Manažment portfólia cenných papierov a analýza investícií

Autori v knihe Manažment portfólia cenných papierov a analýza investícií sa zaoberajú charakteristikou vybraných druhov cenných papierov a ich základnými atribútmi, analyzujú finančný trh, jeho súčasti, inštitúcie a účastníkov finančného trhu (burzy, burzové pravidlá, burzové obchody, indexy). Osobitnú kapitolu tvoria modely stanovenia cien kapitálových aktív a stratégie investovania do cenných papierov a ich hodnotenie.

Publikácia je určená predovšetkým poslucháčom študijných odborov ekonomického zamerania, širokej odbornej verejnosti a všetkým, ktorí si chcú rozšíriť okruh vedomostí z danej problematiky.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Manažment odpadového hospodárstva

  Spoločnostiam, ktoré sú pôvodcami alebo držiteľmi odpadov, obciam a mestám ponúkame: - poradenstvo v odpadovom hospodárstve - výkon auditu odpadového hospodárstva s následným návrhom riešenia - vypracovanie a schválenie programu odpadového hospodárstva - vypracovanie plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi - vypracovanie identifikačných listov NO - vypracovanie hlásení o vzniku a nakladní s odpadmi - vedenie evidencie v odpadovom hospodárstve - vypracovanie a schválenie programov prevencie - vypracovanie hlásení o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov - vypra...

 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov a manažmente

  Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho zdravotného dozoru a inšpekcie životného prostredia. Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva. Vypracovanie prevádzkového poriadku na ochranu zamestnancov pred účinkami expozície chemických faktorov na pracovisku.

 • Manažment IT projektov

  Manažovanie IT projektov má svoje špecifiká, ktoré si vyžadujú špecializované postupy a metódy. A práve preto Vám ponúkame pomoc nášho vyškoleného a certifikovaného personálu, ktorý Vám s touto neľahkou úlohou dokáže efektívne pomôcť.

 • Externý manažment a správa objektov

  Externý manažment a správa objektov v oblasti environmentu.

 • Projektový manažment

  Plán štruktúry projektu, pracovné balíčky a míľniky, úvodné podujatia - to sú len niektoré časti projektového manažmentu, ktoré v praxi, nielen v teórii, realizujeme. Naši projektoví manažéri aktívne riadia naše projektové tímy, najmä ak pred nimi stoja nové výzvy a riešia jedinečné úlohy v oblasti automatizácie. Tešíme sa na skorú projektovú spoluprácu s vami.

 • Manažment s mis/enterprise solution

  Informačné systémy v podnikoch sú čoraz viac orientované na podporu vrcholového manažmentu. V súlade s týmto trendom sme vyvinuli produkt mis/enterprise solution (mis/es). Po prihlásení sa do manažérskeho informačného systému mis/es sa na ploche počítača zobrazia kumulované informácie o stave podniku. Napríklad tržby za predchádzajúci deň, stav saldokonta, stavy na účtoch, či vybrané finančné ukazovatele. V grafickej alebo tabuľkovej forme. Všetko už na úvodnej obrazovke a podľa vlastného nastavenia. Prostriedkom pre hlbšiu analýzu niektorej z oblastí sú rôzne pohľady na tzv. dátové kocky. Napríklad, pri oblasti Predaj je možné zvoliť ...

 • Outsourcing, marketing manažment

  •Outsourcing marketingových služieb •Projektový manažér, oblastný manažér •Regionálne zastúpenie •Rôzne akcie na podporu predaja •Audit obchodnej siete

 • Manažment a poradenstvo

  - poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva - poradenstvo v oblasti daní - poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie - vypracovanie interných smerníc obehu dokladov - vypracovanie systémov riadenia vybraných činností

 • Manažment škôd

  Manažment škôd predstavuje službu v oblasti konzultácií pre likvidáciu škodovej udalosti, prípadne i riadenia škodových udalostí v procese likvidácie.

 • Rizikový manažment počas výstavby diela

  Rizikový manažment diela počas výstavby diela zabezpečuje znižovanie rizík, kontrolu nad zodpovednou realizáciou projektu protipožiarnej ochrany, elimináciou rizikových miest. Výhodou je zníženie poistného v rozsahu 10 až 15 %.

 • Komplexné služby v oblasti manažmentu a inkasa pohľadávok

  - analýza úspešnosti inkasa Vašich pohľadávok - rozbor pohľadávok, screening dlžníka - mimosúdne inkaso pohľadávok – inkaso pohľadávok po lehote splatnosti - upomienkový servis – efektívny kontakt s dlžníkom, uzatváranie splátkových kalendárov a dohôd, kompletný monitoring platieb - započítanie pohľadávok – vzájomné pohľadávky rovnakého druhu - ohodnocovanie pohľadávok – stanovenie hodnoty pohľadávky (majetku) - uplatnenie pohľadávok na všeobecnom súde a na rozhodcovskom súde - exekučné konanie – dohľad nad výkonom súdnych a iných rozhodnutí - zahraničné inkaso pohľadávok – inkaso pohľadávok v zahraničí podľa dohod...

 • Projektmanažment stavieb

  Príprava a zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby kontrola prevádzania výstavby diela v súlade s vydaným stavebným povolením, harmonogramom výstavby, podmienkami ustanovenými v zmluve o dielo a rozpočtom stavby. Účasť na kontrolných dňoch a ich riadenie, vyhotovovanie zápisov a kontrola plnenia úloh. Riadenie zmien projektovej dokumentácie v procese výstavby dohľad nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Kontrola zabezpečenia podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, resp. vyjadrení dotknutých inštitúcií a orgánov k stavebnému povoleniu. ...

 • Znalectvo v odbore Ekonómia a manažment odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, Personalistika a Kontrol

  Pri spracovávaní znaleckých posudkov spolupracujú so zadávateľom od začiatku konania. Po poskytnutí prvotnej informácie spracujú vyžiadanie dokladov, ktoré sú potrebné pre znalecké dokazovanie, v nasledujúcej fáze spolupôsobia pri zabezpečovaní dokladov. Následne spracujú znalecký posudok. V prípade, že sa objavia nové skutočnosti spracujú doplnok znaleckého posudku. Naši znalci : - Ing. Ladislav BurkovskýTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, Prersonalistika - Ing. Lýdia BurkovskáTáto ...

 • Manažment a dátové spracovanie pre Vaše firemné účtovníctvo

  Ponúkame Vašej spoločnosti supervíziu, manažment a dátové spracovanie pre Vaše firemné účtovníctvo v SAP® ERP, SAP® FI finančných moduloch.

 • Desktop manažment a podpora používateľov

  Desktop manažment je komplexný prístup k riadeniu všetkých počítačov v organizácii. Názov zahŕňa dohľad notebookov a ďalších počítačových zariadení, rovnako ako u stolových počítačov. Desktop manažment je súčasťou systémov riadenia, čo je správa všetkých zložiek informačných systémov organizácie. Ostatné súčasti systému riadenia zahŕňa správu siete a správy databáz. Tradičné desktop manažment úlohy zahŕňajú inštaláciu a údržbu hardvéru a softvéru, filtrovanie nevyžiadanej pošty a správu užívateľských oprávnení. V posledných rokoch sa však úlohy súvisiace so zabezpečením stali čoraz väčšou časťou desktop manažm...

 • Príprava a realizácia brand manažmentu

  - Analýza trhu - Prieskum trhu, informačný servis - Orientácia na cieľovú skupinu lekári, lekárne - Uvedenie nového produktu alebo indikácie - Príprava produktových stratégii vrátane marketingových plánov - Postamarketingové štúdie - Pacientské programy

 • Manažment kvality

  Manažment kvality

  Ponúkame nadobudnutie znalostí a zručností pre aplikáciu prístupov a metód manažmentu kvality. Medzinárodne jednotné štandardy vo všetkých kľúčových oblastiach a systematicky integrovaný manažment kvality podľa noriem ISO prispievajú k vášmu úspechu. Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju riadiť a usmerňovať systematickým a transparentným spôsobom. Ponúkané školenia: Úvodné školenie o kvalite Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (PM) Školenie interných audítorov

 • Procesný manažment

  Procesný manažment

  Procesný manažment predstavuje systém, postup, metódu, nástroj na trvalé zaistenie maximálnej výkonnosti so zámerom jasne definovať stratégiu organizácie a naplniť stanovený strategický cieľ. Procesné riadenie Mapovanie a popisovanie procesov Začíname s QPR ProcessGuidom Pracujeme s QPR ProcessGuidom - pre pokročilých

 • Manažment nakladania s plastovým odpadom

  Manažment nakladania s plastovým odpadom

  Ponúkame komplexný outsourcing manažmentu nakladania s plastovým výrobným odpadom. S recyklačným servisom máme bohaté skúsenosti – našim zákazníkom ho vo výrobnom závode v Kežmarku ponúkame od roku 1999. Recyklované plasty vraciame do výrobného procesu zákazníka. Plastový odpad nevyužiteľný u zákazníka po dohode vykupujeme. Služby • analýza plastového odpadu a návrh na zhodnotenie • logistika • demontáž • triedenie • drvenie • regranulácia • zhodnotenie – kompaundácia, modifikácia, ... Výhody • komplexnosť riešenia • nízke náklady • certifikácia podľa ISO 9001:2008 a ISO TS 16949:2009 Referencie • re...

 • Služby - Interim manažment

  Služby - Interim manažment

  Môžete si prenajať externého manažera, ktorý priamo vo Vašej firme v dohodnutom ?ase uskuto?ní Vami požadované, navrhnuté a následne dohodnuté zmeny organiza?ného alebo ekonomického charakteru. Diskrétnosť a ml?anlivosť o spracúvaných informáciách a ochrana osobných údajov je zaru?ená.

 • Inžiniering a projektový manažment

  Inžiniering a projektový manažment

  Predprojektová príprava výstavby priemyselných, administratívnych a bytových stavieb, pozostávajúca z vypracovania štúdie, projektovej dokumentácie, štúdie dopadu na životné prostredie, zastrešenie územného konania, stavebné konania i kolaudácie. Prípravná činnosť • vypracovanie harmonogramu všetkých činností potrebných k príprave a realizácii projektu • priebežné sledovanie všetkých činností účastníkov projektu, zabezpečenie ich informovanosti • právny manažment • evidencia a riadenie zmien prípravy projektu • príprava, riadenie a koordinácia rozpočtu a nákladov Zabezpečenie činnosti generálneho projektanta ...

 • Projektový manažment, programový manažment a riadenie kvality

  Projektový manažment, programový manažment a riadenie kvality

  Máte problém s kvalitou výstupov Vašich projektov, dodržaním rozpočtu alebo harmonogramu? Naši skúsení projektoví manažéri sú tu pre Vás, aby kontrolovateľným spôsobom ustrážili plnenie cieľov Vašich projektov. Postarajú sa, aby ste pri dodávaní produktov alebo služieb zákazníkom efektívne využívali zdroje. Predstavujú záruku, že dodané produkty a služby sa k zákazníkovi dostanú načas a v požadovanej kvalite. Naše portfólio služieb v oblasti projektového manažmentu, programového manažmentu a riadenia kvality zahŕňa: - Projektový manažment v zmysle medzinárodných štandardov alebo postupov ako sú napríklad: APM, PMI, PR...

 • Stavebný manažment

  Naši projektoví manažéri poznajú miestne pomery nevyhnutné pre vedenie projektov tak, aby boli dodržané termíny a cenové ciele projektov. Spájame miestnych expertov so skúsenými manažérmi spoločnosti aby sme v našom zákazníkovi zanechali dojem toho, že projekt je zrealizovaný v domácom prostredí. Podporujeme Vás počas projektovania, výpočtu nákladov, procesu tendra, stavebného manažmentu, manažmentu zmien, testovania, kolaudovania, zahájením výrobného procesu a takisto pri ukončení projektu s Vašimi dodávateľmi a miestnymi predstaviteľmi.

 • Identifikácia rizík; risk manažment

  Pojem riziko pochádza z arabského slova „risk“ a pôvodne toto slovo označovalo tak priaznivú, ako aj nepriaznivú udalosť v živote človeka. Neskôr sa jeho používanie obmedzilo len na nepriaznivé udalosti. Riziko možno posudzovať podľa najrozličnejších hľadísk. Prvotné hľadisko, ktoré je zaujímavé vo vzťahu k poisteniu je okolnosť, či ide o poistiteľné alebo nepoistiteľné riziká. Teoreticky poistenie v pravom zmysle slova vždy vyžaduje pre svoju existenciu dva predpoklady: - možnosť stanovenia pravdepodobnosti škody a jej ocenenie - možnosť rizikového vyrovnania v rámci dostatočne širokého poistného krytia Vývoj na trhu núti všetký...

 • Risk manažment (strategické, finančné, podnikateľské riziká, efektívne riziko ...) - Kód seminára MS

  - Prevencia lacnejšia ako terapia. - Eliminovanie chýb. - Organizačné štruktúry z hľadiska eliminovania rizika. - Riziká – vybrané priority štátneho sektoru/privátneho sektoru. - Efektívne riziko. Prípadové štúdie. - Komunikačné rozlíšenie – čo utajiť a čo zverejniť.

 • Akadémia Life manažmentu (efektívny životný štýl ...) - Kód seminára MSE 15012011

  - Life manažment – pojem, východiská, princípy. - Základné paradoxy života. - Osobná stratégia a ciele. - Hodnotové riadenie osobnosti. - Bohatstvo. - Kríza. - Zmena. - Prosperita. - Pohoda. - Zhrnutie, závery, odporúčania.

 • Projektový manažment

  Pomôžeme s vypracovaním Vášho projektu v oblasti vzdelávania a školstva od spracovania projektového zámeru, až po realizáciu projektu.

 • Systém manažmentu akosti

  Spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém manažmentu akosti a je držiteľom certifikátu, ktorý zodpovedá požiadavkám ČSN EN ISO 9001:2001. Následne na to bol v spoločnosti zavedený systém environmentálneho manažmentu podľa ČSN EN ISO 14001 a systém manažmentu ochrany zdravia pri práci ČSN EN ISO OHASAS 18001.

 • Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov

  Významným faktorom efektívneho bezpečnostného systému je jeho schopnosť poskytnúť informácie o aktuálnom stave bezpečnostných opatrení implementovaných na ochranu aktív. Centralizované prezentovanie o zabezpečení a stave služieb v rámci informačného systému predstavuje predpoklad na rýchlu identifikáciu a reakciu na vzniknuté udalosti či ohrozenia. Možnosť spätnej analýzy, korelácií a reportingu dáva možnosť spätných šetrení a poskytuje ucelený pohľad nad informačným systémom.

 • Personálne poradenstvo a personálny manažment

  - analýza výkonnosti a efektivity pracovných miest a štrukturálnych procesov, stanovenie slabých článkov organizácie - optimalizácia vnútorného fungovania organizácie, vypracovanie návrhov na racionalizáciu práce a procesov článkov organizácie.

 • Rizikový manažment

  - návrh projektu reštrukturalizácie, novej organizačnej štruktúry - vypracovanie plánu zefektívnenia fungovania firmy, stratégie na záchranu firmy - tvorba finančných plánov, komplexné business plány a riadenie cash-flow

 • Ekonomické poradenstvo a finančný manažment

  - spracovanie ekonomických a finančných analýz, - spracovanie strategických plánov organizácie, - marketingová štúdia a marketingová stratégia, - tvorba finančných plánov, rozpočtov, - vypracovanie podnikateľských zámerov, - poradenstvo pri uzatváraní obchodných kontraktov s dôrazom na: - platobný styk, - dodacie podmienky, - garancie - odborný odhad hodnoty podniku, alebo časti podniku ( firmy, spoločnosti ).

 • Projekt manažment

  Realizujte svoje projekty a získajte financovanie z fondov EÚ. Pomôžeme vám s komplexnou prípravou vášho zámeru až po samotnú realizáciu. Sme pripravení kedykoľvek vám poskytnúť profesionálne služby pri realizácii projektov podľa vašich predstáv. Projekt manažment financovaný z fondov EÚ: Získajte finančnú podporu z eurofondov a zrealizujte svoj projekt. Úspech vám zaručí naša odbornosť, precíznosť a skúsenosti. Projekt manažment financovaný z fondov EÚ. Prevedieme vás komplexnou a kvalitnou prípravou projektu od momentu definovania zámeru až po samotnú realizáciu a čerpanie fondov. Sme pripravení poskytnúť vám profesionálne služby a ...

 • Firemné kurzy (pre zamestnancov a nižší manažment)

  Na základe požiadavky odberateľa, ktorý má sídlo v Piešťanoch alebo blízkom okolí a zabezpečí dostatočný počet vlastných frekventantov, je možné vzdelávaciu akciu realizovať priamo u odberateľa. V tomto prípade cena dohodou bude stanovená diferencovane, podľa miesta realizácie a dohodnutých podmienok. Je potrebné, aby účastníci kurzu mali jazykové znalosti na približne rovnakej úrovni.

 • Spracovanie dát - Spracovanie, úprava a manažment vašich databáz

  Zozbierať zákaznícke dáta je len prvý krok. Pre ďalšie marketingové využitie ich treba systematizovať, adekvátne pripraviť a najmä udržiavať aktuálne. To je úloha pre našich databázových špecialistov. Spracujú vaše databázy, doplnia chýbajúce informácie, v pravidelných intervaloch ich zaktualizujú a pripravia na tlač, telemarketing, resp. iné využitie.

 • Projektový Manažment

  Všeobecne - Koordinácia a zabezpečenie spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v každej fáze prípravy, realizácie a odovzdania diela - Komunikácia a poskytovanie priebežných informácií o procese klientovi - Konzultačná a poradenská činnosť pre klienta v priebehu celého životného cyklu projektu - Kontrola kvality dodávok a prác súvisiacich s realizáciou projektu - Zastupovanie klienta vo veci prevzatia diela a preberania jednotlivých ukončených činností Zahájenie projektu - Vypracovanie zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom - Poistenie za škody pri realizácii diela požadované vlastníkom objektu - Oboznámenie sa so štandarda...

 • IT manažment

  - Komplexný IT manažment firmy - Analýza stavu ICT / Informačnej a komunikačnej technológie/ s dôrazom na potreby zákazníka a jeho smernice - Lokálna a vzdialená podpora zákazníka v celom procese správy prostriedkov ICT -> príklad - Podpora zákazníka v problematike bezpečnosti prevádzky IT - Analýza rizík, bezpečnostnej stratégie, ICT stratégie - Záťažové testovanie a analýza úzkych miest vo všetkých vrstvách ICT a aplikácií

 • Manažment stavieb

  - Príprava stavieb - Výkon stavbyvedúceho - Výkon stavebného dozoru

 • Manažment pohľadávok

  Motivujeme Vašich klientov zachovať dohodnutú splatnosť faktúr. Ak vo svojom účtovníctve zaznamenávate pohľadávky po splatnosti, pomôžeme Vám s ich vymáhaním. Pri správe Vašich pohľadávok využijeme profesionálny, striktný, dôrazný postup a efekt tretej osoby, pri ktorej si neplatiči začnú viac uvedomovať vážnosť danej situácie.

 • Manažment energetických stavieb

  Ponúkame klientom služby manažmentu energetických stavieb. Legislatívne zabezpečíme potrebné povolenia, vyjadrenia pre zahájenie, uskutočnenie a ukončenie energetickej stavby. Trafostanice, vedenia vysokého a nízkeho napätia. - identifikácia vlastníkov - zriaďovanie dohôd o vecných bremenách - vypracovanie projektov - zabezpečenie územného konaniav - vybavenie stavebného povolenia - geodetické zamerania - projekty skutočného vyhotovenia - kolaudačné rozhodnutia

 • Manažment telekomunikačných stavieb

  Ponúkame klientom služby manažmentu telekomunikačných stavieb. Legislatívne zabezpečíme potrebné povolenia, vyjadrenia pre zahájenie, uskutočnenie a ukončenie telekomunikačnej stavby. - výber vhodných lokalít na výstavbu základňových staníc / sitov - identifikácia vlastníkov - uzatváranie nájomných zmlúv - zriaďovanie dohôd o vecných bremenách - vypracovanie projektu - zabezpečenie územného konania - vybavenie stavebného povolenia - geodetické zamerania - hygienické merania - kolaudačné rozhodnutia

 • Softvérový audit a manažment

  Problematika vlastníctva licencií k softvérovým produktom je v posledných rokoch veľmi medializovanou témou. Základným krokom ako zabezpečiť korektné vlastníctvo licencií je správna inventarizácia nainšalovaného softvéru a používaného hardvéru v celej sieti. Essco, s.r.o. Vám s problematikou vlastníctva licencií k softvéru dokáže asistovať v plnom rozsahu, od kompletnej inventarizácie nainštalovaného softvéru v celej sieti, cez používané počítače v sieti až po licenčný audit. Výhody: - Prehľad o aktuálnom stave nainštalovaného softvéru v celej firme. Spôsob ako zistiť zoznam softvéru, ktorý nemá čo na firemných počítačoch hľada...

 • Manažment času a úloh – Time Management - školenie

  Je to školenie po ktorom si manažér bude vedieť- zorganizovať čas a úlohy, delegovať úlohy, rozdeliť pracovný a súkromný čas, naučí sa základné metodiky priorít, stanovenie cieľov a riadenie seba ako aj svojho tímu Osnova kurzu manažment času a úloh - Základné pojmy - Plánovania času a rozvrhovania - Definovanie cieľov - Úvod do manažmentu času - Delegovanie - Realita času a paradox času - Určovanie priorít - Tvorba rozvrhu - Rôzne metodiky manažmentu času - Matica úloh - Zlodeji času - Využitie moderných technológii pri riadení času ( pda, internet )

 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti krízového manažmentu

  DSSI,a.s. zabezpečuje konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti krízového manažmentu pre záujemcov, ktorí potrebujú odbornú pomoc v tejto oblasti, participuje na riešení štúdií a projektov v oblasti zaistenia obrany, ochrany a bezpečnosti obyvateľov, materiálnych a kultúrnych hodnôt a životného prostredia. Cieľ: - Správne vypracovanie návrhov, podkladov, štúdií, projektov a dôležitých dokumentov v oblasti krízového manažmentu.

 • Školenia a príprava odborníkov v oblasti krízového manažmentu

  Vzhľadom na stále častejší výskyt rôznych kríz, DSSI,a.s. ponúka záujemcom kurz Základy krízového manažmentu za účelom dosiahnutia vyššej pripravenosti obyvateľov na ochranu života, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnych udalostí. Školenie a príprava odborníkov v oblasti krízového manažmentu je zameraná pre zamestnancov štátnej správy, zamestnancov samosprávy, ale aj zamestnancov právnických osôb a podnikateľov, zástupcov verejnoprávnych inštitúcií, manažérov bezpečnostných verejno-správnych služieb, ako aj všetkých záujemcov o rozšírenie poznatkovej základne v oblasti krízového manažmentu. Cieľ: - poskytnúť záujemcom ucele...

 • Manažment ICT prostredia

  - manažment ICT infraštruktúry - zabezpečenie poskytovania služieb - procesy riadenia - IT HelpDesk riešenia

 • Inžiniering - manažment stavby

  - kompletný balík služieb - zabezpečenie stavebnej firmy /realizačnej - kontrola realizácie výstavby - koordinácia subdodávateľov - kontrola stavby - kolaudácia stavebných objektov - zabezpečenie užívacieho povolenia

 • Projektový a tímový manažment - Manitoo

  Manitoo je komplexné riešenie pre spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním služieb rôzneho druhu. - agenda klientov, projektov a požiadaviek - kontovanie odpracovaného času - zdieľanie dokumentov a špecifikácií k požiadavkám - mesačné mzdy zamestnancom na základe hodinovej tarify alebo fixnej mesačnej mzdy - fakturácia klientom, upozorňovanie na nevyfakturované práce - sledovanie zisku na úrovni jednotlivých požiadaviek, projektov alebo klientov - integrovaný firemný online chat - kalendár dovoleniek - integrované stopky na automatické zaznamenávanie času odpracovaného na požiadavkách - podpora pri plánovaní ľudských zdrojov - a ...

 • Dokument manažment systémy

  Systém je určený pre zamestnancov v organizáciách, ktoré potrebujú uchovávať a riadiť dokumenty počas ich životného cyklu z jedného centrálneho úložiska dostupného jednoduchým spôsobom. Umožňuje uchovávať a pracovať s dokumentmi v elektronickej podobe v rôznych formátoch, sledovať dokumenty aj pri presunoch na iné úložné médiá, vyhľadávať, filtrovať a ukladať verzie dokumentov. Ťažiskom riešenia je systém rozdelený do niekoľkých základných modulov. Tie vzájomne komunikujú cez spoločné jadro systému - databázový server. Zavedením tohto systému sa zníži riziko straty dokumentov, podporí sa automatizácia firemných procesov a zabezpe...

 • Portálové riešenia manažmentu

  Sú určené pre všetkých, ktorí pracujú s informáciami v elektronickej forme na rôznych miestach, v rôznom čase, v tímoch. Dôvodom na voľbu portálového riešenia je centralizované úložisko on-line bezpečne dostupných informácií, podpora firemných procesov, notifikácia o zmenách a ďalšie funkcie. Ťažiskom riešenia je serverová inštalácia aplikácie portálu, ku ktorému sa užívatelia pripájajú prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Zavedením tohto systému sa zníži riziko straty dokumentov. Portálové riešenie podporí automatizáciu firemných procesov a zabezpečí on-line konzistentné informácie. Maklérsky portál Softvérový p...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Manažment portfólia cenných papierov a analýza investícií 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.