Vypracovanie odborných posudkov a porovnávacích štúdií

- vypracovanie odborných posudkov a porovnávacích štúdií, inžinierske poradenstvo, technický odborný dozor, konzultačná inžinierska predrealizačná, realizačná i porealizačná činnosť, spracovanie príkonových bilancií, spracovanie protokolov o určení prostredia a tried vonkajších vplyvov


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Vypracovanie a zabezpečenie súladu s požiadavkami zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch / v znení neskor

  - Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, spracovanie návrhu na podanie, podanie žiadosti, zastúpenie na konaní. - Zaradenie odpadov, zavedenie úplnej evidencie odpadov – evidenčné listy. - Spracovanie Prevádzkovomanipulačného poriadku pre nakladanie s odpadmi. - Spracovanie Plánu havarijných opatrení pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. - Spracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov, označenie a identifikácia miest na zhromažďovanie odpadov. - Zavedenie evidencie prepráv nebezpečných odpadov a evidencie plnenia ohlasovacej povinnosti z prepráv nebezpečných odpadov. - Návrh vybavenia skladovacích miest pre odpady, návrh a výber typ...

 • Služby - Vnútorné vypracovanie odevov

  Služby - Vnútorné vypracovanie odevov

  Naša firma poskytuje krajčírske služby ako napríklad vypracovanie vnútornej strany odevu.

 • Vypracovanie dokumentácie OPP, BOZP a PZS; autorizovaný bezpečnostný technik; technik požiarnej och

  Požiarna identifikačná karta; požiarne poplachové smernice; požiarny evakuačný plán; požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase; určenie protipožiarnej hliadky; určenie ohlasovne požiarov; dokumentácia školení zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky; požiarna kniha; pravidlá na zaistenie BOZP, politika BOZP a program jej realizácie, smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami, analýza a hodnotenie rizík na pracoviskách, zoznam pre poskytovanie OOPP; smernica pre ru...

 • Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov

  Program odpadového hospodárstva; havarijný plán; prevádzkový poriadok pre chemické faktory; posudok o riziku pre chemické faktory; prevádzkový a manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok a ďalšie dokumenty, ktoré sú vyžadované technickými predpismi. Odborná poradenská činnosť pre odberateľa.

 • Vypracovanie servisného plánu

  Máte flotilu vozidiel a potrebujete vypracovať servisný plán? Vypracujeme pre Vás servisný plán na transportné chladenie a na hydraulické plošiny. Túto službu poskytujeme zákazníkom BEZPLATNE. S našim servisným plánom nezabudnete na preventívnu prehliadku Vášho agregátu, kontrolu tesnosti či kalibráciu zapisovača.

 • Vypracovanie sprievodnej dokumentácie

  Vypracovanie sprievodnej dokumentácie

 • Vypracovanie 3d vizualizácií exteriéru, interiéru

  Vypracovanie 3d vizualizácií exteriéru, interiéru

  Plánujete stavbu rodinného domu? Chystáte sa na rekonštrukciu, prístavbu alebo prestavbu? Chceli by ste použiť obklad na fasádu? Získajte predstavu ako bude vyzerať Váš dom. * RÝCHLY A PROFESIONÁLNY PRÍSTUP * NÍZKA CENA * VYPRACOVANIE 4 POHĽADOV * NEPLATÍTE ZA DODATOČNÉ ÚPRAVY Inštrukcie: Potrebnú projektovú dokumentáciu, najmä pohľady a pôdorysy vo formáte dwg, pdf, jpg.

 • Vypracovanie projektovej dokumentacie rodinnych domov

  Vypracovanie projektovej dokumentacie rodinnych domov

  * Vypracovanie projektovej dokumentacie * Zhotovovanie rozpoctov a kalkulacii stavebnych prac * Vyhotovenie 3D vizualizacii * Prekreslovanie stavebnych vykresov

 • Vypracovanie dokumentácie z BOZP

  Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu z BOZP. Pre bližšie informácie nás kontaktujte

 • Vypracovanie dokumentácie z OPP

  Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu z ochrany pred požiarmi. Pre bližšie informácie nás kontaktujte

 • Vypracovanie znaleckých posudkov

  Znalecké posudky pre konanie pred štátnymi a verejnými orgánmi - orgány činné v trestnom konaní, políciu, prokuratúry, súdy, úrady, exekútorské úrady, štátne hmotné rezervy, správcovia konkurzných podstát, fondy, správy, organizácie dotované štátom, ... Znalecké posudky pre právnické a fyzické osoby - znalecké organizácie, firmy, bankové inštitúcie, podnikatelia, poisťovne, pre účely stanovené zákonom, ... Znalecké posudky pre občanov a spotrebiteľov - občania, spotrebitelia priemyselného tovaru a elektrotechnických zariadení,...

 • Vypracovanie rozpočtu

  Spolu s prípravou návrhu a vizualizácie ako môže vyzerať Váš party stan alebo interiér priestoru pre Váš event vypracujeme rozpočet pre Váš party stan, odporúčaný inventár a navrhované dekorácie. Orientačný rozpočet pre Váš party stan vypracujeme na základe Vašich predstáv a požiadaviek a situácie priestoru určeného na výstavbu party stanu.

 • EIA - vypracovanie Zámerov a Správ o hodnotení

  EIA - vypracovanie Zámerov a Správ o hodnotení

 • Vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany

  - firma sa zaoberá vypracovaním dokumentácie požiarnej ochrany

 • Vypracovanie stavebných, technologických, elektroprojektov

  - Vypracovanie stavebných, technologických, elektroprojektov - Vypracovanie revíznych správ, pre všetky uvedené služby - Zabezpečovanie merania hodnôt emisií

 • Vypracovanie zmluvy

  Vypracujeme darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo a ďalšie v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva.

 • Vypracovanie návrhov a projektovej dokumentácie prestavieb

  - rekonštrukcie RD, bytových domov, občianskych stavieb - prestavby, prístavby, nadstavby

 • Vypracovanie návrhov a projektovej dokumentácie interiérov

  - riešenie interiérov bytov, rodinných domov, obchodných prevádzok, administratívnych priestorov a pod

 • Vypracovanie štúdií, návrhov a projektovej dokumentácie novostavieb

  - novostavby rekreačných objektov a chát, rodinných domov, bytových a viacúčelových budov, občianskych stavieb - vypracovanie architektonických štúdií a projektov pre územné rozhodnutie - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - vypracovanie projektov pre realizáciu stavby

 • Vypracovanie odborných a statických posudkov

  •vypracovanie odborných a statických posudkov

 • Vypracovanie všetkých daňových priznaní s optimálnym výsledkom

  - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických i právnických osôb - Daňové priznanie k DPH a Súhrnné výkazy k DPH - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - Daňové priznanie k spotrebnej dani

 • Vypracovanie stavebného rozpočtu prípadne cenovej ponuky

  Vypracujem kompletný stavebný položkovitý rozpočet,cenovú ponuku,súpis vykonaných prác - čerpanie rozpočtu v programe Cenkros Plus. Ponuka platí pre: - projektantov - investorov - stavebníkov - dodávateľov - stavebné firmy

 • Vypracovanie projektových dokumentácií

  - projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie; - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie; - projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby;

 • Vypracovanie tepelnotechnického posudku budovy

  - klasifikáciu systémovej poruchy - vydanie energetického certifikátu budovy - zameranie, tepelno-technický prepočet, technologický posudok - realizácia sanácie a zateplenia certifikovanou spoločnosťou - predaj materiálu s národným certifikátom ETAG - certifikát preukázania zhody na materiály - záruka na materiály a zrealizované dielo 5 rokov - uskutočnovanie stavieb a ich zmien.

 • Vypracovanie interných smerníc

  - Smernica o vedení účtovníctva, - Obeh účtovných dokladov, - Smernica o cestovných náhradách - Pracovný poriadok, - Systém finančného hodnotenia, - Registratúrny poriadok, - Prevádzkové smernice podľa podnikateľského zamerania a špecifikácie klienta.

 • Vypracovanie projektov pre stavebné povolenie a realizáciu

  Pre váhy a váhové systémy, ktoré majú v zmysle zákona charakter stavby, zabezpečujeme na základe oprávnenia o zvláštnej spôsobilosti vo výstavbe, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie i realizáciu vo všetkých profesiách.

 • Vypracovanie štúdií, návrhov a projektovej dokumentácie novostavieb

  Vypracovanie štúdií, návrhov a projektovej dokumentácie novostavieb

  Novostavby rekreačných objektov a chát, rodinných domov, bytových a viacúčelových budov, občianskych stavieb - vypracovanie architektonických štúdií a projektov pre územné rozhodnutie - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - vypracovanie projektov pre realizáciu stavby

 • Vypracovanie cenových projektov

  • Vypracujeme Vám projekt na drobnú stavbu aj s kompletnou cenovou kalkuláciou • Vypracujeme Vám podrobnú cenovú kalkuláciu na Váš projekt akejkoľvek stavby • Vypracujeme Vám cenovú ponuku pre údržbu Vašej záhrady, parku, areálu firmy • Vypracujeme Vám cenovú ponuku na výrobu a dodávku štiepaného dreva pre Vaše krby a kachle

 • Vypracovanie cenových ponúk

  Náš ochotný personál Vám vždy rád nacení Vami určené množstvá konkrétnych stavebných materiálov. Stálym odberateľom poskytujeme výrazné zľavy, až do výšky niekoľko desiatok percent. Vždy sa s nami dá dohodnúť na veľmi výhodných množstevných zľavách.

 • Vypracovanie daňových priznaní-PAUŠÁL

  • v prípade uplatnenia paušálnych nákladov pre SZČO, ktoré nemajú povinnosť viesť účtovníctvo

 • Vypracovanie projektov s podporou fondov EÚ

  Vypracovanie projektov s podporou fondov EÚ

  Naša agentúra Vám ponúka poradenstvo a vypracovanie projektu pre získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. V prípade záujmu o konzultáciu nás neváhajte kontaktovať!

 • Vypracovanie analýz v rôznych oblastiach

  ? projektových zámerov ? projektových návrhov ? spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie

  Projekt pre územné rozhodnutie - slúži ako podklad k získaniu územných rozhodnutí a prikladajú sa k žiadosti o ich vydanie. Pre stavbu rodinného domu je možné zlúčiť územné a stavebné konanie tj. predložiť priamo projekt pre stavebné povolenie.Projekt na tomto stupni obsahuje: A. Sprievodná správa B. Výkresy C. Doklady dotknutých orgánov štátnej správy

 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov

  - ČOV - kanalizácia - vodovod

 • Vypracovanie vodohospodárskych štúdií

  - tvorbu koncepcií pre rozvoj miestnej infraštruktúry - vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti - spracovanie dokumentácie stavebného zámeru podľa §254 Zákona o verejných prácach č. 259/1998 Z.z. - spracovanie dokumentácie zámeru EIA - podľa Zákona č. 24/2006 - vypracovanie projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu - vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu geodetické práce - inžinierskogeologické a hydrogeologické prieskumy - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - vypracovanie súťažných podkladov (tendrovej dokumentácie) podľa FIDIC - vypracovanie žiadostí pre získanie prostriedkov z fondov ...

 • Vypracovanie a vedenie kompletnej dokumentácie PO

  Spracovanie dokumentácie v oblasti požiarnej ochrany podľa zákonných požiadaviek, jej pravidelná kontrola a aktualizácia v súlade s organizačnými a inými zmenami v podmienkach organizácie.

 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP

  Vypracovanie základnej dokumentácie BOZP, v ktorej sú uvedené pokyny, povinnosti a práva osôb v oblasti bezpečnosti práce v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spracovanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnej práce podľa vykonávanej činnosti, typu prevádzky, prípadne výroby.

 • Vypracovanie Ročných zúčtovaní zdravotného poistenia

  Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - SZČO, zamestnanie, výpočet preddavkov.

 • Vypracovanie Ročných zúčtovaní zdravotného poistenia

  Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - SZČO, zamestnanie, výpočet preddavkov.

 • Vypracovanie Daňových priznaní

  Výkazov, Hlásení (Daň z príjmov Fyzických a Právnických osôb, Daň z motorových vozidiel, Daň z pridanej hodnoty + Súhrnné výkazy)

 • Vypracovanie dokumentácie

  - spracovanie a aktualizácia dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov - šetrenie prac. úrazov vrátane spracovania a odoslania záznamu o úraze - vypracovanie posudzovania rizík - vypracovanie evidencie OOPP - určovanie bezpečných pracovných postupov - vypracovanie koncepcie politiky BOZP

 • Vypracovanie dokumentácie

  Zdokumentovanie systému manažérstva kvality je podmienkou certifikácie Vášho systému podľa normy ISO 9001. Nejde však len o papier (rozumej certifikát), fungujúce riadenie bude prínosom aj pre samotnú prosperitu firmy. Preto je dôležité, aby dokumentácia zodpovedala potrebám vedenia firmy a požiadavkám legislatívy na jednej strane, aj potrebám a možnostiam Vašich zamestnancov na strane druhej. V závislosti od veľkosti firmy a komplexnosti Vášho produktu Vám pomôžeme pri vypracovaní politiky kvality, príručky kvality, zdokumentovaných postupov, smerníc a formulárov, ktoré svojím spracovaním budú Vašu firmu reprezentovať smerom k vlastným zames...

 • Bezpečnostný audit, vypracovanie plánov ochrany

  Jednoduchším, efektívnejším a lacnejším riešením je nechať si vypracovať postupy a riešenia pri budovaní systému ochrany profesionálnou spoločnosťou. Pre každý objekt je takýto audit jedinečný a zostáva duševným vlastníctvom objednávateľa. Môže ho využiť pri budovaní vlastného systému ochrany, alebo pri jednaní s poisťovňami ako argument pre úpravu výšky poistného.

 • Vypracovanie daňových priznaní

  V tejto oblasti Vám zabezpečím vypracovanie daňových priznaní: - k dani z príjmov fyzických osôb - k dani z príjmov právnických osôb - k dani z pridanej hodnoty - k dani z motorových vozidiel - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

 • Vypracovanie rozpočtu stavby

  Spracovanie, resp. kontrola cenovej ponuky (rozpočtu), prejednanie cien s možnými subdodávateľmi, konzultácie so zákazníkom (investorom), spoluúčasť pri uzatváraní zmluvy o dielo s objednávateľom(investorom).

 • Vypracovanie podnikateľských zámerov

  Plánovanie je projektovanie budúcnosti. Pri vypracovávaní podnikateľských zámerov pomáhame klientom hľadať možnosti a cesty ich budúceho rozvoja. Plány pomáhajú stanovovať ciele a stratégie na ich dosiahnutie. Kľúčovým krokom plánovania je práve Podnikateľský zámer. Tento dokument zahŕňa podstatné informácie o firme, jej prostredí, histórií, minulých a súčasných aktivitách a jej krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Okrem toho je Podnikateľský zámer nevyhnutnou súčasťou plánu rozvoja firmy, prílohou žiadosti o úver alebo pôžičku a je vypracovávaný aj za účelom získania príspevku na samostatne zárobkovú činnosť podľa Zákona o slu...

 • Vypracovanie plánu ochrany

  - vypracujeme vám plán ochrany majetku a osôb a zabezpečíme všetky náležitosti týkajúce sa vašej bezpečnosti a bezpečnosti vášho majetku.

 • Vypracovanie daňového priznania

  - Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A, typ B). - Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby. - Daň z pridanej hodnoty. - Súhrnný výkaz k DPH. - Daň z motorových vozidiel.

 • Vypracovanie zmlúv

  Najlepší spôsob ako chrániť vašu firmu a peniaze je mať uzatvorenú zmluvu s partnermi s ktorými obchodujte. Je to prvý krok ako predísť problémom pri neskoršom dožadovaní sa svojich peňazí alebo iného plnenia. Hoci ústne zmluvy sú prijateľné a právne záväzné, je veľmi ťažko sa spoliehať na ich dodržanie a aj vymáhanie na súde je obťažne dokázateľné. Ponúkame Vám preto spracovanie zmlúv v bežnom obchodnom styku pre Vašu spoločnosť ale i vypracovanie zmlúv pre špecifické obchodné prípady podľa požiadaviek zmluvných strán. Cieľom je aby ste mohli pokojne získavať zákazky, ktoré budú chrániť vaše záujmy a vopred vytýči riešen...

 • Vypracovanie komplexnej bezpečnostnej analýzy pre jednotlivé inštitúcie

  DSSI,a.s. zabezpečuje konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti krízového manažmentu pre záujemcov, ktorí potrebujú odbornú pomoc v tejto oblasti, participuje na riešení štúdií a projektov v oblasti zaistenia obrany, ochrany a bezpečnosti obyvateľov, materiálnych a kultúrnych hodnôt a životného prostredia. 1.Vypracovanie kompletnej analýzy rizík Analýza rizika zahŕňa: - identifikáciu rizík, - klasifikáciu rizík - ich ohodnotenie a rozbor vplyvu na bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia, - redukciu rizík - analýzu technických a organizačných opatrení, ktoré sa zavedú s cieľom znížiť existujúce riziká 2. Vytvorenie riadi...

Realizujete hrubé stavby?

Realizujete hrubé stavby?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Vypracovanie odborných posudkov a porovnávacích štúdií 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.