Inžinierska činnosť

V zmysle stavebného zákona spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. poskytuje nasledovné služby z inžinierskej činnosti:
- vybavenie územného rozhodnutia
- vybavenie stavebného povolenia
- ohlásenie drobnej stavby
- vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sieti
- vybavenie kolaudačného rozhodnutia
- geodetické zameranie
- vytýčenie staveniska a stavby
- porealizačné geodetické zameranie

Zabezpečujeme obstaranie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí:
- doklady o vlastníctve – listy vlastníctva
- snímky z katastrálnej mapy
- rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Projekčná a inžinierska činnosť

  Vypracovanie kompletných projektov Inžinierska činnosť – územné rozhodnutia a stavebné povolenia Stavebný dozor

 • Inžinierska činnosť

  - sprostredkovanie zmlúv s distribučnými spoločnosťami SSE, ZSE, VSE - inžinierska činnosť - až po stavebné povolenie

 • Dopravno - inžinierska činnosť

  Prvoradým predpokladom pre správne a účelné použitie dopravných značiek je vypracovanie dopravno-inžinierskej dokumentácie – návrhu organizácie dopravy, ktorá je po prerokovaní a určení záväzným podkladom pre ich výrobu a umiestnenie. Vysokokvalifikovaný tím našich odborníkov je schopný podrobne analyzovať Váš dopravný problém a navrhnúť jeho účelné riešenie.

 • Inžinierska činnosť

  Zabezpečenie inžinierskej činnosti - podkladov pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb, zastupovanie investora pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní

 • Inžinierská činnosť

  analýza aktuálneho stavu napájania a elektroinštalácie posúdenie vhodnosti prevádzkovania napájacích a záložných systémov návrhy možných riešení napájania v súlade s potrebami zákazníka (posúdenie možností rozšírenia jestvujúcich systémov, návrh nových koncepcií napájania) realizácie meraní a záťažových testov odporúčanie pre najvhodnejšie riešenie z hľadiska optimalizácie technických možností a nákladov návrh a vývoj zariadení presne podľa potrieb zákazníka (zariadenia „na kľúč“) vypracovanie projektovej dokumentácie elektrickej, technologickej, prípadne stavebnej časti pri zachovaní nadväznosti na jestvujúcu projekto...

 • Projekčná a inžinierska činnosť

  Projekčná činnosť spočíva vo vypracovávaní hlavne projektovej dokumentácie časti merania a regulácie a silnoprúdovej časti pre všetky oblasti aplikačnej činnosti. Firma zabezpečuje aj kompletnú projektovú dokumentáciu na stavbu, s vykonávaním inžinierskej činnosti a vybavením stavebného povolenia.

 • Inžinierska a sprostredkovateľská činnosť v oblasti environmentu

  Inžiniersku a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti environmentu a stavebníctva.

 • Inžinierska činnosť

  Zabezpečím za Vás a ušetríte čas, zabezpečím odbornú stránku -Územnoplánovacie informácie mesta -predbežné stanovisko mesta -prerokovanie investičnej činnosti s jednotlivými odbormi mesta -záväzné stanovisko mesta -vyjadrenia dotknutých orgánov -vyjadrenie správcov inžinierskych sietí -informácie o inžinierskych sieťach -vyňatie poľnohospodárskej pôdy - územné rozhodnutie -zmena územného rozhodnutia -stavebné povolenie -zastupovanie v územnom a stavebnom konaní -zmena stavby pred dokončením -kolaudácia stavby

 • Hydrogeológia a inžinierska činnosť

  Prieskum a hodnotenie zdrojov vôd, Pásma hygienickej ochrany, čistenie zdrojov vôd a vrtov, monitoring podzemných a povrchových vôd

 • Inžinierska činnosť pre stavebníctvo

  Poskytnutie služby pri príprave, legalizácii a realizácii stavieb a to pri spracovaní projektovej dokumentácie, vybavovania stavebných povolení, dozorovanie a vedenie stavieb.

 • Architektúra, projekčná a inžinierska činnosť

  Máme prax a skúsenosti v oblasti projektovania stavieb a inžinierskej činnosti od r. 1992. Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb aj celých lokalít, od urbanistickej štúdie, architektonickej štúdie, dokumentácie pre územné konanie, dokumentácie pre stavebné povolenie, až po dokumentácie pre realizáciu stavby. Ateliér sa zaoberá projektami rodinných a bytových domov, polyfunkčných objektov, občianskej vybavenosti, projektami rekonštrukcií stavieb, projektami podkrovných výstavieb, výrobných, skladovacích stavieb, atď., projektové dokumentácie a zamerania existujúcich stavieb. Zabezpečujeme tiež inžiniersku činnosť - vybaveni...

 • Projektovanie a inžinierska činnosť

  projekty štúdie inžinierska činnosť

 • Inžinierska geodézia

  ?vytyčovacie práce a zameranie skutkového stavu ?predrealizačné a porealizačné zameranie všetkých inžinierských sieti ?budovanie bodového poľa pomocou GPS

 • Inžinierska geodézia

  ponúkame vám všetky druhy geodetických prác v príprave, realizácii a po dokončení stavebných prác

 • Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  - projektovanie ciest - projektovanie miestnych komunikácii vrátane cyklistických chodníkov a peších zón - projektovanie účelových spevnených plôch a prístupových komunikácii k rodinným domom - vypracovanie projektov vjazdov k nehnutelnostiam - projektovanie parkovísk - projekty dopravného značenia a organizácie dopravy - pasport miestnych komunikácii - rozpočtovanie objektov dopravných stavieb - vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb - inžinierska činnosť v stavebníctve

 • INŽINIERSKA GEODÉZIA

  - polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav CKN a KN-E- DWG, DGN, DXF, polohopis, výškopis, profily, rezy... - zriaďovanie vytyčovacích sietí - vytýčenie stavebných objektov - kontrolne zameranie objektov - podklady pre projekčnú činnosť - tvorba účelových máp - meranie a tvorba digitálnych máp závodov - zameranie vytýčených inžinierskych sietí - porealizačné zameranie stavby - zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov - zameranie a výpočet kubatúr - digitálny model terénu - technická nivelácia - meranie posunov a zosuvov - účelová mapa závodu

 • Inžinierska činnosť

  •zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby •zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby •inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia,stavebného povolenia •odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov •koordinácia činností jednotlivých subdodávateľov počas projektu a realizácie stavby

 • Inžinierska a stavebná činnosť

  Prevádzkovanie inžinierskej činnosti: 1.zabezpečenie vypracovania odborných posudkov, rozhodnutí a stanovísk vzťahujúcich sa na prípravu a realizáciu stavieb 2.konzultačná a poradenská činnosť 3.zabezpečenie geodetických prác, vytýčení pozemkov, stavieb, zameranie stavieb, vecných bremien - geometrických plánov 4.zabezpečenie inžiniersko-geologických a hydrogeologických posudkov 5.zabezpečenie majetkoprávnej agendy spojenej s výstavbou, napr. výkup, vyvlastnenie alebo prenájom pozemkov alebo objektov, vecné bremená, nájomné zmluvy 6.zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností pre správne konania 7.zastupovanie investora pri správnych kona...

 • Inžinierska činnosť

  Inžinierska činnosť zahŕňa vedenie a koordináciu projektových prác, prípravu zákazky so zaistením potrebných podkladov, prieskumov, zameraní, posudkov, potrebných vyjadrení štátnej správy. Koordinujeme a zaisťujeme výberové konanie dodávateľa stavby a zaisťujeme autorský dozor, spracovávame zmeny projektovej dokumentácie na základe klientskych zmien.

 • Inžinierska činnosť

  Naša spoločnosť zabezpečuje kompletnú prípravu a vedenie stavby a taktiež kompletnú inžiniersku činnosť. Do toho spadá stavebné konanie, vydanie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudačné konanie a iné. V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme tiež stavebný dozor.

 • Inžinierska geodézia

  V oblasti geodetických prác v stavebníctve, energetike a priemysle poskytujeme širokú paletu služieb, od kompletných geodetických prác vo výstavbe, cez dokumentáciu inžinierskych sietí a vytyčovacích prác až po sledovanie posunov a deformácií.

 • Inžinierska geodézia

  V oblasti geodetických prác v stavebníctve, energetike a priemysle poskytujeme širokú paletu služieb, od kompletných geodetických prác vo výstavbe, cez dokumentáciu inžinierskych sietí a vytyčovacích prác až po sledovanie posunov a deformácií. - mapovanie – zber geodetických dát v teréne pre spracovanie GIS - vytýčenie stavby - meračské práce v investičnej výstavbe – od vyhotovenia podkladov na projekt až po zameranie skutočného stavu - účelové mapovanie (mapy priemyselných závodov, miest a obcí) - inžinierske siete – zameranie priebehu trasy, vyhotovenie dokumentácii správcov sietí - pozdĺžne a priečne profily - výškopis a poloh...

 • Inžinierska činnosť vo výstavbe

  Pri každej výstavbe - od momentu rozhodnutia stavať až po kolaudáciu - je dôležité mať zabezpečené všetky dokumenty , súhlasy, stanoviská a rozhodnutia dotknutých subjektov, čiže nepopulárne „papierovačky“. Aby Vaša stavba išla „ako po masle“ zabezpečíme tieto „papierovačky“ za Vás. Týka sa to najmä: - dokladov z katastra nehnuteľností – potvrdené kópie listov vlastníctva, katastrálnych máp, geometrických plánov atď. - dokladov pre stavebný úrad potrebných pre stavebné povolenie a pre kolaudáciu stavby - dokladov potrebných na napojenie inžinieskych sietí - všetkých ďalších podkladov potrebných pre úspešnú kolaudác...

 • Inžinierská činnosť

  - v oblasti elektroenergetiky

 • Inžinierska činnosť

  Jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri územnom konaní. Jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vrátane zastupovania pri stavebnom konaní. Zabezpečenie ostatných povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie, povolenie na zabratie verejného priestranstva). Jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúcia...

 • Projektová realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

  Projektová realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

  Naša spoločnosť si za svoje obdobie existencie vybudovala dobré meno na Slovenskom stavebnom trhu. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že sme doposiaľ neobdržali žiadnu reklamáciu na kvalitu vypracovaných projektov a z realizovaných zákaziek. Všetky navrhnuté zariadenia po zrealizovaní slúžia svojmu účelu a pracujú v rámci rozvodných sietí respektíve priemyselných prevádzok. Spoločnosť zamestnáva odborníkov a špecialistov v elektroprofesii s dlhoročnými skúsenosťami . Zamestnávame piatich pracovníkov elektroprojektantov, siedmych montážnych pracovníkov, asistentku pre ekonómiu a personalistiku.Riaditeľom a súčasne konateľom spoločnosti je Ing...

 • Inžinierska činnosť

  Inžinierska činnosť

  - vo všetkých fázach investičného procesu, a to: a/ kompletizácia vstupných podkladov, b/ zabezpečenie vydania územného rozhodnutia, c/ zabezpečenie vydania stavebného povolenia, d/ zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, výkon činnosti stavebného dozoru pre pozemné stavby počas výstavby stavebného diela.

 • Projektantská a inžiniérska činnosť

  Projektantská a inžiniérska činnosť

  Spoločnosť sa zaoberá projektovou a inžinierskou činnosťou. Projektujeme nové stavby, rekonštrukcie všetkých energetických zdrojov, tepelných rozvodov sústav centralizovaného zásobovania teplom a odovzdávacích staníc tepla. Vypracovávame: - štúdie realizovateľnosti racionalizácie výroby energetických systémov - projektovú dokumentáciu pre územné konania - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie - projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - prevádzkové poriadky - skutkový stav vyhotovenia stavby - inžiniersku činnosť - autorský dozor Spolupráca: Úzko spolupracujeme s externými odborníkmi z oblasti energetik...

 • Geodetické práce - inžinierská geodézia vo výstavbe

  Geodetické práce - inžinierská geodézia vo výstavbe

  Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka, investora, dodávateľa stavby Medzi geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka patrí napríklad: * zameranie priestorovej polohy umiestenia stavby v teréne a začlenenie stavby podľa vykonávacej PD ,inžinierská geodézia vo výstavbe ciest,diaľníc, železníc ,výhybkové rozvetvenia zhlaví smerových ,odchodových,osobných skupín zhlaví ,vlečkových koľají železničných a cestných mostov,oporných a zárubných múrov ,mostných pilierov a krídiel priľahlých k oporám mostou,koľajové váhy,zameranie hniezd osadenia pevných a posuvných ložísk mostov,meranie nadvýš...

 • Služby - Inžinierska činnosť, Technický dozor, Inžiniering a technicko-poradenské služby

  Služby - Inžinierska činnosť, Technický dozor, Inžiniering a technicko-poradenské služby

  Inžinierska činnosť Zadanie pre dodávateľov a pomoc pri výbere dodávateľa Sme k dispozícii pri zadaniach a vyhodnocovaní ponúk v oblasti merania, regulácie a elektrozariadení. Technický dozor Počas realizácie stavieb vykonávame na zmluvnom základe technický dozor v oblasti merania, regulácie a elektrozariadení. Inžiniering a poradenské služby Inžiniering a technicko-poradenské služby v oblasti projektovania, elektromontáži a revízií elektrotechnických strojov, zariadení a inštalácií nízkeho napätia až po vysoké napätie bez obmedzenia.

 • Geodetické a kartografické práce-inžinierská geodézia vo výstavbe

  Geodetické a kartografické práce-inžinierská geodézia vo výstavbe

  Ponuka geodetických prací - Geodézia v katastri nehnuteľností - Geometrické plány - Vytyčovánie hranic pozemkov - Zhustenie sietí bodov PBPP - Zmluvy, dohody, žiadosti a návrhy k nehnuteľnostiam - Inžinierská a stavebná geodézia - Geodetické činnosti v investičnej výstavbe - Geodetické činnosti pre stavebníkov svojpomocne zameraných - Mapovánie - Digitálne tématické mapy pre správne účely - Digitálne mapové podklady pre projektovánie - Špeciálna geodézia - Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora a dodávateľa. ...

 • Inžinierska činnosť

  Inžinierska činnosť

  Táto služba zahŕňa: - vybavenie stavebného povolenia - vybavenie napojenia vodovodnej, kanalizačnej, alebo plynovej prípojky - vytýčenie pozemku alebo stavby - vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pred výkopovými prácami a podobné inžinierske služby.

 • Poradenská a inžinierska činnosť

  Poradenská a inžinierska činnosť

  Naše společnost má bohaté zkušenosti se sanacemi stavebních konstrukcí po povodni a s vysoušením staveb. V letech 2002-2004 prováděla stavebně-technický dozor pro Úřad Městské části Praha 8 při rozsáhlé rekonstrukci obecních domů po povodni v Praze – Karlíně a Libni. Naše společnost má zkušenosti s těmito sanačními metodami: - základní stavebně-mechanické - metody založené na proudění vzduchu, zahrnující zejména přirozené větrání a použití vysoušečů a odvhlčovačů - chemické injektáže, které nahrazují hydroizolaci - chemické fungicidní postřiky - povrchové úpravy /sanační omítky a nátěry/ Inženýrská činno...

 • Ponuka geodetických a vytyčovacích prací-inžinierská geodézia vo výstavbe

  Ponuka geodetických a vytyčovacích prací-inžinierská geodézia vo výstavbe

  * Geodézia v katastri nehnuteľností o Geometrické plány o Vytyčovanie hraníc pozemkov o Zhustenie sietí bodov PBPP o Zmluvy, dohody, žiadosti a návrhy k nehnuteľnostiam * Špeciálna geodézia o Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora a dodávateľa. * Inžinierska a stavebná geodézia o Geodetické činnosti v investičnej výstavbe o Geodetické činnosti pre stavebníkov svojpomocne zameraných * Mapovanie o Digitálne tematické mapy pre správne účely o Digitálne mapové podklady pre projektovanie Geodézia v...

 • Projekcia a inžinierska činnosť

  • odborné poradenstvo v oblasti elektromateriálov a svietidiel • projektovanie elektroinštalácií vo všetkých stupňoch prostredníctvom zmluvných partnerov

 • Inžinierská činnosť

  Zabezpečíme obstaranie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí: - zabezpečenie vstupných dokladov - zabezpečenie prieskumov, odborných posudkov a stanovísk - zabezpečenie dokladov o vlastníctve - zabezpečenie snímky z katastrálnej mapy - zastupovanie investora pri územnom a stavebnom konaní - spolupôsobenie pri zabezpečení kolaudačného rozhodnutia - rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenie alebo iné opatrenie dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy

 • Kompletná inžinierska činnosť

  K projektom služieb: - územné rozhodnutia - stavebné povolenia - stavebné dozory - kolaudácie stavby

 • Projekčná a inžinierska činnosť

  V oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti ponúkame odborné rady a riešenia pre dosahovanie čo najlepších výsledkov, šetrenie a systémovú integráciu. V spolupráci s vami vyberieme najvhodnejšie riešenie pre vaše potreby. Spracujeme Vám štúdiu, predbežný návrh, projektovú dokumentáciu ako aj revíziu systémov a infraštruktúry.Pomôžeme Vám pri rozhodovaní o reengineeringu, o zavedení nového systému prípadne rozšírenie starého systému.

 • Inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve

  - zaradenie odpadov v zmysle Katalógu odpadov - vypracovanie žiadostí pre príslušné orgány štátnej správy - vypracovanie plánu havarijných opatrení pre odpadové hospodárstvo - vypracovanie prevádzkových poriadkov skladov nebezpečných odpadov - vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov - vypracovanie Programu odpadového hospodárstva - vypracovanie Hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi

 • Projektová a inžinierska činnosť

  V procese zabezpečovania realizácie technologických celkov ponúkame okrem dodávok vybraných technológií aj projektovú a inžiniersku činnosť technologickú od vypracovania projektov pre stavebné povolenie a projektov pre realizáciu (dokumentácia prevádzkových súborov) až po inžinierske činnosti spojené s realizáciou stavby. V rámci projektovej činnosti technologickej sme sa podielali na spracovaní projektov pre potravinársky, chemický, kožiarsky, textilný, strojársky, elektrotechnický a drevársky priemysel, výroby izolačných materiálov z penového POP, ako aj pre bioplynové stanice. V rámci inžinierskej činnosti technologickej ponúkame spracovanie d...

 • Inžinierska činnosť

  vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

 • Projektová a inžinierska činnosť

  - vypracovanie projektovej dokumentácie + inžiniering - možnosť poskytnutia dodávateľského úveru (v závislosti na ratingu, na dobu 18 mesiacov až 3 rokov)

 • Projektová a inžinierská činnosť v elektroenergetike

  - komplexná príprava stavieb v elektroenergetike - vypracovanie štúdii - stanovenie časových a finančných nárokov - príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie - príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s napäťovou úrovňou: NN, VN, VVN - príprava montážnej projektovej dokumentácie - projekt organizácie výstavby - inžinierska činnosť - zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti - poradenská činnosť - výkon autorského dozoru - projektový manažment - vedenie stavieb

 • Výskum, vývoj, projekčná a inžinierska činnosť

  Výskum, vývoj, projekčná a inžinierska činnosť

  Naša firma vám ponúka projekčné a inžinierske služby.

 • Inžinierska činnosť – stavebný dozor

  - stavba - technológie

 • Inžinierská činnosť

  Druhou našou činnosťou je vykonávanie inžinierskej činnosti. Máme za sebou niekoľko projektov. Od zmeny územného plánu v Modranke pri Trnave, pozemkov na stavbu RD cez zmenu trvalých trávnatých pozemkov na stavebné pozemky v Pezinku až po zastupovanie 27 majiteľov pozemkov v Častej na zmenu územného rozhodnutia. Vybavovanie inžinierskych sietí, vypracovanie urbanistických, zastavovacích štúdií či projektových dokumentácií, manažovanie výstavby sietí a iné berieme ako samozrejmosť. V tomto segmente sa snažíme vykonávať predmetnú činnosť na úrovni krajov: Bratislava, Trnava, Nitra.

 • Projekty odpadového hospodárstva a inžinierska činnosť

  Firma sa výhľadovo zameriava na vypracovanie projektov, týkajúcich sa: - kompostární na biologicky rozložiteľné odpady - recyklačných zariadení - zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

 • Inžinierska činnosť

  - Územné rozhodnutia - Stavebné povolenia - Kolaudačné rozhodnutia - Užívateľské povolenia - Zmeny účelu využitia stavieb - Relokácie firemných sídiel - Posudky EIA/SEA

 • Projektová a inžinierska činnosť

  - Projektovanie stavieb - Geodetické zameranie - Úradné a odborné skúšky a prehliadky - Poradenstvo a konzultácie

 • Projektová inžinierska a konzultačná činnosť

  - špecifikácia problematiky a námety riešenia - štúdie uskutočniteľnosti a technicko-ekonomické štúdie - modelovanie a hydrotechnické výpočty - prieskumné práce – zememeračský prieskum - prieskumné práce - geologický a hydrogeologický prieskum - prieskumné práce - geodetický elaborát - vplyv stavby na životné prostredie - majetkoprávne vysporiadanie - stavebný zámer - dokumentácia pre územné rozhodnutie - dokumentácia pre stavebné konanie - dokumentácia pre realizáciu stavby - dokumentácia skutočného realizovania stavby - žiadosti o príspevok z fondov EÚ - inžinierska činnosť pre zabezpečenie právoplatného územného rozhodnut...

Zabezpečujete prepravu nad 3,5 tony?

Zabezpečujete prepravu nad 3,5 tony?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Inžinierska činnosť 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.