Personálne poradenstvo a personálny manažment

- analýza výkonnosti a efektivity pracovných miest a štrukturálnych procesov, stanovenie slabých článkov organizácie

- optimalizácia vnútorného fungovania organizácie, vypracovanie návrhov na racionalizáciu práce a procesov článkov organizácie.Viac informácií na 0903 736 366

Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Skartovače personálne

  Skartovače personálne

  Personálne skartovače sú určené pre domáce použitie alebo do malých kancelárií. Sú menších rozmerov a nedisponujú príliš vysokými výkonmi. * PAPER MONSTER/PAPERMONSTER CC Skartovací stroj vhodný pre menšie kancelárie. Skartuje až 8 listov papiera 70 g/m? na prúžok / model CC na kúsky. * INTIMUS 155/155 CC Kapacita rezania až 12 listov papiera 70 g/m? na prúžok / model CC na kúsky 8 listov. Skartovací stroj vhodný pre kanceláriu. * INTIMUS 26 SC / 26CC Skartuje až 15 listov papiera 70 g/m? na prúžok / model CC na kúsky 10 listov. Skartuje aj CD, DVD a kreditné karty. * INTIMUS 32 SC / 32CC Skartuje až 18 listov papiera...

 • Personálne poradenstvo

  - osobnostný rozvoj - riešenie konfliktov - harmonizáciu vzťahov v tímoch - identifikáciu vzdelávacích a rozvojových potrieb - identifikáciu potenciálu zamestnancov -TALENT MANAŽMENT

 • Personálne služby pre firmy

  Personálne služby pre firmy

  Táto sekcia je určená firemným zákazníkom, teda tým, ktorí hľadajú pracovníkov alebo iné personáno - poradenské služby, ktoré poskytujeme. Na stránke sa môžete dozvedieť viac o nami ponúkaných produktoch a službách a po prihlásení sa do systému získať prístup k podrobným informáciám týkajúcich sa jednotlivých produktov a služieb.

 • Personálne služby

  Pri poskytovaní našich služieb sa snažíme odhaliť a úspešne využiť „skryté rezervy , odbornosť, skúsenosti a špecifické zručnosti kandidátov, aby boli pre budúcich zamestnávateľov práve tými pracovníkmi, ktorí im pomôžu priniesť vyššiu hodnotu podnikania a aby pri ich prvom stretnutí neboli prekážky, ktoré skreslia skutočnosť. Od čoho závisí úspech firmy? .... od úspešného a kvalitného manažmentu a od zamestnancov, ktorí priamo poskytujú službu alebo vyrábajú konkrétny produkt. Preto je dôležité klásť dôraz na kvalitný výber zamestnancov.

 • Personálne služby pre kandidátov

  - uchádzači, ktorí si hľadajú zamestnanie, uplatnenie v praxi – tým sú určené školenia, ako na výberovom pohovore presvedčiť, ukázať „čo vo mne je - absolventi škôl či kandidáti, ktorí nevedia, v ktorej oblasti by so svojim potenciálom boli úspešní, na akú prácu majú predpoklady - poradíme formou osobných pohovorov - kandidátom, ktorí sa zaujímajú o vyššie pracovné pozície – odporúčame individuálne konzultácie - uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o prácu pripravíme na pohovor – čím zvýšime Vaše šance úspieť pri výberovom pohovore (poradíme, ako odstrániť stres pri pohovore, ako urobiť dobrý dojem, ktorý ostane navždy......

 • Personálne služby pre firmy

  Recruitment Je efektívna a rýchla metóda výberu zamestnancov na voľné pracovné pozície u klienta, za predpokladu presného zadefinovania požiadaviek vyplývajúcich z opisu pracovnej náplne. Na základe stanovených požiadaviek vyberieme pre Vás kombináciou viacerých metód recruitmentu, v rámci viacstupňového výberového konania, najvhodnejších kandidátov pre záverečnú fázu výberového konania. Využívanie tzv. kompetenčných modelov : využívanie kompetenčných modelov umožňuje efektívnejšie a strategickejšie postupovať vo výberovom procese, nakoľko kompetenčný model predstavuje vytvorenie uceleného zoznamu požadovaných kompetencií vo vzťah...

 • Vedenie personálnej agendy a spracovanie miezd

  - evidencia personálnej agendy, - vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, - vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zvýšení kvalifikácie, - príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov, - vystavovanie potvrdení pre úradné účely, - kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy, - spracovanie výplatných pások zamestnancov, - vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd, - príprava prevodných príkazov, - spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu, - vedenie evidencie sociálneho fondu, - spracovanie štatistických výkazov, - roč...

 • Účtovnícke a personálne služby

  - vedenie jednoduchého účtovníctva - vedenie podvojného účtovníctva - fakturácie - evidenčná správa dlhodobého majetku - spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty - spracovanie priznaní k dani z príjmu právnických a fyzických osôb - spracovanie podkladov pre manažérske reporty - spracovanie miezd - vedenie personálnej agendy (správa osobných kariet)

 • Vedenie personálnej a mzdvej agendy

  •evidencia zamestnancov •prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní •výpočet mzdy •výpočet a odvod dane zo závislej činnosti a odvod poistného za organizáciu •tlač výplatných lístkov, mzdových listov, potvrdení o zdaniteľnej mzde •ročné zúčtovanie zdravotného poistenia •výpočet ročného zúčtovania dane •výpočet náhrad príjmu pri dočasnej PN - výkaz pre poisťovne - možnosť exportovať výkazy do xml súborov •výkaz pre daňové úrady

 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy

  Naše služby: - vedenie jednoduchého účtovníctva - vedenie podvojného účtovníctva - vedenie mzdového účtovníctva - vypracovanie daňových priznaní: - DPH - daň z príjmu právnických osôb - daň z príjmu fyzických osôb

 • Personálne poradenstvo

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti personálneho poradenstva.

 • Personálne poradenstvo

  Spoločnosť poskytuje personálne poradenstvo. Sprostredkováva pracovné miesta pre záujemcov o zamestnanie a potencionálnych kandidátov pre zamestnávateľov. Poskytuje služby Agentúry dočasného zamestnávania (personálny lízing).

 • Personálne poradenstvo

  Personálne poradenstvo je poskytovanie a vyhľadávanie požadovaných ľudských zdrojov. Na základe požiadavky zákazníka dokážeme dodávať ľudí na personálny leasing v požadovanej kvalifikácii. Na základe Vašej požiadavky dokážeme vykonávať pre Vašu spoločnosť rôzne druhy činností pomocou našich pracovníkov.

 • Personálne poradenstvo

  Poskytujeme všetky druhy personálneho poradenstva a konzultácií v oblasti ľudských zdrojov - testovanie a hodnotenie pracovníkov, možnosť adaptácie motivačných programov pre zamestnancov našich klientov a prípravu kandidátov na jednotlivé pozície.

 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy

  Mnoho organizácií chce mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov, atď. Agentúra LUCAS ponúka kompletné služby mzdovej a personálnej agendy. Mzdová agenda zahŕňa najmä - spracovanie miezd podľa predložených podkladov - výpočet odvodov poistného za zamestnancov - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad - me...

 • Personálne obsadenie spoločnosti

  Personálne obsadenie spoločnosti: V spoločnosti pracujú znalci s bohatými skúsenosťami z praxe v oblasti daní, spracovania hospodárskej agendy, bankovníctva, riadenia výrobných a logistických procesov, riadenia ľudských zdrojov. Spoločnosť má uzavretý pracovný pomer so znalcami v nasledovných odboroch: - Dane a účtovníctvo - Personalistika - Kontroling - Financie - Elektrotechnika - Stavebníctvo - stanovenie hodnoty stavieb - Strojárstvo - doprava cestná technický stav cestných vozidiel, odhad hodnoty cestných vozidiel - spracovanie účtovníctva pre podnikateľské subjekty - poradenstvo v doprave cestnej, stavebníctve

 • Personálne poradenstvo

  - Prijímanie, zmeny a uvoľnovanie zamestnancov - Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí - Vedenie osobných spisov zamestnancov - Spracovanie osobných údajov v informačnom systéme - Spracovanie dochádzky vrátane kontroly a evidencie dokladov k neprítomnosti na pracovisku - Predkladanie podkladov k štatistickým hláseniam - Vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt - A iné.

 • Outsourcing personálnej administratívy a mzdového účtovníctva

  Jednou z nevyhnutných činností každej firmy je spracovanie personálnej administratívy a miezd. K spokojnosti a motivácii zamestnancov prispieva aj včasné a bezchybné spracovanie miezd a administratívy s tým spojenej. V súčasnom podnikateľskom prostredí musia dnes personalisti usilovať hlavne o vytvorenie primerane veľkého a primerane kvalifikovaného pracovného kolektívu firmy, zloženého z vysoko motivovaných jedincov vyznačujúcich sa vysokými nielen odbornými, ale aj morálnymi kvalitami. Využívaním našich zdrojov Vás odbremeníme od personálnych a mzdových činností, zabezpečíme za Vás kvalitnú základnú starostlivosť o zamestnancov a tým Vám ...

 • Personálne poradenstvo

  Personálne poradenstvo začína už pri formovaní personálnej stratégie, ktorá tvorí jadro firemnej stratégie, pretože pracovná sila je rozhodujúcim zdrojom, ktorý má firma k dispozícii. V tejto fáze sa týka dlhodobých, všeobecných a komplexne po?atých cieľov v oblasti pracovných síl a zdrojov pokrytia, využívania pracovných síl a hospodárenia s nimi. Spolu s klientom navrhneme začlenenie personálnej stratégie do stratégie firemnej v súlade s firemnou kultúrou. Navrhneme a zrealizujeme personálne projekty v súvislosti s fúziami, akvizíciami a organizačnými zmenami, zabezpečíme personálny audit. Navrhneme optimalizáciu vnútorného fungovania orga...

 • Vedenie personálnej a mzdovej agendy

  Personalistika: - príprava pracovnej zmluvy – z podkladov: tabuľka základných údajov, popis pracovnej pozície - prihláška/odhláška – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa - zmeny/prerušenia – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa - dodatky k pracovnej zmluve - dohody mimo pracovného pomeru - ukončenia pracovného pomeru - výstupný list - zápočtový list - vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti - potvrdenia o príjme, pracovnom pomere Mzdová agenda: - výpočet miezd zamestnancov- - z podkladov: dochádzka, doklady o neprítomnosti, doklady o pridelení odmien - vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely soc...

 • Personálne poradenstvo

  Spoločnosť poskytuje personálne poradenstvo. Sprostredkováva pracovné miesta pre záujemcov o zamestnanie a potencionálnych kandidátov pre zamestnávateľov. Poskytuje služby Agentúry dočasného zamestnávania (personálny lízing).

 • Hladame potencialnych zaujemcov/partnerov pre rozbeh personalnej agentury

  Nasa spolocnost hlada potencialnych zaujemcov/partnerov pre rozbeh personalnej agentury na Slovensku v oblasti headhunting, full time and temporary placements. Ponukame zaujimave financne ohodnotenie a plnu podporu prestiznej personalnej firmy v Britanii.

 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy

  Mnoho organizácií chce mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov, atď. Agentúra LUCAS ponúka kompletné služby mzdovej a personálnej agendy. Mzdová agenda zahŕňa najmä - spracovanie miezd podľa predložených podkladov - výpočet odvodov poistného za zamestnancov - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad - mesačné preddavky na da...

 • Komplexné spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy

  Ponúkame komplexné spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, poradenskú činnosť tak v podnikateľskej ako aj vo verejnej sfére.

 • Ponuka personálneho leasingu

  Mladá dynamická spoločnost ponúka personálný leasing pre všetky spoločnosti, prevažne v oblasti zdravotníctva

 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy

  - vedenie databázy zamestnancov - evidencia mzdových listov jednotlivých zamestnancov - sledovanie dochádzky zamestnancov - vypracovanie pracovných zmlúv - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej a zdravotnej poisťovni - zúčtovanie hrubých miezd - zúčtovanie povinných platieb zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevok do fondu zamestnanosti - zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti - zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a príspevku do f...

 • Firemné školenia, rozvojové programy, personálne poradenstvo

  Vzdelávanie dospelých, firemné školenia , rozvojové programy, personálne poradenstvo, oblasť soft skills Formy: skupinové a individuálne vzdelávanie, coaching, tréningy, interaktívne diskusie, prednášky. Obsah: asertivita, riešenie konfliktov,efektívna komunikácia, verbálna a neverbálna komunikácia, náročné rozhovory-hodnotiaci rozhovor, motivačný rozhovor, komunikácia nadriadený-podriadený, timemanagment a stressmanagment, vedenie tímu, lektorské zručnosti a iné Oblasť: rozvoj ľudských zdrojov v službách, výrobe, doprave, školstve, zdravotníctve, verejnej a štátnej správe a pod. Cieľová skupina: zamestnanci, riadiaci pracovníci, ...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Personálne poradenstvo a personálny manažment 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.