Činnosť spoločnosti patentového zástupcu

Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva:
- pri národnej registrácii patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok,
- topografií polovodičových výrobkov, zemepisných označení výrobkov,
pôvodu výrobkov, dizajnov, autorských práv, know-how, logá

- pri medzinárodnej registrácii patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok,
topografií polovodičových výrobkov, zemepisných označení výrobkov,
- pôvodu výrobkov, dizajnov, autorských práv, know-how, logá

- pri registrácii predajov a zmeny vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu

- pri registrácii licenčných zmlúv na práva k duševnému vlastníctvu

- pri registrácii záložných zmlúv a záložných práv k duševnému vlastníctvu

- ochrana vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu na základe zmluvy

- stanovenie hodnoty duševného vlastníctva

Vypracovanie Smernice pre riadenie a ochranu duševného vlastníctva:

- vstupná analýza a definovanie duševného vlastníctva

- vypracovanie politiky a pravidiel práce s ochrannými známkami

- vypracovanie politiky a pravidiel práce s logami

- vypracovanie politiky a pravidiel práce s patentmi a úžitkovými vzormi

- vypracovanie politiky a pravidiel ochrany know–how

- vypracovanie politiky budovania good-willViac informácií na 0903 736 366

Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Servisná činnosť

  Servisná činnosť

  Okrem záručného servisu riešime pravidelný pozáručný servis elektrických zariadení. Prevádzkovateľ elektrických zariadení si môže vybrať z dvoch programov, od operatívneho servisného zásahu až po kompletnú správu elektrických zariadení: • Základný program je zameraný na opravu po poruche, ktorá sa uskutočňuje po zistení poruchového stavu a jeho úlohou je uvedenie inštalácie do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú funkciu. • Nosnou činnosťou rozšíreného programu je preventívna údržba, ktorá je uskutočňovaná v predom určených intervaloch (v normatívoch doby prevádzky), alebo podľa predpísaných kritérií a je zameraná n...

 • Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV

  Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV

  - predaj, servis a ND: profi striekacie pištole METACAP - bezprašné ekologické striekanie farieb, lakov, lepidiel, olejov a pod. látok - poradenstvo - striekacie pištole vzduchové - náhradné diely pre univerzálne nízkotlaké striekacie pištole METACAP - profi stríkací pištole METACAP - bezprašné, ekologické, bez mlhy - pistole stříkací s nastavitelnou tryskou od 0,5-3,6 mm - profi striekacie pištole METACAP - bezprašné, ekologické, bez hmly - lakovacie HVLP pištole na povrchovú úpravu kovov, dreva, a pod. - striekacie pištole šetriace životné prostredie - striekacia pištoľ so spodnou nádobkou - pistole stříkací s vrchní nádobkou - Combi piš...

 • Inžinierska činnosť

  V zmysle stavebného zákona spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. poskytuje nasledovné služby z inžinierskej činnosti: - vybavenie územného rozhodnutia - vybavenie stavebného povolenia - ohlásenie drobnej stavby - vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sieti - vybavenie kolaudačného rozhodnutia - geodetické zameranie - vytýčenie staveniska a stavby - porealizačné geodetické zameranie Zabezpečujeme obstaranie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí: - doklady o vlastníctve – l...

 • Elektromontážna činnosť

  Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia: - elektrických staníc, rozvodní a transformovní - uzemnení a bleskozvodov - priemyselných komplexov - kompletných kabeláží nn, vn Dodávka a montáž: - rozvádzačov nn a vn - priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií - riadiacich a informačných systémov - ochrán, parametrizácia a konfigurácia ochrán - elektrická požiarna signalizácia, protipožiarne systémy, elektrické zabezpečovacie systémy: odborné prehliadky, odborné skúšky elektrozariadení a diagnostika, záručný a pozáručný servis

 • Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky EZ

  Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky EZ

  Spoločnosť ElektroSystem AM, spol. s r.o. vykonáva revíznu činnosť podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu vydaného oprávnenia podľa §15 zákona č. 124/2006 Z.z., Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v triedach bez nebezpečenstva aj s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov. Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení preverujeme revíznou činnosťou na elektrických zariadeniach, v členení: Druhy revízií: • Východiskové – sa vykonávajú pred uvedením nových elektrických zariadení do prevádzky alebo po ich rekonštrukcií; • Pravidelné – v pravidelných ...

 • Poradenská činnost

  Seznámíme provozovatele s výsledky odborných a úředních zkoušek výtahů a navrhneme případná řešení, opravy nebo návrhy podstatných změn k tomu, aby byl výtah plně zajištěn z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.

 • Činnosť špecialistu PO

  V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme činnosť špecialistu požiarnej ochrany. Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb. b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii, c) riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,...

 • Činnosť technika PO

  Vykonávanie činnosti technika PO (spracovanie dokumentácie OPP, školenia OPP, zastupovanie pri kontrolách) Technik požiarnej ochrany vykonáva činnosť v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi. Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a...

 • Činnosť preventivára PO obce

  V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom technika, alebo špecialistu požiarnej ochrany činnosť preventivára PO obce. Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností: a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci, b) školenie kontrolných skupín obce, c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky, d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v ...

 • Stavebné a technologické činnosti

  Stavebné a technologické činnosti

  Divízia výroby, technológií a montáží ponúka svojím zákazníkom všetky druhy stavebných prác a činností súvisiacich so stavebníctvom a zároveň zabezpečuje komplexné riešenie tepelného zabezpečenia objektu. V oblasti stavebnej výroby poskytuje divízia služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ až po špeciálne rekonštrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. Pri realizácii stavieb sa kladie dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov. V oblasti technologických činností sa divízia zameriava najmä na výstavbu zdrojov s obnoviteľnými zdrojmi energie s využitím palív ...

 • Projekční a inženýrská činnost pre čerpacie stanice

  V nabídce naší společnosti naleznete typové projekty podnikových a MINI čerpacích stanic, u kterých Vám nabídneme zpracovanou projekční dokumentaci, včetně technologie, stavební části, elektroinstalace, případně dopravní řešení. Samozřejmostí je zajištění veškerých potřebných vyjádření (Hasiči, Odbory životního prostředí, hygiena atd.) včetně odborných zpráv, posudků a posouzení. Po vyřízení stavebního povolení zajistíme poradenství při výběru firmy pro zajištění stavební části a zajistíme pravidelný stavební a technický dozor po celou dobu výstavby až po kolaudaci.

 • Ponúkame kompexnú stavebnú činnosť

  -zateplovanie domov -fasády -omietky vonkajšie,vnútorné -celkové rekonštrukcie domov a bytov -malovky -dlažby,obklady,zámkové dlažby -ploty,oporné múry -sadrokartonové práce -hrubé stavby domov

 • Stavebná činnosť

  Výstavba rodinných domov na kľúč.

 • Dopravno - inžinierska činnosť

  Prvoradým predpokladom pre správne a účelné použitie dopravných značiek je vypracovanie dopravno-inžinierskej dokumentácie – návrhu organizácie dopravy, ktorá je po prerokovaní a určení záväzným podkladom pre ich výrobu a umiestnenie. Vysokokvalifikovaný tím našich odborníkov je schopný podrobne analyzovať Váš dopravný problém a navrhnúť jeho účelné riešenie.

 • Remeselné činnosti

  Projekcia a inžiniering Vodoinštalatérske práce Čistenie odpadových potrubí špirálou Plynoinštalatérske práce Kurenárske práce Zložité kurenárske inštalácie Predaj a servis kotlovej techniky Elektroinštalačné práce Zložité elektrické inštalácie a riadiace systémy Odborné prehliadky a odborné skúšky Vyhradené technické zariadenia – tlakové Vyhradené technické zariadenia - plynové Vyhradené technické zariadenia – elektrické  

 • Stavebná činnosť

  Projekcia a inžiniering Zakladanie stavieb Murárske práce Obkladačské a pokladačské práce Sadrokartonážne práce Zateplenie fasád a stropov Omietky a stierky Plastové okná a dvere Špeciálne stavebné práce a riešenia Pomocné stavebné práce (výkopové a búracie práce, úprava terénu, atď.)

 • Stavebná činnosť

  V rámci poskytovania komplexných služieb zabezpečujeme vysoký štandard stavebných prác. K prácam pristupujeme individuálne a nesnažíme sa robiť za každú cenu všetko. Pre nás je dôležitá spokojnosť zákazníka a kvalita prác. Od projektovej dokumentácie, vybavenia povolení, cez samotnú výstavbu (tzv. na kľúč) až po kolaudáciu. Či už rodinné domy, alebo menšie obytné celky a občianske budovy.

 • Projektovanie (projekčná činnosť) dopravných stavieb

  Ponúkame Vám: Vypracovanie projektov dopravných stavieb pre územné, respektíve stavebné povolenie, Vypracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby dopravných stavieb, Vypracovanie projektov trvalého dopravného značenia, dopravných zariadení, Príprava Cost Benefit analýz pre projekty financované z OP Doprava

 • Stavebná činnosť

  stavebné práce: kompletné rekonštrukcie bytov, bytových jadier a interiérov, návrhy a realizácia bezbariérových sociálnych zariadení spolufinancovaných s príspevkom z ÚPSVaR  - inštalačné práce: voda, kanalizácia, elektro - sprostredkovanie a poradenská činnosť aj v spolupráci s kúpeľňovým štúdiom - predaj, servis, údržba výpočtovej techniky - sprostredkovateľká činnosť - veľkoobchod a maloobchod - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí - hudobné ozvučenie podľa požiadaviek

 • Stavebná činnosť

  stavby rodinných domov a garáži možnosť poskytnutia jednotlivých služieb výkopové práce dodávka materiálov zhotovenie základových pásov a platne výstavba hrubej stavby realizácia strechy dodávka a montáž okien dodávka a montáž podlahového kúrenia zhotovenie poteru zateplenie stavby

 • Špeciálna stavebná činnosť

  - Sanácie betónových konštrukcií priehrad, mostov a betónových skeletov nádrží, žeriavových dráh a vodovodných kolektorov, privádzačov a chladiacich veží striekanými betónmi, torkrétmi a špeciálnymi hmotami - Hydroizolácie betónových konštrukcií a murív - Sanácie dilatačných špár betónových konštrukcií - Statické zabezpečovanie budov - Kotvenie svahov a svorníkovanie skalných masívov - Sanácie pozemných priestorov a hydroizolácie - Sanácie betónových konštrukcií striekanými betónmi a injektážami so zameraním na zvýšenie stability, pevnosti, vodotesnosti a mrazuvzdornosti betónovej konštrukcie - Injektáže betónových...

 • Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom

  V oblasti banskej činnosti vieme zabezpečiť otvárku, prípravu a dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, zabezpečenie banských diel a zabezpečenie starých banských diel. Činnosť vykonávanú banským spôsobom používame pri výstavbe a rekonštrukciách kanalizácií a vodných privádzačov a pri hĺbení jám inžinierskych stavieb. Predmetom tejto činnosti je vykonávanie sanácií a statické zabezpečenie veľkoobjemových podzemných priestorov, razenie štôlní, privádzačov, kolektorov a taktiež zabezpečenie ich údržby a prevádzky.

 • Stavebná činnosť, Stolárska činnosť, Autodoprava

  STAVEBNÁ ČINNOSŤ sádrokartonové strop protipožiarne prestupy a upchávky obklady, dlažby plávajúca podlaha stierky, montáž zárubní vysprávka dverí, okien zateplovanie, maľovanie búracie práce plyn, voda, kúrenie, zváranie elektroinštalácia kompletné rozvody hrubá práca – kompletáž LED pásiky … STOLÁRSKA ČINNOSŤ kuchynské linky, detské izby, obývacie izby, vstavané skriňe… kompletné prerobenie bytov, domov, chát, hotelov… návrh realizácia dovoz montáž AUTODOPRAVA odvoz z nákupných stredísk (Merkury Market, OBI, Metro, NAY, TPD…) sťahovanie (domy, byty…) – možnosť odvozu starého nábytku stavebný ...

 • Činnosť bezpečnostného a autorizovaného bezpečnostného technika

  Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách. Posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov Zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok. Vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi. Odborná poradenská činnosť pre odberateľa. Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia. Predkladanie informácií o stave a vývoji B...

 • Výkon činnosti požiarneho technika

  Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a protipožiarnych hliadok na pracoviskách Pripravovanie, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi, odborná príprava protipožiarnej hliadky. Odborná poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok minimálne raz za 6 mesiacov v administratívnych priestoroch, minimálne raz za 12 mesiacov v nebytových priestoroch bytových domov a v priestoroch s občasnými pracovnými miestami, minimálne raz za 3 mesiace v ostatných priestoroch. Určovanie požiadaviek protipožiarne...

 • Informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie

  • Grafické návrhy • Príprava podkladov pre tlač • Vizitky, hlavičkové papiere, obaly, ... • Letáky, plagáty, katalógy, ... • Tvorba tlačových materiálov • Tvorba a výroba pozvánok, pozdravov, diplomov, ...

 • Kovovýroba a zámočnícka činnosť

  Kovovýroba a zámočnícka činnosť

  Špecializujeme sa na zákazkovú výrobu a produkty na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

 • Obchodná činnosť

  Obchodná činnosť

  - Obchodná činnosť - / export-import/ - Výroba betonových prefabrikátov - Prekládka sypkých a kusových materiálov - Prekládka a uskladnenie kusových tovarov v termináli kombinávanej dopravy - Dopravná činnosť s cestnými motorovými vozidlami - Prevádzakovanie riečnych prístavov a plavba po riekach Bodrog,Tisa,Dunaj až po Čierne more.

 • Konštruktérska činnosť

  -výkresy, dokumentácia v 2D, 3D, perspektíva... -sprievodná dokumentácia strojových zariadení -projektovanie v CAD systémoch -oceľové konštrukcie -výťahy, plošiny -zariadenia riadené počítačom -zariadenia a systémy riadené na diaľku vysielačkou -robotizácia, automatizácia... -vozidlá -a ďalšie... (všetko podľa želania zákazníka)

 • Copywriting a redakčná činnosť

  Správa, reportáž, fejtón, glosa, úvodník… to všetko hravo zvládneme. Radi vám vymyslíme, napíšeme i spropagujeme akýkoľvek text. Gramatika a štylistika na vysokej úrovni sú samozrejmosťou. - Články - Korektúry - Copywriting

 • Stavebná činnosť

  Stavebná činnosť

  - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení s meraním kotlových splodín - Výhradný predaj a servis - kalibrácie osobných detektorov plynov - Montáž a opravy plynových zariadení - Zámočnícka výroba a montáž

 • Prípravná a riadiaca činnosť- elektro

  Prípravná a riadiaca činnosť- elektro

  Príprava výstavby: - odsúhlasenie technickej dok. u príslušných správcov sietí zameranie stavby - vytýčenie a vyznačenie jestvujúcich sietí - konzultácie so správcami sietí - zariadenie staveniska Riadenie stavby: - časová koordinácia v súlade s inými činnosťami stavby - zosúladenie dodávok materiálu s termínom jeho zabudovania - dodržiavať časový harmonogram prác - evidovať zmeny v technickej dokumentácii - viesť materiálovú a montážnu evidenciu - dodržiavať bezpečnosť na pracovisku - efektívne koordinovať pracovný čas Stavebný dozor - elektro: - sledovať riadiacu činnosťami - kontrola časového harmonog...

 • Projekčná a inžinierska činnosť

  Projekčná činnosť spočíva vo vypracovávaní hlavne projektovej dokumentácie časti merania a regulácie a silnoprúdovej časti pre všetky oblasti aplikačnej činnosti. Firma zabezpečuje aj kompletnú projektovú dokumentáciu na stavbu, s vykonávaním inžinierskej činnosti a vybavením stavebného povolenia.

 • Poradenská činnosť v IT oblasti

  Vďaka širokému záberu a bohatým praktickým skúsenostiam dokážeme poskytovať aj kvalifikovanú poradenskú činnosť v IT oblasti. Či už ide o poradenstvo ohľadom softvéru a hardvéru, alebo o optimalizáciu a údržbu IT infraštruktúry, sme tu pre Vás.

 • STAVEBNÁ ČINNOSŤ

  - debnenia - betónovanie - hydroizolácie základov - murovanie - zakladanie zárubní, okien - spevňovacie vence - sadrokartón - elektroinštalácia - elektroinštalácie, montáž senzorov na spínanie osvetlenia - dlažby a obklady - omietky a maľovanie

 • STAVEBNÁ ČINNOSŤ

  - firma ponúka služby v oblasti stavebníctva

 • Realitná a stavebná činnosť

  Naša spoločnosť zabezpečuje pre záujemcov o realitné služby na základe dlhoročných skúseností kvalitný, 100% servis vo všetkých oblastiach realít. Riešenie sprostredkovanie predaja a kúpy: bytov, rodinných domov, chalúp, pozemkov hlavne na Záhorí je samozrejmosťou. Právny servis i pre majetkovo nevysporiadané nehnuteľnosti až po ich predaj, geodetické práce, odňatie z pôdneho fondu, predaj / kúpa nehnuteľností prostredníctvom úveru, atd. Všetko vieme ušiť záujemcovi na mieru. Zabezpečíme pre vás i sprostredkovanie predajov a kúpy väčších celkov: ornej pôdy, lesov, priemyselných pozemkov a priemyselných objektov po celom Slovensku. Z...

 • Inžinierska a sprostredkovateľská činnosť v oblasti environmentu

  Inžiniersku a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti environmentu a stavebníctva.

 • Obchodnú činnosť v oblasti druhotných surovín

  Obchodnú činnosť v oblasti druhotných surovín, regranulátov a granulátov z plastov.

 • Konstrukční činnost

  Konstrukční činnost

  Náš tým, který se skládá z odborníků s dlouholetou praxí, Vám nabízí zpracování výrobní dokumentace v aplikacích Solidworks a Inventor. Naším hlavním předmětem v oblasti konstrukční činnosti je komplexní řešení od fáze návrhu až po vypracování kompletní výrobní výkresové dokumentace a výrobu prototypů, přičemž plně respektujeme požadavky zákazníka kladené na výrobek.

 • Realitná činnosť

  Poskytujem komplexné, spoľahlivé a rýchle služby v oblasti realít pre svojich klientov. Cieľom mojej práce je predovšetkým Vaša spokojnosť. Pôsobím na trhu s nehnuteľnosťami od roku 1995, vždy ako SZČO, nie spoločnosť s ručením obmedzeným. Hlavným predmetom mojej činnosti je sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti, sprostredkovanie prenájmu, správa nehnuteľností, hypotekárne a finančné poradenstvo. Hlavným cieľom je ponúknuť klientom maximálne množstvo služieb, ktoré môžu od realitnej kancelárie očakávať. Staviam na individuálnom prístupe k potrebám každého zákazníka. Prioritou sú pravdivé a objektívne informácie, kt...

 • Inžinierska činnosť

  Zabezpečím za Vás a ušetríte čas, zabezpečím odbornú stránku -Územnoplánovacie informácie mesta -predbežné stanovisko mesta -prerokovanie investičnej činnosti s jednotlivými odbormi mesta -záväzné stanovisko mesta -vyjadrenia dotknutých orgánov -vyjadrenie správcov inžinierskych sietí -informácie o inžinierskych sieťach -vyňatie poľnohospodárskej pôdy - územné rozhodnutie -zmena územného rozhodnutia -stavebné povolenie -zastupovanie v územnom a stavebnom konaní -zmena stavby pred dokončením -kolaudácia stavby

 • Znalecká činnosť

  Znalecký posudok slúži predovšetkým na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu). Znalecký posudok vypracovávam pre konkrétny účel (právny úkon - podľa Vašej požiadavky). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať a sú dané príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

 • PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

  - INŽINIERSKO-INVESTIČNÁ PRÍPRAVA ÚZEMIA - PROJEKTOVÉ PODKLADY Cieľ: Komplexné zabezpečenie všetkých technických podkladov potrebných pre spracovanie dokumentácie stavieb, vrátane legislatívneho poradenstva: ?prieskumné a expertízne práce ?architektúra, stavebné konštrukcie ?environmentalistika ?statika ?topografia ?geológia ?legislatívne poradenstvo

 • Inspekční činnost

  •Inspektoři ve výrobní haleInspekční činnost v oboru nezávislých přejímek zboží v oblasti destruktivního i nedestruktivního zkoušení kovových materiálů. •Provádíme kompletní inspekci kvality výroby, kontrolu dodržování výrobních postupů a bezpečnosti práce, kontrolu výrobní dokumentace, materiálových zkoušek výrobku a na závěr schválení finálního výrobku k expedici. •Útvar inspekce je zcela nezávislý a je certifikován systémem řízení kvality poddle normy ČSN EN ISO 9001, environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001. •Inspekční činnost z...

 • Obchodná činnosť

  Obchodná činnosť Obchodná činnosť spoločnosti Lateko – strechy, s.r.o. je ďalšou z činností spoločnosti tvoriacich komplexný balík služieb pre Vás. Obchodná činnosť spoločnosti nespočíva len v predaji materiálu. Rovnako ako ostatné činnosti aj obchodná činnosť je u nás realizovaná komplexne. Staviate, či rekonštruujete dom a neviete, aká strecha, či stavebný materiál sú vhodné? Poradíme Vám, zameriame, vypracujeme cenovú ponuku a dodáme vhodný strešný systém, či stavebný materiál priamo na Vašu stavbu. Obchodná činnosť spoločnosti Lateko – strechy, s.r.o. zahŕňa nasledovné služby: Odborné poradenstvo – náš kvalifikovan...

 • Stavebná činnosť

  - firma sa zaoberá aj stavebnou činnosťou

 • Architektonická činnosť

  Spoločnosť Projat s.r.o. ponúka návrh jedinečného designu a stvárnenia architektúry stavieb a ich interiérov v kombinácii našich predstáv a Vaších požiadaviek. Zaoberáme sa všetkými druhmi pozemných stavieb, od rodinných domov, objektov drobnej architektúry cez rezidenčné sídla, bytové domy, polyfunkčné a administratívne budovy, budovy komerčného a nekomerčného charakteru, až po objekty výrobných a skladových hál. K ponuke pripájame aj riešenia rekonštrukcií, nadstavieb a prístavieb starých objektov. Pri projektoch interiérov okrem farebného stvárnenia a rozloženia mobiliáru riešime podľa požiadavky aj design mobiliáru.

 • Metrologická činnost

  Výkonná metrológia zabezpečuje systematickú starostlivosť o kontrolné, meracie a skúšobné zariadenia (ďalej KMSZ) a.s. a to od ich zabezpečenia, evidencie, prvotnej kalibrácie, rekalibrácie, označenia kalibračného stavu, údržby, opravy až po ich likvidáciu. Ďalej zabezpečuje úradné overenie etalónov, externú kalibráciu a zároveň sleduje nadväznosť na štátne etalóny. V súčasnej dobe je laboratórium zamerané na kalibráciu podnikových pracovných meradiel dĺžky podľa úradne overených etalónov.

 • Výkon niektorých činnosti PZS

  Dohľad nad pracovnými podmienkami pri prácach prvej a druhej kategórie v rozsahu podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Činnosť spoločnosti patentového zástupcu 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.