosti

  Realizačné montážne činnosti uskutočňujeme v rámci inštalácie nových nami dodávaných technologických zariadení, automatizovaných liniek, robotických systémov ako aj samostatnou individuálnou činnosťou, ak zákazník prejaví o montážne služby akéhokoľvek druhu požiadavku. OBLASŤ STROJNÝCH ZARIADENÍ A MECHANIZMOV - montáž oceľových konštrukcií - montáž potrubí - montáž automatizovaných liniek, technologických strojných zariadení ako aj robotických systémov - montáž dopravníkov a dopravných technologických ciest - montáž samostatných technologických celkov a sústav a ich výrobný nábeh OBLASŤ ELEKTRO A RIADIACICH SYSTÉMOV ...

 • Súvisiace činnosti so stavbou

  - tvorba dokumentácie - statické posúdenia - revízne správy elektro - vzorkovanie a vyhodnocovanie súčasného stavu - zabezpečenie energetického auditu - zabezpečenie termovízneho merania

 • Inšpekčné činnosti

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonáva inšpekciu strojov a technických zariadení alebo ich častí, bezpečnostných komponentov strojov , inšpekciu tlakových zariadení, plynových zariadení a elektrických zariadení, inšpekciu žeriavov, výťahov, dokumentácie stavie, bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených k osobnej lanovej doprave a inšpekciu ostatných zdvíhacích zariadení vrátane inšpekcie súvisiacej s postupmi posudzovania zhody podľa rozsahu akreditácie. TÜV SÜD Slovakia ponúka pri výstavbe, prestavbe, dostavbe a rekonštrukcii prevádzok a závodov tieto služby: informácie o potrebných úradných a iných úkonoch a dokladoch ...

 • Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti v oblasti stavebníctva

  Koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných predpisov o požiadavkách na stavenisko. Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek BOZP, vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jeho úpravy. Technické alebo organizačné riešenia postupu prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác (spolupráca medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomn...

 • Dodávateľsko-montážne činnosti

  V oblasti dodávateľsko-montážnej činnosti je naša spoločnosť úspešná vďaka mimoriadne efektívnej organizácii práce vychádzajúcej z významných skúseností, zo znalosti prostredia a problematiky, v ktorej sa pracovníci dlhodobo dobre orientujú. Montážna činnosť spoločnosti je sústredená do oblastí, kde majú pracovníci spoločnosti dlhoročné skúsenosti. Ide najmä o montáže veľkých technologických celkov trakčných meniarní a spínacích staníc a montáž zariadení, ktoré ECS engineering s.r.o. aj vyrába (systémy diaľkového riadenia staníc a dispečerské riadiace systémy).


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Činnosti v kameňolomoch 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.