Občianske a rodinné právo

Občianske právo tvorí súhrn právnych noriem, ktoré vymedzujú osobný a majetkový štatút subjektov (osôb), upravujú základné vlastnícke pomery v spoločnosti, právny princíp, ktorým sa riadia fyzické a právnické osoby vo svojich vzájomných osobných a majetkových vzťahoch, založených na vzájomne rovnom postavení, ako aj právne prostriedky vzniku, zmeny a zániku práv a povinností z týchto vzťahov. Toto právo upravuje rôzne vzťahy, ktoré vznikajú medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a súkromnými organizáciami, ako aj medzi týmito organizáciami a štátom. Predmetom občianskeho práva sú teda právne komponenty aktivity jedincov, predovšetkým subjekty práva a veci ako aj objekty práva.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov predstavuje základný súkromnoprávny právny predpis, ktorý všeobecne upravuje majetkové (záväzkové, vecnoprávne, dedičské), osobnostné a čiastočne aj osobno-majetkové vzťahy. Občiansky zákonník má povahu „lex generalis“, jeho vecná pôsobnosť sa dotýka aj obchodnoprávnych, rodinnoprávnych či pracovnoprávnych vzťahov. Právna úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku upravuje v právnej praxi najfrekventovanejšie právne vzťahy. K najtypickejším občianskoprávnym vzťahom patria zmluvy, akými sú kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, poistná zmluva, nájomná zmluva či pôžička alebo výpožička.

Rodinné právo upravuje vzťahy vznikajúce v rodine, medzi manželmi, rodičmi a deťmi, prostredníctvom nich aj vzťahy medzi ostatnými príbuznými, vzťahy náhradnej rodinnej výchovy. Teda upravuje právne postavenie človeka v rodinnom kolektíve. Právna úprava je obsiahnutá predovšetkým v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tam, kde tento zákon neobsahuje vlastnú úpravu, používajú sa subsidiárne ustanovenia Občianskeho zákonníka. Majetkové vzťahy medzi manželmi sú tiež v zásade upravené v Občianskom zákonníku.

V oblasti občianskeho a rodinného práva poskytujeme, najmä:
- poradenstvo,
- vypracovanie, posúdenie, úprava zmlúv (napr. darovacia zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva a pod.) a účasť na rokovaní,
- spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní, najmä návrhu na rozvod manželstva a na úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu,
- zastupovanie v občianskoprávnom konaní. • Realizácia objektov občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby

  Realizácia objektov občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby

  Naša spoločnosť sa zaoberá realizáciou objektov občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby formou dodávky na kľúč, rekonštrukciou budov, zatepľovaním rodinných domov a budov, vypiľovaním otvorov - rezaním stenovou pílou, jadrovým vŕtaním a prácou UNC 060. Firma v rámci poskytovaných služieb prenajíma fasádne lešenie. Vďaka silnému odbornému a technickému potenciálu sú naši zamestnanci schopní zhotoviť zadaný objekt podľa požiadaviek a predstáv investora v krátkom čase s najnižšími možnými nákladmi. Stavby: - Rodinné domy (aj na kľúč) - Rekonštrukcie hotelov - Čerpacie stanice PHM - Tenisové haly - Športové centrá Inter...

 • Občianske právo

  - Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv (napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluva o ubytovaní, zmluva o preprave, sprostredkovateľská zmluva, poistné zmluvy, atď.) - Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva - Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov - Založenie občianskeho združenia - Nehnuteľnosti (kúpa, predaj a prenájom) - Úprava práv k nehnuteľnostiam (zriadenie vecných bremien, záložného práva a iných vecných práv, výmaz vecného bremena / záložného práva) - Spisovanie žalôb a iných podan...

 • Občianske právo

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti občianskeho práva.

 • Občianské stavby

  Občianské stavby

  - Obchodné centrá - Štadióny - Parkovacie domy - Výskumné haly - Jazdiarne - Polyfunkčné objekty - Hotely

 • Spracovanie jednorázovo daňového priznania pre podnikateľské subjekty a občianske združenia.

  Spracovanie jednorázovo daňového priznania pre podnikateľské subjekty a občianske združenia.

  Ponúkame jednorázové spracovanie daňových priznaní pre SZČO a firmy.

 • Stavby občianskej vybavenosti

  - stavby administratívnych objektov - stavby priemyselných objektov - stavby rodinných domov

 • Občianske právo

  - ochrana osobnosti - záväzkové právo - náhrada škody - sporová a nesporová agenda - vecné práva - zodpovednosť za škodu a iné zodpovednostné vzťahy

 • Stavby občianskej vybavenosti

  - školy

 • Občianske a rodinné právo

  Občianske právo tvorí súhrn právnych noriem, ktoré vymedzujú osobný a majetkový štatút subjektov (osôb), upravujú základné vlastnícke pomery v spoločnosti, právny princíp, ktorým sa riadia fyzické a právnické osoby vo svojich vzájomných osobných a majetkových vzťahoch, založených na vzájomne rovnom postavení, ako aj právne prostriedky vzniku, zmeny a zániku práv a povinností z týchto vzťahov. Toto právo upravuje rôzne vzťahy, ktoré vznikajú medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a súkromnými organizáciami, ako aj medzi týmito organizáciami a štátom. Predmetom občianskeho práva sú teda právne komponenty aktivity jedincov, predovšetkým ...

 • Občianske právo

  - ochrana osobnosti - záväzkové právo - náhrada škody - sporová a nesporová agenda - dedenie - vecné práva - dedičské právo - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podielového spoluvlastníctva - zodpovednosť za škodu a iné zodpovednostné vzťahy - bytové právo

 • Občianske právo

  Synergy GHRT v oblasti občianskeho práva zabezpečuje široké spektrum poskytovaných služieb, hlavne: - právny audit a analýzy občianskoprávnych zmlúv, - poradenstvo a manažovanie rizík vyplývajúcich z jednotlivých zmlúv a právnych dokumentov, - vypracovanie a posudzovanie zmluvnej občianskoprávnej dokumentácie (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy a pod.), - poradenstvo v oblati prenájmu poľnohospodárskej pôdy, - zabezpečenie autorizácie zmlúv o prevode práv k nehnuteľnostiam renomovanými advokátmi, - zakladanie občianskych združení a ich zmeny, - zastupovanie v občianskoprávnych konaniach, v konaniach vedených...

 • Občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny

  Margarétka je mimovládne nepolitické združenie starajúce sa o o rozvoj zdravotne a telesne postihnutých detí a ich rodín s celoslovenskou pôsobnosťou. Margarétka bola založená v roku 2003 rodičmi zdravotne ťažko postihnutých detí. Sídlo má v Banskej Štiavnici, eviduje 37 rodín, čo je asi 150 členov. Poslaním občianskeho združenia je zoskupovať telesne postihnuté deti a ich rodiny. Organizujeme športové, kultúrne a benefičné podujatia. Aktívne sa podieľame pri rehabilitačno-rekondičných pobytoch pre rodiny so zdravotne a telesne postihnutým dieťaťom. Okrem spoločenských stretnutí, sociálneho poradenstva je naša priorita odborná rehabilitá...

 • Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

  Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú tretej osobe vyplývajúcu: zo zodpovednosti z vlastníctva domu, bytu a pozemku na území SR; zo zodpovednosti z prenájmu bytu, z výkonu stavebných činností – nie však ako podnikateľská činnosť; z občianskej zodpovednosti. Poistiť možno aj: - zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva domu, bytu a pozemku na území SR a v Európe; - zodpovednosť vyplývajúcu zo straty kľúčov; - zodpovednosť pri výpomoci v cudzej domácnosti. Poistenie sa dá rozšíriť na: - zodpovednosť vlastníka zvieraťa; - zodpovednosť vlastníka rozostavanej alebo demolovanej nehnuteľnosti; - zodpovednosť vlastníka mot...

 • Občianske a rodinné právo

  Občianske právo tvorí súhrn právnych noriem, ktoré vymedzujú osobný a majetkový štatút subjektov (osôb), upravujú základné vlastnícke pomery v spoločnosti, právny princíp, ktorým sa riadia fyzické a právnické osoby vo svojich vzájomných osobných a majetkových vzťahoch, založených na vzájomne rovnom postavení, ako aj právne prostriedky vzniku, zmeny a zániku práv a povinností z týchto vzťahov. Toto právo upravuje rôzne vzťahy, ktoré vznikajú medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a súkromnými organizáciami, ako aj medzi týmito organizáciami a štátom. Predmetom občianskeho práva sú teda právne komponenty aktivity jedincov, predovšetkým ...

 • Projektová činnosť: kotolne nad 50 kW, priemyselné a občianske stavby

  Projektová činnosť: kotolne nad 50 kW, priemyselné a občianske stavby

  Ponúkame projektové služby na kotolne nad 50 kW a priemyselné a občianske stavby


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Občianske a rodinné právo 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.