Certifikácia NBÚ

Spoločnosť získala potvrdenie Národného bezpečnostného úradu NBÚ o certifikácií pre zoznamovanie, poskytovanie a vznik dokumentov s utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia dôverné. • Certifikácia systémov manažérstva kvality

  Ponúkame Vám služby v nasledovnom rozsahu - certifikácia systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 9001:2009 - dozor nad certifikovanými systémami manažérstva kvality - predcertifikačný audit t.j. zistenie stavu Vášho systému manažérstva kvality a pripravenosti na certifikáciu - externé audity systémov manažérstva kvality Certifikačný orgán vykonáva uvedenú certifikáciu na základe Osvedčenia o akreditácií Q-018 Rozsah akreditácie Q-018

 • Certifikácia systémov manažérstva

  EL spol. s r.o., Stredisko certifikačných orgánov je akreditované SNAS podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 17021:2006 a ponúka: - certifikáciu systémov manažérstva kavality (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008) - certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín (ISO 22000:2005) - certifikáciu systémov manažérstva HACCP (PK SR) Naša činnosť je orientovaná v oblasti Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace pomocné činnosti; Výroba, spracovanie, konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov; Spracovanie a konzervovanie rýb a rybných výrobkov; Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny; Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov; V...

 • Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín

  - certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy STN EN ISO 22000:2006 - dozor nad certifikovanými systémami manažérstva bezpečnosti potravín - predcertifikačný audit t.j. zistenie stavu Vášho systému manažérstva bezpečnosti potravín a pripravenosti na certifikáciu - externé audity systémov manažérstva bezpečnosti potravín Certifikačný orgán vykonáva uvedenú certifikáciu na základe Osvedčenia o akreditácií R-019 Rozsah akreditácie R-019

 • Certifikácia systémov manažérstva HACCP

  - certifikácia systému manažérstva HACCP podľa Potravinového kódexu SR, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 214/2003 Z. z. a príslušných požiadaviek Potravinového kódexu SR - dozor nad certifikovaným systémom manažérstva HACCP - predcertifikačný audit t.j. zistenie stavu Vášho systému manažérstva HACCP a pripravenosti na certifikáciu - externé audity systému manažérstva HACCP Certifikačný orgán vykonáva uvedenú certifikáciu na základe Osvedčenia o akreditácií R-019 Rozsah akreditácie R-019

 • Certifikácia systémov manažérstva

  Akreditovaný orgán certifikujúci manažérske systémy podľa medzinárodných noriem - STN EN ISO 9001 / ISO 9001 - systém manažérstva kvality - STN EN ISO 14001 / ISO 14001 - systém environmentálneho manažérstva - STN OHSAS 18001 / OHSAS 18001 - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Odborná príprava a certifikácia pôdohospodárskych poradcov

  Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby.

 • Energetická certifikácia budov

  Ponúkam Vám vypracovanie energetického certifikátu, súčasťou ktorého je osobná obhliadka objektu a konkrétne návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Ďalej ponúkam vypracovanie teplotechnického posúdenia, čo je doklad povinný k stavebnému povoleniu. Slúži aj ako podklad pre zisk financií zo štrukturálnych fondov. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok teplotechnického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Ak máte záujem o vypracovanie energetického ce...

 • Prometric testovanie a IT certifikácia

  Prometric testovanie a IT certifikácia

  Podobne ako aj v iných oblastiach, aj v oblasti IT je užitočné overovanie a preukazovanie úrovne (kvality) kompetencií. Certifikácia kompetencií je proces zameraný na získanie určitého certifikátu - dokladu o úrovni (kvality) kompetencií, spravidla v rámci určitého certifikačného programu. Certifikát je viazaný na splnenie určitých podmienok, spravidla absolvovaní predpísaných testov (napr. Microsoft Certifications, ECDL a pod.). Testovanie je proces overovania kompetencií, zameraný na nezávislé a objektívne overovanie kvality kompetencií, realizovaný spravidla predpísanou metodikou v rámci daného systému testovania. K dispozícii sú rôzne systémy ...

 • Energetická certifikácia budov

  spracovanie energetického certifikátu

 • Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro do 1000V, energetická certifikácia

  Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro do 1000V, energetická certifikácia

  - Ponúkame Vám odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrozariadení v rozsahu do 1000V v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu a následné vypracovanie revíznej správy - Kolaudujete stavbu resp. ukončujete rekonštrukciu? Súčasťou kolaudácie je aj Energetický certifikát budovy. Ponúkame Vám jeho zhotovenie ako celku resp. v oblasti elektroinštalácia a osvetlenie.

 • Certifikácia systémov manažérstva kvality

  Certifikačný orgán vykonáva certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a systémov manažérstva rizík (systémy environmentálneho manažérstva -STN EN ISO 14001:2005 , systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci- STN OHSAS 18001:2008 a systémy manažérstva bezpečnosti potravín -STN EN ISO 22000:2006/HACCP ). Certifikačný orgán je držiteľom ,,Osvedčenia o akreditácií“ – SNAS (Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou) Certifikačný orgán má udelených 53 certifikátov v spoločnostiach, podnikajúcich v horeuvedených oblastiach. U týchto spoločností vykonáva pravidelné ročné dohľady. Školenia Kancelári...

 • AEO certifikácia podľa typu

  AEO CERTIFIKÁCIA je súčasťou vkonávania colného auditu, kde výsledkom je získanie osvedčenia AEO, klient sa stáva spoľahlivým a prevreným partnerom pre orgány colných správ členských štátov Európskej únie ako aj v krajinách s ktorými má EÚ podpísané dohody o výmene údajov k subjektom AEO. Viac sa dozviete pri ponuke AEO certifikácia na našom webe. Vyžiadajte si cenovú ponuku. V Slovenskej republike sme realizovali jednu desatinu všetkých projektov práve my našimi colnými expertmi a špecialistami.

 • Colný audit - certifikácia AEO

  Umožní vám získať komparatívnu výhodu bezpečného článku v logistickom reťazci, poskytne vám imidž spoľahlivého a bezpečeného obchodného partnera, ktorý má všetky vlastné procesy pod kontrolou a zverený tovar vo vašej držbe je v tých najlepších a najbezpečnejších rukách počas prepravy. - identifikácia vhodného typu pre Vašu firmu C, S, F - overenie a analýza stavu firmy, zistenie rezerv - posúdenie plnenia kritérií - odporúčania k prijatiu nápravných opatrení - od prípravy až po podanie žiadosti s prílohami a dotazníkom - konzultácie a poradenský servis počas schvaľovacieho procesu Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete n...

 • Energetická certifikácia budov

  Energetická certifikácia budov

  Ponúkame: - Energetický certifikát - Energetický (tepelnotechnický) posudok Energetický certifikát je povinný: - pri predaji budovy - pri prenájme budovy - pri dokončení novej budovy, dokladá sa pri začatí kolaudačného konania - pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy, kde je potrebné kolaudačné konanie (napr. zateplenie obvodového alebo strešného plášťa, výmena otvorových výplní alebo energetického vybavenia objektu) - V iných prípadoch je energetická certifikácia dobrovoľná. - Povinnosť zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy má podľa zákona vlastník budovy, správca budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraj...

 • Energetická certifikácia budov

  Energetická certifikácia budov

  Našim zákazníkom ponúkame spoľahlivé a rýchle vystavenie energetického certifikátu pre Vašu budovu. Vzhľadom na obšírnosť problematiky veľmi radi Vám poradíme ako znížiť energetickú spotrebu Vašej budovy čo Vám v konečnom dôsledku ušetrí finančné prostriedky.

 • Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000

  Bezpečnosť potravín sa týka najmä prítomnosti rizík pochádzajúcich z potravín. V každom stupni potravinárskeho reťazca môže vzniknúť ohrozenie bezpečnosti potravín, efektívnu kontrolu je preto nevyhnutné uplatniť v celom potravinárskom reťazci. Norma ISO 22000 poskytuje certifikovanému subjektu riešenia predovšetkým v oblasti minimalizácii závažných potravinových rizík, minimalizácii rizika zlyhania a proaktívny prístup k bezpečnosti potravín. Certifikácia systému zdravotnej neškodnosti potravín HACCP HACCP (hazard analysis and critical control points) znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. Ide o pomenov...

 • Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001

  Firmy sa často zaoberajú problémom, ako dosiahnuť a zabezpečiť vhodnosť systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na sprísnenú legislatívu, a narastajúci záujem a tlak zainteresovaných strán. Za účelom zaistenie vhodného BOZP nestačí len jednoducho splniť požiadavky bezpečnostných predpisov, musia byť odhaľované aj ďalšie riziká, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, musia byť zabezpečené priaznivé pracovné podmienky a vytvorená dobrá pracovná pohoda na pracovisku, to všetko za aktívneho zapojenia zamestnancov. Presadzovanie BOZP je efektívne len vtedy, ak skúma najmä príčiny vzniku nedostatkov a vykonáva príslušné preventívn...

 • Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

  Ľudská spoločnosť pri svojom rýchlom rozvoji dospieva do bodu, keď sa ochrana životného prostredia javí ako nevyhnutnosť pre jej ďalšie zachovanie. Rastúce nároky ľudí majú za následok predovšetkým rozširovanie výroby, kde je nutné začať s realizáciou ekologických opatrení. Možno konštatovať, že prakticky všetky výrobky a služby sú vo vzájomnom pôsobení, interakcii s prírodou a environmentom. Ochrana životného prostredia čoraz častejšie vystupuje do popredia. Uvedené skutočnosti a sprísňujúca sa environmentálna legislatíva zvyšujú motiváciu podnikateľských, ale aj iných subjektov k pozitívnemu prístupu vo vzťahu k ochrane životn...

 • Certifikácia Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

  ISO 9001 Certifikácia Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 Súčasná doba a dynamicky sa rozvíjajúce konkurečné prostredie stavia podniky a organizácie pred problém zabezpečenia kvality a dlhodobej konkurencieschopnosti. Pri nakupovaní výrobkov alebo služieb čoraz viac uvažujeme o tom, či dostaneme za svoje peniaze také výrobky alebo služby, ktoré reálne vyhovujú našim predstavám a požiadavkám. Požiadavky na kvalitu sa neustále zvyšujú, čo núti zvyšovať kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb. Odberatelia vyvíjajú stále silnejší tlak na svojich dodávateľov, s cieľom uistenia sa, že majú efektívny a funkčný systém riadenia, kt...

 • Energetická certifikácia budov

  Podľa § 9 ods. 2 zákona Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRvydalo vyhlášku, v ktorej sú ustanovené podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu, vrátane rozpätia energetických tried a emisií oxidu uhličitého uvádzaných v energetickom certifikáte, vzor certifikátu pre jednotlivé kategórie budov a vzor energetického štítku. Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z.z. vykonávajúca zákon č. 555/2005 Z.z. platí od 1.1.2007. Vydaním tohto zákona spnila Slovenská republika požiadavku pre členské štáty EÚ. Hlavným cieľom zákona o energetickej hospodárnosti je: - zlepšiť energetickú hospodárnosť budov - zabezpečiť požado...

 • Certifikácia v drevovýrobe

  Spoločnosť od svojho vzniku efektívne obhospodaruje lesné pozemky zabezpečovaním činnosti s cieľom ich reprodukcie tak, aby ťažba prinášala rovnomerný ekonomický prospech v časovom horizonte 70 – 100 rokov. Preto naša spoločnosť v roku 2008 požiadala o certifikát PEFC . Naše obhospodarované lesy vlastnia certifikát podľa platných systémov PEFC číslo osvedčenia 4049/2008, ktorého cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby dreva ako aj ekonomicky obnoviteľného zdroja výrobkov z dreva, ochrany prírody a rozvoja spoločnosti. Jednou z hlavných výhod vlastnenia certifikátu je úspešné získavania finančných dotácií z ...

 • Certifikácia elektronických systémov

  V zmysle platnej európskej legislatívy pre umiestňovanie elektrických výrobkov na trh EÚ je nutné, aby bol takýto výrobok označený značkou zhody CE. Tomu však predchádza proces: - analýza, s akými predpismi a normami musí byť výrobok v zhode - overovanie zhody v akreditovaných skúšobniach - spracovanie písomných dokladov o zhode Tieto úkony vykonáme na požiadanie v rámci finálneho ukončenia prototypov.

 • Energetická certifikácia budov

  V oblasti projektových prác sa firma rozšírila o energetickú certifikáciu budov.

 • Certifikácia spotrebiteľského reťazca lesných produktov (C-o-C)

  TÜV SÜD Slovakia na základe osvedčenia SNAS P 031 ponúka službu, ktorou je certifikácia spotrebiteľského reťazca lesných produktov podľa SFCS 1004:2005 Certifikácia spotrebiteľského reťazca je založená na princípe sledovania pôvodu certifikovaného dreva v celom reťazci od ťažby dreva až po konečného spotrebiteľa výrobkov z dreva a papiera. Každý drevospracujúci podnik je teda článkom reťazca, ktorý sa pre drevo začína v lese a končí u konečných spotrebiteľov. Aby bolo možné sledovať pôvod dreva, je potrebné vytvoriť spoľahlivý a dôveryhodný systém, ktorý by zákazníkom preukázal pôvod drevnej suroviny, použitej vo výrobkoch z dr...

 • Certifikácia systému manažérstva

  Na základe akreditačných osvedčení vydaných Slovenskou národnou akreditačnou službou Vám ponúkame nasledovné certifikačné služby: ISO 9001 - Certifikácia systémov manažérstva kvality ISO 14001 - Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva. OHSAS 18001 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. HACCP - Certifikácia systému HACCP - analýza nebezpečenstiev v kritických kontrolných bodoch ISO 22000 – Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín. (Rozsah akreditácie) SFCS 1001:2004, SFCS 1002:2004, SFCS 1006:2004 – Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov ISO 3834 – ...

 • Certifikácia výrobkov

  Naša spoločnosť vykonáva certifikáciu strojov, a technických zariadení a ich častí, v rozsahu akreditovaných činností (viď. Rozsah akreditácie). Certifikačné miesto našej spoločnosti vystaví ES Certifikát typu NB1353 Naša spoločnosť vykonáva certifikáciu výťahov a ich bezpečnostných častí, bezpečnostiných komponentov a podsystémov zariadení určených k osobnej lanovej doprave, jednoduchých tlakových nádob, tlakových zariadení, elektrických zariadení používaných v určitom rozsahu napätí, spotrebičov plynných palív a potrubí v rozsahu notifikácie (viď. Rozsah notifikácie). Naša spoločnosť vykonáva certifikáciu strojov a technic...

 • Certifikácia osôb

  Naša spoločnosť vykonáva certifikáciu osôb, ktoré vykonávajú : prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových; obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, plynových; opravy vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, plynových podľa § 14 ods. 1 písm. c) Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry v rozsahu akreditovaných činností. Ako certifikačné miesto TÜV CERT a notifikovaná osoba NB 0036 vykonáva spoločnosť certifikáciu pracovníkov pre oblasť zvárania podľa ...

 • Certifikácia elektronických registračných pokladníc v zmysle zákona č. 289/2008 Z.z.

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonáva odborné posudzovanie elektronických registračných pokladníc podľa požiadaviek: Zákona č.289/2008 Z. z. Zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody príslušných nariadení vlády č.308/2004 Z. z. a č.194/2005 Z. z.

 • Zelené budovy a ich certifikácia, pasívne a nízkoenergetické domy

  Navrhovanie zelených budov, pasívnych a nízkoenergetických domov - Redizajn a významné obnovy bežných stavieb na zelené budovy - Certifikovanie zelených budov v medzinárodných hodnotiacich systémoch kvality (LEED,BREEAM,DGNB,SBToolCZ) - Zelený urbanizmus - Konzultačná činnosť

 • Energetická certifikácia

  Zabezpečujeme energetickú certifikáciu rodinných a bytových domov, pri ktorej spolupracujeme s vysokokvalifikovanými vedeckými pracovníkmi odboru energetiky.

 • ISO certifikácia

  Najpodstatnejšou časťou je príprava. Od prvého stretnutia až po záverečný audit Vás bude sprevádzať konzultant z našej spoločnosti. Postaráme sa o všetku potrebnú dokumentáciu a vyškolíme Vašich zamestnancov. Tento proces trvá zvyčajne 1 – 2 mesiace. Ďalším krokom je samotný audit. Vašu firmu navštívia akreditovaní audítori z ACB, s.r.o. a vykonajú záverečnú kontrolu. Pokiaľ Vaša spoločnosť absolvovala s nami prípravu, záverečný audit bude pre Vás určite o niečo jednoduchší. Výsledkom našej spoločnej snahy bude vystavenie ISO certifikátu pre Vašu firmu.

 • Energetická certifikácia

  Ak vlastníte novú alebo významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorej kolaudačné konanie začalo po 1. januári 2008, vzťahuje sa na vás podľa zákona 555/2005 Z.z. povinnosť energetickej certifikácie budovy. Energetickú certifikácia je od roku 2008 povinná dokonca aj pre predávané alebo prenajímané budovy. Energetická certifikácia je zákonom uložená povinnosť, ktorá vám však poskytne informácie o energetickej hospodárnosti budovy. Naša spoločnosť vypracováva energetické certifikáty pre všetky typy budov, pričom dbáme na promptné a zároveň kvalitné zhotovenie certifikátu. Vypracovávame energetické certifikáty pre rodinné a bytové domy, adminis...

 • Montované domy, energetická certifikácia budov

  montované domy, nízkoenergetické domy, rodinné domy, výstavba striech a podkroví, rekonštrukcia podkroví, energetická certifikácia budov

 • Certifikácia budov

  Každý majiteľ budúceho zrekonštruovaného domu, či novostavby, by mal už dnes myslieť na povinnosť energetickej certifikácie budov, ktorá bude v súlade s európskou smernicou o energetickej hospodárnosti budov platiť od roku 2008. Podľa tejto legislatívy bude musieť mať pri stavbe, významnej zmene, prenájme, či odpredaji každá nehnuteľnosť vykonanú energetickú certifikáciu, ktorá budovu zatriedi a takto úplne novým spôsobom kvantifikuje energetickú náročnosť budovy. Energetická certifikácia tak predstavuje nový spôsob určenia kvality budov a teda aj ich trhovej ceny.

 • Energetická certifikácia budov

  Energetický certifikát budovy má povinnosť zaobstarať si vlastník budovy po prvom januári 2008 pri: - Predaji budovy - Prenájme budovy - Dokončení novej budovy - Významnej obnove budovy - Inak dobrovoľne Energetický štítok bude slúžiť na jednoduché, priehľadné a pochopiteľné hodnotenie budovy z hľadiska jej energetických potrieb. Bude umožňovať porovnávať jednotlivé budovy z hľadiska predpokladaných nárokov na energiu potrebnú na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu a osvetlenie. Takéto hodnotenie bude mať význam nielen ako informácia pre užívateľa objektu, ale postupne sa určite stane vhodným nástrojom pri hodnotení budovy pre stanoveni...

 • Certifikácia a školenia zváračov

  Spoločnosť ponúka certifikáciu a školenie zváračov.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Certifikácia NBÚ 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.