Projektovanie stavieb a technológií

Spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. vypracováva kompletnú projektovú dokumentáciu v oblasti elektro a merania a regulácie najmä v energetike. Skúsený kolektív autorizovaných projektantov s bohatými znalosťami a praxou pri svojej práci používa najmodernejšie pracovné prostriedky, čo je zárukou kvalitného a včasného plnenia svojich záväzkov.

Spoločnosť v rámci projekčných činností ponúka vypracovanie:
- projektovej dokumentácie pre územné konanie
- projektovej dokumentácie pre stavebné konanie
- realizačnej projektovej dokumentácie
- porealizačné projekčné práce či dokumentáciu skutočného stavu
- autorský dozor

Projekčné služby poskytujeme takmer vo všetkých elektrotechnických odvetviach, bez obmedzenia napätia, vrátane ovládacích, meracích a signalizačných obvodov.

Medzi najvýznamnejšie oblasti projekčných prác patria:
- výhľadové štúdie a zadania zariadení
- poradenská a technická pomoc, vypracovanie expertíz
- projektová dokumentácia energetických, priemyselných a iných stavieb
- konštrukčná, montážna a dielenská dokumentácia
- rozvodne a transformovne bez obmedzenia napätia
- opravy, modernizácie a rekonštrukcie
- priemyselné rozvody a slaboprúdové inštalácie
- autorský a technický dozor


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Projektovanie

  Projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia Projektovanie fotovoltaických elektrární, malých vodných elektrární, bleskozvodov, elektrických staníc, líniových vedení, trafostaníc, riadiacich systémov, automatizácie. Používané nástroje Autocad, Ruplan Evu, Briscad.

 • Projektovanie elektrických inštalácií

  - elektrických inštalácií - bleskozvodov - meracej a regulačnej techniky

 • Stavebná firma - Rekonštrukcia, projektovanie

  Stavebná firma - Rekonštrukcia, projektovanie

  Naša firma je stavebno obchodná spoločnosť. ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou hlavnej stavebnej výroby i pomocnej stavebnej výroby. Zabezpečujeme komplexné služby : * Rekonštrukcia stavieb * Novostavby * Priemyselné stavby * Inžinierske stavby /vrátane vybavenia sídliskových celkov/ * Bytové a občianske stavby * Opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení * Výroba rozvádzačov N.N * Projektovanie elektrických zariadení Stavebnú činnosť zabezpečujeme najmä svojími kmeňovými zamestnancami vo všetkých remeslách. Pri väčších zákazkách zväčšujeme pomocou našich externích spolupracovníkov po...

 • Architektonické štúdio , architektúra, projektovanie stavieb

  Architektonické štúdio , architektúra, projektovanie stavieb

  Naša hlavná činnosť je kompletná projektová dokumentácia ( projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt ku kolaudácii, skutočné realizovanie stavieb ) dokumentácia už existujúcich stavieb potrebná ku kolaudácii, alebo zmenu pred jej dokončením : - novostavby - prestavby, rekonštrukcie - prístavby - nadstavby, podkrovia - osadenie rodinného domu(stavby) na pozemok - prípojky inžinierskych sietí - infraštruktúra pre rodinné domy - príjazdové komunikácie - interiér bytov, domov, kancelárií... - návrh interiéru - návrh nábytku - 3D návrhy - obrazy maľované akrylom na plátno, ktoré sú ladené do interiéru Projekty mo...

 • Projektovanie - stavebné objekty

  Projektovanie - stavebné objekty

  Ponúkame profesionalitu, odbornosť a kreatívnosť pri vypracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb a stavebných celkov. Vypracujeme pre vás projektovú dokumentáciu s dôrazom na komplexnosť a vzájomnú koordináciu všetkých jej častí, architektonické návrhy a štúdie. Okrem toho zabezpečíme inžiniersku činnosť pri príprave a dokončení stavieb (územné a stavebné konanie, kolaudácia), stavebný dozor, resp. technický dozor investora počas realizácie. - Hotely, penzióny - Obchodné centrá - Prevádzkové objekty - Polyfunkčné domy - Architektonické návrhy a štúdie - Inžinierska činnosť, stavebný dozor

 • Projektovanie - energetika

  Projektovanie - energetika

  Ponúkame profesionalitu, odbornosť, kvalitu a dostatok skúseností pri vypracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie, technických návrhov, energetických posudkov a štúdií, odborné poradenstvo, technický dozor počas realizácie. Našim svetom sú zdroje tepla, systémy pre využívanie obnoviteľ. zdrojov energie, vykurovacie sústavy, komplexné riešenia TZB. - Zdroje tepla - zemný plyn - Tepelné čerpadlá, solárna energetika - Zdroje tepla - biomasa - Vykurovacie sústyvy - Riešenia pre úsporu energií, štúdie, audity - Komplexné riešenia TZB

 • Projektovanie (projekčná činnosť) dopravných stavieb

  Ponúkame Vám: Vypracovanie projektov dopravných stavieb pre územné, respektíve stavebné povolenie, Vypracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby dopravných stavieb, Vypracovanie projektov trvalého dopravného značenia, dopravných zariadení, Príprava Cost Benefit analýz pre projekty financované z OP Doprava

 • Projektovanie dopravných stavieb

  Hlavnou náplňou je projektovanie dopravných stavieb, ako sú cesty, miestne komunikácie, poľné cesty, parkoviská, spevnené a manipulačné plochy, chodníky pre peších, cyklistické cesty vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie:   Technická štúdia /TŠ/ Dokumentácia na územné rozhodnutie /DÚR/ Dokumentácia na stavebné povolenie /DSP/ Dokumentácia realizácie stavby /DRS/ Dokumentácia skutočného realizovania stavby /DSRS/

 • Projektovanie

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti projektovania.

 • Projektovanie a inžiniering

  Projekčné, konzultačné a poradenské práce zabezpečuje stredisko projektovania v Žiline v nasledovných oblastiach: - Zabezpečovacej techniky - Oznamovacej techniky - Diaľkovej a miestnej kabelizácie - Cestnej svetelnej signalizácie pre cestnú dopravu - Elektrickej požiarnej signalizácie EPS a poplachových systémov narušenia PSN

 • Projektovanie pozemných stavieb

  Projektovanie pozemných stavieb

  Naša spoločnosť sa venuje projektovaniu pozemných stavieb a kompletnej projektovej dokumentácii vrátane vizualizácie. Sme mladý kolektív, ktorý robí svoju prácu svedomite a profesionálne pomocou najmodernejšej výpočtovej techniky a grafických programov. Máme skúsenosti s projektovaním a navrhovaním pre rôzne projektové ateliéry a preto sme sa osamostatnili a chceme prezentovať vlastnú tvorbu. Spolupracujeme s ďalšími projektovými ateliérmi a špecialistami v oblasti TZB a statiky.

 • Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav

  Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav

  - Návrh a realizácia záhrad - údržba verejnej a súkromnej zelene - Rez a tvarovanie ovocných a okrasných drevín - Ošetrovanie vzrastlych stromov - Výrub stromov aj v sťažených podmienkach - Kosba trávnika: na cintorínoch, na súkromných a aj verejných plochách - Kosba rudealnych plôch - Pokladanie trávnikového koberca - Realizácia a pokladanie závlahového systému - Distribúcia okrasnej zelene - Realizujeme záhrady na kľúč

 • Projektovanie a návrh záhrady

  Ak chcete dať svoju záhradu a jej budúci vzhľad do rúk odborníka, ponúkame Vám aj služby záhradného architekta. Jeho cieľom je navrhnúť Vašu záhradu podľa Vašich predstáv

 • Projektovanie vykurovacích systémov

  Projekcia sa stala našim reflexným zrkadlom, v ktorom sú jasne viditeľné naše nápady, zúročené skúsenosti a smer, ktorým sa spoločnosť THERMOPOL® uberá. Náš skúsený tím projekčnej skupiny spracúva projektovú dokumentáciu pomocou špičkovej technológie CAD, pričom sa využívajú ďaľšie softverové produkty a nadstavby grafických systémov. Priestor pre aplikáciu kreatívnych návrhov poskytuje vlastná vývojovo-projekčná sekcia, ktorá smeruje hlavne do oblasti výroby jednotlivých prvkov pre podlahové vykurovanie. Vyvinuté komponenty sú overené príslušnými testovacími metódami, sú certifikované a následne zavedené do praxe.

 • Projektovanie

  - firma ponúka služby v oblasti projektovania

 • Navrhovanie a projektovanie budov pozemných stavieb

  Predmetom činnosti architektonickej kancelárie ARCHSTUDIO v Poprade je navrhovanie a projektovanie budov pozemných stavieb (obytné budovy, rodinné domy, hotely a apartmány, administratívne a obchodné budovy, športové budovy, budovy pre priemysel, rekonštrukcie...) vrátane exteriérov a interiérov, od vypracovania architektonickej štúdie až po realizačný projekt. V pozícii generálneho projektanta zabezpečujeme komplexné riešenie projektovej prípravy investičného zámeru vo všetkých potrebných legislatívnyh stupňoch v územnom či stavebnom konaní, vrátane projektov jednotlivých profesií (elektro, ZTI, UK, plyn, vzduchotechnika, MaR, požiarna ochrana, EPS,.....

 • Plánovanie a projektovanie

  Naše spektrum služieb obsahuje plánovanie infraštruktúry priemyselných zariadení, ako je plánovanie siete a osvetlenia, či spotreby energie. V súlade so strojárskymi normatívmi stanovíme potrebné riadiace komponenty a zadefinujeme potrebné rozhrania. Okrem toho tvoríme koncepty, podklady ku konkurzom, zoznamy výkonov s kalkuláciou nákladov a kalkuláciou ponuky. Radi vás tiež podporíme pri projektovaní hrubej stavby vášho výrobného komplexu na základe nášho špecifického know-how v oblasti riadiacej techniky.

 • Projektovanie a inžinierska činnosť

  projekty štúdie inžinierska činnosť

 • Projektovanie

  V oblasti tvorby rodinných domov, bytových domov, zariadení prechodného ubytovania, objektov občianskej vybavenosti, inžinierskych stavieb, a tvorby interiérov ponúkame: - Architektonický návrh - Projekt pre územné rozhodnutie - Projekt pre stavebné povolenie - Projekt pre realizáciu stavby - Interiérový dizajn (aj s realizáciou interiéru na kľúč) - Autorský a stavebný dozor - Inžiniering od územného rozhodnutia po kolaudačné povolenie Sme schopní vypracovať projektovú dokumentáciu k akémukoľvek typu stavieb. Pre viac info nás prosím kontaktujte

 • Projektovanie pozemných stavieb, Komplexná projekčná činnosť

  Projektovanie pozemných stavieb každého druhu. Všetký stupne projektovej dokumentácie. Zabezpečenie všetkých projekčných zložiek. (rh-projekt)

 • Projektovanie elektroinštalácií budov

  Projektovanie elektroinštalácií budov, strojov a zariadení.

 • Projektovanie novostavieb

  Smelo sa na nás obráťte pri riešení návrhu Vašej stavby. Záleží len na Vás, či sa o svoje sny a predstavy podelíte s projektantom a umožníte mu, aby pre Vás vytvoril Váš vlastný svet, priestor, v ktorom bude všetko prispôsobované Vám a Vaším požiadavkám či už sa jedná o súkromný priestor (rodinný dom, rekreačná chata....) alebo sa jedná o Vaše biznis priestory (obchodné prevádzky, administratívne budovy). Projekty rodinných domov patria i pre svoj zdanlivo malý rozsah k tým zložitejším architektonickým úlohám. Predpokladom úspešného a kvalitného návrhu je naviazanie dôverného vzťahu s klientom. To umožní pochopiť jeho potreby, pr...

 • Projektovanie lodí

  - ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa vyhovieť jeho vlastným predstavám - poradenstvo pri hľadaní a výbere optimálnej koncepcie a vybavenia plavidla - štúdie a vizualizácie - špeciálne lodiarske výpočty (plávateľnosť, stabilita, hydrodynamika, propulzia, nepotopiteľnosť, manévrovateľnosť) - vypracovanie kompletnej projektovej a výrobnej dokumentácie - prejednávanie dokumentácie so schvalovacími orgánmi (Štátna plavebná správa, Slovenský Lloyd, Český lodní a průmyslový registr, Germanischer Lloyd) - odborný stavebný dozor - poradenstvo v lodnej legislatíve Projektová dokumentácia je vypracovávaná v zmysle...

 • Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  - projektovanie ciest - projektovanie miestnych komunikácii vrátane cyklistických chodníkov a peších zón - projektovanie účelových spevnených plôch a prístupových komunikácii k rodinným domom - vypracovanie projektov vjazdov k nehnutelnostiam - projektovanie parkovísk - projekty dopravného značenia a organizácie dopravy - pasport miestnych komunikácii - rozpočtovanie objektov dopravných stavieb - vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb - inžinierska činnosť v stavebníctve

 • Projektovanie a realizácia zavlažovacích systémov

  Každý trávnik si vyžaduje každodennú starostlivosť, sem patrí zistenie potreby vlhkosti a následné zavlaženie, preto Vám naša firma ponúka zavlažovací systém TORO ®. Systém je plne vhodný na zavlažovanie všetkých veľkostných typov záhrad, ihrísk. Bezplatné vypracovanie projektov zavlažovania Vášho pozemku.

 • Projektovanie záhrad

  1.SKICA Na prvom stretnutí so zákazníkom sa oboznámime s požiadavkami zákazníka, zdokumentujeme priestor (fotenie, zakreslenie objektov, vonkajších vplyvov...). Rozhovorom sa pokúsime zistiť akým štýlom má byť priestor riešený, akému štýlu je zákazník naklonený. To sa dá vytušiť aj návštevou interiéru, ak je zrealizovaný. Na druhom stretnutí predstavíme 2 varianty riešenia vo forme ručných skíc (pôdorys a 2 pohľady pre každú variantu), z ktorých sa vyberie jedna. V prípade nespokojnosti zákazníka s prácou sa od spolupráce odstúpi. 2.PROJEKT Schválenú variantu zákazník pripomienkuje, objasní požiadavky a na základe týchto pripomieno...

 • Projektovanie TZB

  Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu technických zariadení budov. Ponúkame koordinovanú činnosť naprieč profesiami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby.

 • Projektovanie stavieb

  Projektová kancelária zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít od vypracovania štúdie uskutočniteľnosti až po reálne počítačovo spracované snímky vo vizualizáciách. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu od úrovne architektonických štúdii, dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie až po realizačnú projektovú dokumentáciu. Ďalej ponúkame spracovanie tendrovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia.

 • Projektovanie zatepľovania

  Pri realizácií obnovy bytového domu je prvým krokom vypracovanie projektovej dokumentácie. V nej sú špecifikované všetky použité materiály, ich parametre, skladba, hrúbky, množstvo a predpísané technologické postupy. Projekt musí byť vypracovaný odborne, profesionálne a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výpočtu tepelných úspor. Projekt je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a tiež sa používa ako príloha k žiadosti o úver na obnovu bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Naša spoločnosť Vám ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie aj odborného posudku.

 • Dizajn a projektovanie

  Dizajn a projektovanie

  Spoločnosť poskytuje služby v oblasti dizajnu a projektovania interiérov.

 • Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov

  + projekcia elektrickéj inštalácie rodinných domov + projekcia elektrickéj prípojky + projekcia bleskozvodov + projekcia aktívnych bleskozvodov + projekcia elektrickéj inštalácie vo výbušnóm prostredí + projekcia elektrickéj inštalácie vysokého napätia

 • Projektovanie podlahového kúrenia

  Vykonávame projekciu podlahového vykurovania. Naše skúsenosti svedčia o tom, že s realizáciou zákazky budete určite spokojný.

 • Kompletné projektovanie a návrhy záhrad

  - služby v oblasti návrhov záhrad

 • Projektovanie, výroba a montáž kovových konštrukcií

  Projektovanie, výroba a montáž kovových konštrukcií

  kovové,nerezové a drevené konštrukcie pre stavebníctvo (balkónové zábradlia,sušiaky na prádlo,brány,ploty,zastrešenia,altánky...) - kovové a drevené konštrukcie pre reklamu (billboardy, rámy pre banery...) - javisková technika, konštrukcie pre film a divadlo - mobilné tanečné parkety,pódiá a zastrešenia - posilňovacie stroje,lavičky,stojany na činky,zariadenia domácich posilňovní na mieru - nášľapné zábrany a zábradlia

 • Projektovanie a výstavba fotovoltaických elektrárni

  - podľa požiadaviek zákazníka

 • Projektovanie elektrických zariedení

  - VN, NN a bleskozvodov

 • Projektovanie bazénov

  - projekty technológií na úpravu bazénovej vody, welness, fontány

 • Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb

  Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb

  v súčasnosti v plnom rozsahu zastrešujeme projekčné práce pre výstavby RD a BD, firemný projektant vypracuje kompletný projekt v priebehu pár týždňov. V prípade výberu našej spoločnosti Vám poskytujeme nasledujúce bezplatné benefity: - Preplatenie reálnych finančných nákladov na projektovú dokumentáciu - Inžiniersku činnosť spojenú s vybavením stavebného povolenia resp. ohlásenia stavebných úprav - Kompletizácia a vybavovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch (dotácia až 50% z celkových nákladov na vybrané systémové poruchy) - Kompletizácia a vybavovanie žiadosti o poskytnutie podpory z program...

 • Projektovanie stavieb a technológií

  Projektovanie stavieb a technológií

  - Architektonické štúdie stavieb - Projekty pre územné konanie - Projekty pre stavebné povolenie a zmeny týchto projektov - Technologicko - ekonomické štúdie výroby - Vykonávacie projekty, výrobno - montážne výkresové dokumentácie - Technologické projekty, technologicko - bezpečnostné predpisy - Projekty jednotlivých remesiel (elektroinštalácie a bleskozvod, zdravotechnika, kúrenie, plyn, požiar a ostatné) V rámci týchto činností spracujeme návrh architektonického riešenia stavby, dopracujeme architektúru stavby podľa predloženého návrhu, požiadaviek a následne vypracujeme projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu. Pre existujúce výr...

 • Projektovanie záhrad

  Projektovanie záhrad

  1. krok Obhliadka a zistenie skutočného stavu v akom sa pozemok nachádza. Oboznámenie sa s požiadavkami majiteľa. Zameranie, nafotenie pozemku a zakreslenie hlavných rozvodov v zemi. Na základe požiadaviek investora vypracovanie skice. 2. krok Oboznámenie majiteľa s náčrtom, odsúhlasenie návrhu a jednotlivých častí záhrady chodník, terasa, trávnik, jazierko, vresovisko, skalka, mobilná zeleň, etc. Dohodnutie zmien a úprav v náčrte. 3. krok Po odsúhlasení štúdie sa vypracuje osadzovací plán a sprievodná dokumentácia. Zákazník sa rozhodne, či si realizáciu urobí sám, alebo túto činnosť prenechá špecializovanej firme. 4. krok Pok...

 • Projektovanie vyhradených elektrických zariadení

  Projektovanie vyhradených elektrických zariadení

  Projektovanie vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia , trieda A a B v CAD systéme: * silnoprúd * slaboprúd * výpočty osvetlenia – budov, komunikácii ( v programe Dialux) * výpočty skratov * výkaz výmer * EZS – elektronické zabezpečovacie systémy * bleskozvody – aktívne, pasívne * ochrany pred napatím * štrukturovaná kabeláž * trafostanice * podlahové vykurovanie * skutočné stavy * MaR * kamerové systémy * kompenzácia účinníka * EPS – elektronický požiarny systém * inteligentné budovy * dochádzkové systémy * technické maximum ...

 • Projektovanie a inťinierska činnosť

  Projektovanie a inťinierska činnosť

  Vypracovávame: - štúdie realizovateľnosti racionalizácie výroby energetických systémov - projektovú dokumentáciu pre územné konania - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie - projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby - prevádzkové poriadky - skutkový stav vyhotovenia stavby - inžiniersku činnosť - autorský dozor - kotolne - stanice - rozvody tepla - stránka zamknutá heslom

 • Projektovanie rodinných domov

  Projektovanie rodinných domov

  Projektová kancelária zabezpečuje v spolupráci s viacerými autorizovanými stavebnými inžiniermi a architektmi projektovú dokumentáciu všetkých stupňov - pozemných, dopravných a inžinierských stavieb. Predmetom projekčného týmu našej spoločnosti je kompletná projektová činnosť vo výstavbe: - rodinné domy vrátane všetkých profesijných a doplňujúcich projektov - pozemné stavby - inžinierské stavby (cesty, mosty) Projekty všetkých katalógových rodinných domov doplňame o: - situácie - osadenie na konkrétnom pozemku - všetky vonkajšie prípojky IS (prípojky vody, kanalizácie, elektriky, plynu) Takáto dokumentácia je kompletná a pripra...

 • Projektovanie elektrickej prípojky NN pre rodinné domy už od 99 eur

  Projektovanie elektrickej prípojky NN pre rodinné domy už od 99 eur

  V cene nieje zahrnutá tlač a vyhotovenie projektovej dokumentácie (1 kópia 10€), doprava (ak je potrebná). Ďalej ponúkame Projektovanie verejných osvetlení Projektovanie elektroinštalácií priemyselných objektov a hál Projektovanie elektrických rozvodov nových obytných zón Projektovanie bleskozvodov Projektovanie elektroinštalácií rodinných domov pre územné a stavebné povolenie, porealizačný projekt elektroinštalácie potrebný pre kolaudáciu rodinného domu a iných objektov. A iné....

 • Projektovanie stavieb

  Projektovanie stavieb

  Stavebné projekty Projektovanie drobných a jednoduchých stavieb. Rodinné domy, prístavby a rekonštrukcie podľa Vášho želania, prispôsobené Vašim požiadavkám. Kvalitne a rýchlo spracujeme vykonávacie výkresy. Zároveň ponúkame vypracovanie projektov zateplenia budov s tepelnotechnickým posudkom. 3D vizualizácia. Máte projekt rodinného domu, chaty a neviete si predstaviť ako bude vyzerať? Chcete vidieť váš dom vo virtuálnej realite? 3D vizualizácia Vám umožní vidieť ho zvonka / zo všetkých strán / i zvnútra. Môžete sa v ňom poprechádzať, pozrieť si kuchyňu, kúpelňu, vojsť do garáže, podkrovia a suterénu. Vo virtuálnom 3D zobrazení j...

 • Projektovanie a realizácia

  Projektovanie a realizácia

  - záhrad, dvorov, parkov, balkónov, terás... - dosievanie trávnikov - zakladanie trávnikov - hnojenie - kosenie - strihanie živých plotov - pílenie stromov aj vo výškach - pieskovanie trávnika - údržba trávnatej plochy pre firmy - okrasné záhrady - výstavba golfového ihriska - čistenie jazierok - uskladnenie bioodpadov - závlahové systémy toro - prenájom techniky - aerifikácia - vertikutácia - kompletná dodávka a dovoz materiálu

 • Projektovanie, konštruovanie a výroba špeciálnych strojov a zariadení

  Projektovanie, konštruovanie a výroba špeciálnych strojov a zariadení

  Náš tím má viac ako tridsaťročné skúsenosti v oblasti projektovania, konštruovania a výroby špeciálnych strojov a zariadení. Niekedy sa im hovorilo jednoúčelové stroje, v skratke JUS. Do kategórie špeciálnych zaraďujeme všetky stroje a zariadenia, ktoré nemajú univerzálne použitie v priemysle. Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti sú: * štúdie tvarov a funkcií budúceho zariadenia * priemyselný dizajn * návrhy funkčných a kinematických schém * technické, kapacitné a pevnostné výpočty * 3D modelovanie * zhotovenie virtuálneho modelu prototypu * optimalizácie zariadení a ich častí v štádiu vypracovan...

 • Projektovanie stavieb

  Projektovanie stavieb

  v súčasnosti v plnom rozsahu zastrešujeme projekčné práce pre výstavby RD a BD, firemný projektant vypracuje študiu projektu a potom kompletný projekt v priebehu pár týždňov.

 • Projektovanie záhrad

  V rámci projektovej činnosti ponúkame spracovanie návrhov a následného projektu v oblasti súkromných záhrad, verejných priestranstiev a vyhradenej zelene (detské ihriská, rekreačné areály a pod.) Pri súkromných, ale aj iných projektoch je prvým krokom osobné stretnutie. Ideálne, ak sa koná na mieste plánovaných úprav. Investor nám predstaví svoje očakávania, plány a preferovaný štýl. Konzultujeme, ako plánuje v záhrade tráviť čas, kto ju bude využívať, navštevovať, aké preferuje farby, štýl záhrady, koľko času plánuje venovať údržbe. Na základe tejto konzultácie sa vytvorí návrhová štúdia záhrady v dvoch variantách. Vybraná v...

 • Projektovanie a vybavenie stavebných povolení pre stavebné projekty

  Vo východnej Európe a v Rusku je spracovanie projektov, ako aj vybavenie stavebných povolení omnoho náročnejšie než v západnej Európe či v Amerike. Porozumenie skutočnosti a schopnosť nevigácie cez labyrint oficiálnych a tradičných procedúr je to, v čom sme expertmi. Každý projekt sleduje logický a priebežný proces zlepšovania. Výsledná žiadosť o stavebné povolenie a konštrukčné výkresy zaistia to, že komplexný a časovo náročný proces bude zredukovaný na minimum a ušetrí Vás nepríjemných prekvapení.

Realizujete hrubé stavby?

Realizujete hrubé stavby?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Projektovanie stavieb a technológií 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.