Analýzy a poradenstvo

Spoločnosti nakupujú aj iné poradenské služby netýkajúce sa podnikových financií a to najmä od špecializovaných firiem, kde majú záujem o rôzne konkrétne analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, ako aj porovnania projektových zámerov, spôsobov ich financovania atď.

Aby klient vedel do čoho ide, ešte pred samotným výkonom analýzy navštívime klienta bezplatne a počas jedno až dvojdňovej návštevy závodu, prevádzky, linky priamo u klienta vypracujeme cenovú ponuku – koľko a akých drahých analytikov a manažérov a na ako dlho pošleme ku klientovi za účelom meraní, zhodnotenia daného stavu a návrhu možných opatrení.

Analýzy sa týkajú najmä zhodnotenia existujúceho stavu a možných úspor, resp. možného zvýšenia efektivity, tržieb, kvality atď. Na základe analýzy kvantifikujeme nárast alebo pokles merateľných ukazovateľov vo finančnom vyjadrení a odporučíme klientovi možné riešenia. Uvedené riešenia aj implementujeme, pokiaľ sa klient pre niektoré rozhodne.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Feng šuej analýzy

  - analýzy bytov, domov, kancelárií, záhrad a rôznych priestorov podľa feng šuej, návrh interiérov, záhrad a objektov v súlade s princípmi feng šuej, návrh opatrení v interiéroch a záhradách podľa anlýzy

 • Štúdie, analýzy a návrhy

  - kvality elektriny meranie parametrov kvality elektriny, zvyšovanie úrovne kvality elektriny, návrh eliminačných zariadení - výpočtov ustálených stavovvýpočet napäťových, prúdových, výkonových pomerov a strát energie - výpočtov prechodných dejovmodelovanie spínacích a atmosférických prepätí, návrh obmedzovačov prepätí - výpočtov stability sústavdynamická, statická stabilita sústav - predikcie elektrického a tepelného zaťaženiapredikcia denných, týždenných, mesačných a ročných diagramov zaťaženia na báze klasickej matematiky a prvkov umelej inteligencie - pripojovania nových zdrojov a odberateľovvýpočet spätných vplyvov zdrojo...

 • Analýzy siete u odberateľa elektrickej energie

  - zistenie správnej veľkosti a typu kompenzačného zariadenia - zisťovanie porúch v sieti elektrickej energie (harmonické, prepätia, podpätia a pod.) - určenie celkového harmonického skreslenia v sieti ako aj jednotlivých harmonických zložiek v napätí a v prúde - potvrdenie správnej prevádzky kompenzačného rozvádzača a správneho - nastavenia regulátora. - naalýzy siete počas rýchlych prechodných dejov

 • Chemické a fyzikální analýzy

  kvalitativní a kvantitativní analýzy nelegovaných i legovaných ocelí včetně analýzy slitin na bázi neželezných kovů (např. Al, Cu, Ni, Ti, Ta…) – metody chemické a spektrometrické • stanovení obsahu C, S, N, O, H pomocí analyzátorů, zejména v kovových materiálech • chemická fázová analýza kovových materiálů (izolace separace, analýzy minoritních fází, bilance prvků ), stanovení volného dusíku v ocelích metodou vysokoteplotní vodíkové extrakce • analýza odpadů, výluhů, povrchových a odpadních vod • chemická analýza povlaků a povrchových vrstev profilovou analýzou GDOS • analýza vodivých i nevodivých povrchů s ...

 • Pevnostní výpočty a dynamické analýzy

  Typy pevnostních výpočtů ČOV a vodohospodářská zařízení, energetický, chemický a petrochemický průmysl a jadernou energetiku. Programové vybavení Naše společnost disponuje širokým programovým vybavením pro 3D modelování staveb, návrhové a kontrolní výpočty, projektování, pevnostní výpočty, statickou a dynamickou analýzu a pod.

 • Marketingové prieskumy a analýzy - v regióne SVE

  Marketingovo-orientované spoločnosti neustále hľadajú odpovede na mnohé otázky medzi svojimi zákazníkmi či inými zainteresovanými stranami, aby zlepšili účinnosť svojho marketingu doma či v zahraničí. S využitím prieskumu trhu vo forme dopytovania, ako hlavného spôsobu zberu údajov, naša spoločnosť dodáva práve ten náhľad, ktorý klienti potrebujú pre zlepšenie a lepšie zacielenie svojho marketingového úsilia. Okrem Slovenska, vieme zrealizovať aj prieskum trhu v iných krajinách strednej a východnej Európy. Marketingové prieskumy a analýzy môžu mať nasledovné podoby: - Zhodnotenie celkovej marketingovej efektívnosti - Meranie znalosti, i...

 • Analýzy odvětví průmyslu

  Odvětvové analýzy jsou uceleným souborem informací o nejvýznamnějších odvětvích ekonomiky ČR, které zahrnují kromě makroekonomického vývoje, analýzy stavu a vývoje odvětví také očekávané změny a trendy dle jednotlivých oborů.

 • Strategické správy a analýzy

  Naša spoločnosť vyniká v identifikovaní, overovaní a spracúvaní realizovateľných informácií a znalostí o rôznych typoch podnikateľských rizík a príležitostí. Prostredníctvom analýzy zozbieraného spravodajstva a s využitím najefektívnejších moderných analytických rámcov a procedúr dodáva klientom Strategické správy a analýzy na mieru, čím im pomáha úspešne čeliť strategickým výzvam a riešiť strategické problémy súvisiace napríklad s inováciami, výskumom a vývojom, cieľovými trhmi, novými konkurentmi či technológiami. Nasleduje niekoľko príkladov najčastejších typov Strategických správ a analýz: - Konkurenčné spravodajs...

 • Trhové analýzy a prehľady

  Trhové analýzy a prehľady môžu byť zrealizované v rôznej forme a v rôznom rozsahu, od taktických ad-hoc štúdií až po rozsiahle strategické analýzy, a sú zväčša založené na dôkladnom rozbore spoľahlivých informácií zozbieraných tak zo sekundárnych, ako aj z primárnych zdrojov. Spoločnosť má najväčšie skúsenosti a znalosti predovšetkým v realizácii B2B strategických výskumov trhu a konkurenčného spravodajstva, ktoré sú založené najmä na interview s expertmi v príslušnom odvetví. V závislosti od požiadaviek klienta sú Trhové analýzy a prehľady dodávané vo forme trhových správ či štúdií realizovateľnosti vo vybranom región...

 • Vizualizácia veterných elektrární, svetlotechnické analýzy, hlukové štúdie

  Vytvoríme pre Vás vizualizáciu ako aj virtuálnu animáciu veterných elektrární prostredníctvom profesionálneho software a zhodnotíme ich viditeľnosť v dotknutej oblasti. Pripravíme tiež detailnú hlukovú štúdiu a svetlotechnickú analýzu (zatienenie) s cieľom určiť potrebný odstup od obývaných území požadovaný platnými predpismi.

 • Marketingové prieskumy, analýzy, trendy

  •odborná pomoc pri Vašich firemných prieskumoch trhu a zákazníkov, spracovanie dát a návrh odporúčaní, preškolenie na vlastné zabezpečenie marketingových výskumov •prieskum, analýzy na mieru, napríklad: pre-testy reklamných kampaní, analýza trhového prostredia a cieľových skupín, hodnotenie spokojnosti Vašich klientov/zákazníkov/odberateľov, hodnotenie maloobchodných predajní z pohľadu zákazníka, mystery shopping, hodnotenie a zefektívnenie práce obchodných zástupcov

 • Excel - grafické analýzy údajov

  Kurz je určený pre mierne pokročilých užívateľov v práci s programom MS Excel. Cieľom je podrobne prejsť možnosti programu Excel pri tvorbe grafických analýz. Účastníci kurzu sa naučia vytvárať grafy, meniť ich formát a nastavenie, používať trendovú čiaru a pracovať so sekundárnou osou v grafe.

 • Spotrebné dane- daňové poradenstvo, konzultácie, analýzy, zastúpenie, stanoviská, expertízy

  SPOTREBNÉ DANE sú v ríámci daňového poradenstva začelené ako jeho špecifická časť, nakoľko v Slovenskej republike kompetencie správcu dane pred zlúčením colnej a dańovej správy do Finančenej správy vykonávala práve colná správa, tzn. v súčasnosti Finančná správa a jej colná sekcia. Daňové poradenstvo zahŕňa tiež daňový audit, ktorý je zameraný na posúdenie a analýzu systému pri správe spotrebných daní, dodržiavania stanovených postupov, legislatívy a nespočetných zmien a administratívnych úkonov, ktoré sú povinné daňové subjekty dodržiavať a v praxi aplikovať. Nielenže odhalíme rezervy, ale odporučíme opatrenia za účelom nast...

 • Analýzy pro tvůrce a majitele webových stránek

  Webovým autorům nabízíme širokou škálu poradenských služeb orientovaných na přístupnost, použitelnost a design WWW stránek. Všeobecný rozbor webových stránek Provedeme všeobecný rozbor vašich webových stránek a poradíme vám, jak s co nejmenšími náklady zvýšit jejich úspěšnost. Heuristická analýza použitelnosti Zkontrolujeme, zda váš web dodržuje obecně platná pravidla použitelnosti. Zjistíte, kde se dostávají vaši návštěvníci do nesnází i které části svého webu máte zpracované správně. Analýza obchodní účinnosti webu Analýza obchodní účinnosti webu pohlíží na webové stránky jako na prodejní nástroj a hodno...

 • Analýzy vôd (tečúce, stojaté)

  •analýza parametrov vôd dôležitých pre technologické procesy (vodivosť, pH, zákal, rozpustený kyslík, teplota, celkové množstvo fytoplanktónu) •stopovanie znečistenia vo vodných zdrojoch (merania kvality prítoku surovej vody, procesných vôd, kvalita vody na odtoku z hľadiska hygieny, ekotoxikológia a vplyv na životné prostredie recipientu) •vypracovanie štúdií stavu vôd •návrhy opatrení na zlepšenie vybraných problémových parametrov podľa voľby zákazníka, štúdie uskutočniteľnosti •dlhodobé sledovanie kvality vôd pomocou kontinuálnych metód vzorkovania a analýz (vrátane diaľkového prístupu k hodnotám a vytvorenia alarmu), prevenc...

 • Gallery - automatický spektrometrický systém pro analýzy

  Gallery - automatický spektrometrický systém pro analýzy

  Gallery - automatický spektrometrický systém pro analýzy v průmyslu a životním prostředí. V létě letošního roku uvedla firma Thermo Fisher Scientific na trh nový automatický spektrometr, který můžeme označit jako malého bratříčka již na trhu pracujícího spektrometru známého pod názvy Aquakem nebo Arena. Jedná se o stolní systém významným způsobem zjednodušující základní analýzy v laboratoři. Je vhodný především pro potraviny, nápoje, vodu a další kontroly v životním prostředí. Používá se pro vysoce specifická kolorimetrická, enzymatická a elektrochemická stanovení. Tento spektrometr provádí několik testů simultánně s ve...

 • Analýzy elektromagnetického pole a EMC

  Analýzy elektromagnetického pole a EMC

  V se snažíme přenášet naše zkušenosti a know-how, které jsme získali vývojem letecké techniky i do ostatních oblastí průmyslu. Jednou z takových oblastí je i elektromagnetická kompatibilita. Dnešní letadla (a nejen letadla) jsou vybavena velkým množstvím elektrických zařízení, která produkují elektromagnetické pole a vzájemně se tak ovlivňují. Pro správnou funkci avioniky a radiostanic je nezbytné, aby elektromagnetické interference mezi jednotli přístroji nenarušily jejich správnou funkci, která je kritická pro bezpečnost letu. Rozložení elektrické intenzity elektromagnetického pole v řezu letounu. Ozáření VUT100 rovinnou vlnou na kmi...

 • Aerodynamické analýzy

  Aerodynamické analýzy

  Aerodynamika je bouřlivě se rozvíjející obor. Aerodynamické analýzy, které mají počátek v oblasti návrhu letadel, nacházejí v současné době uplatnění i v oborech jako je stavebnictví, výroba klimatizačních jednotek nebo návrhu interiérů. Simulace obtékání vzduchu okolo automobil. Simulace proudění vzduchu v kabině automobilu Nabízíme Vám využití našich širokých zkušeností z oblasti aerodynamiky letadel a auomobilů. Disponujeme zkušeným personálem a vyspělým softwarovým vybavením v oblasti CFD Computional Fluid Dynamic. Naše nabídka zahrnuje: - Aerodynamické analýzy letadel (geometrie letounu z pohledu výkonových parametrů...

 • Dynamické analýzy

  Dynamické analýzy

  Příklad simulace čelního nárazu a jeho vliv na posádku malého letadla. Oblast dynamických analýz je velmi široká. Naše nabídka služeb zahrnuje: - Modální analýzy (analýzy vlastní frekvence) konstrukce včetně jejich optimalizace - Zvukové a vibrační analýzy pro eliminaci hluku a vibrací - Nelineární dynamické simulace reálných konstrukcí (geometrické a materiálové nelinearity, kontaktní úlohy, kombinace s tepelnými úlohami) - MARC - Simulace systémů s mnoha články s jejich kinematikou a dynamickou závislostí - ADAMS - Modelování dynamických a mechatronických systémů a speciálních dynamických problémů v systému MATLAB - Ana...

 • Pevnostní analýzy

  Pevnostní analýzy

  Pevnostní analýzy provádíme metodami klasické pevnosti a elasticity v široké škále oborů. Naše zkušenosti vychází z leteckého průmyslu a získané know-how se snažíme aplikovati i v jiných oborech - např. výrobků spotřebního a lehkého průmyslu. Výsledkem jsou pak spolehlivé, lehké a odolné stroje a zařízení. Naše portfolio činností zahrnuje: - Pevnostní výpočty metodou konečných prvků - Vytváření modelů jednotlivých částí a sestav pro analýzu metodami konečných prvků (preprocessing s využitím systémů ANSA, FEMAP, PATRAN, ANSYS, HyperWorks/HyperMesh) - Linearní a nelineární analýzy metodou konečných prvků s využitím ...

 • Analýzy prístupnosti a použitelnosti webových stránok, aplikácií

  Analýzy prístupnosti a použitelnosti webových stránok, aplikácií

  Prístupné a použiteľné webové stránky sú u nás samozrejmosťou. Rovnaké zobrazovanie vo všetkých najrozšírenejších prehliadačoch, intuitívna navigácia, prehľadnosť. Ak chcete Vašu firemnú prezentáciu alebo internetový obchod doviesť do dokonalosti, je potrebné otestovať ju na nestranných používateľoch. Naše riešenie testovania použiteľnosti je založené na overených štandardoch, ktoré je v zahraničí úplne bežné. Web stránku otestujeme na 5 - 15 ľuďoch, ktorý sú zhruba vo Vašej cieľovej skupine. Budeme sledovať ich správanie, zadávať im úlohy a následne vypracujeme správu ktorá odhalí nedostatky či chyby vo web stránke. Takáto...

 • Služby - Merania a analýzy, Spracovávanie štúdií z problematiky prevádzkových meraní

  Služby - Merania a analýzy, Spracovávanie štúdií z problematiky prevádzkových meraní

  Meranie a analýza stacionárnych a NF magnetických polí -deformácie v rozložení magnetického poľa (napríklad zapríčinené oceľovými konštrukciami budov a pod) -meranie ELF slabých magnetických polí a ich frekvenčná a priestorová analýza (z hľadiska ekológie, činnosti náročných elektrických systémov alebo výrobných podmienok). Meranie a analýza magnetických vlastností materiálov -magnetizačné charakteristiky -porovnávanie vlastností Odmagnetovávanie zváraných miest a zápožička prístrojov pre magnetické merania Spracovávanie štúdií z problematiky prevádzkových meraní -meranie hladiny ocele v kryštalizátore -meranie podiel...

 • Pevnostné analýzy, simulácie a výpočty

  Pevnostné analýzy, simulácie a výpočty

  Vieme Vám efektívne pomôcť pri spracovaní inžinierskych výpočtov a simulácií vlastností súčiastok prípadne strojov pomocou analytických a numerických metód formou poradenstva alebo aj zabezpečením kapacít. Pevnostné a teplotné simulácie sú spracované pomocou certifikovaného systému pre numerické výpočty, ktorý využíva metódu konečných prvkov (FEM). V prípade, že zvažujete využitie simulácií na Vašom existujúcom, prípadne aj na neexistujúcom napr. virtuálnom modeli ponúkame Vám niekoľkoročné know-how pri prevedení nasledujúcich druhov výpočtov a simulácií: * štrukturálne analýzy lineárne a nelineárne, * výpočty seizmickej o...

 • Analýzy pro zemědělství

  - rozbory krmiv, senáží, siláží - anorganický rozbor rostlin ARR včetně vyhodnocení - rozbor produktů (dusičnany, těžké kovy) - základní rozbor organických hnojiv (hnůj, kejda) a substrátů - rozbor průmyslových hnojiv - rozbor osiv - zjištění háďátka bramborového - zjištění rakoviny brambor

 • Analýzy pro provozovatele bioplynových stanic

  - základní rozbory digestátů a fermentátů - rozbory pro sledování účinnosti technologie

 • Analýzy kompostů a vstupů do kompostů

  - základní rozbor průmyslového kompostu dle ČSN 46 5735 - rozbor kompostu k registraci dle zákona o hnojivech č.156/1998 Sb.

 • Analýzy zemědělských a lesních půd, zemin

  - agrochemické zkoušení půd AZP (pH, P, K, Mg, Ca) - stanovení rizikových prvků v půdě dle vyhl.č. 13/1994 sb. - chemický rozbor půdy dle NV č.119/2005 Sb. - rozbor půdy dle vyhl.č. 257/2009 Sb., příl.č. 3 - rozbory zemin dle MP MŽP ČR č.3/1996 Sb.

 • Analýzy odpadů, kalů a sedimentů

  - rozbor výluhů odpadů dle vyhl.č. 294/2005 Sb. - stanovení škodlivin v odpadech dle vyhl.č. 294/2005 Sb., tab.č. 10.1 - rozbor biodegradabilních odpadů dle vyhl.č. 341/2008, tab.č. 5.1., 5.2., 5.3. - chemický rozbor kalů dle vyhl.č. 382/2001 Sb. - agrochemické vlastnosti - chemický rozbor kalů dle vyhl.č. 382/2001 Sb. – rizikové prvky, organické kontaminanty - rozbor sedimentů dle vyhl.č. 257/2009 Sb., příl.č.1, příl.č.6 - rozbor vytěžených sedimentů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. , příl.č.9

 • Analýzy podzemních a povrchových vod

  - rozbory podzemních vod dle MP MŽP ČR č.3/1996 Sb. - rozbory povrchových vod dle NV č. 61/2003 Sb.

 • Analýzy odpadních vod, technologických vod

  - zkrácený rozbor odpadní vody (NL, CHSKCr, BSK5) - rozbor odpadní vody dle vyhl. č. 293/2002 Sb. - rozbor odpadních vod dle podmínek platného vodohospodářského rozhodnutí - rozbor odpadních vod - kontrola účinnosti ČOV, lapolů - rozbor odpadních vod – jímky - rozbor technologických vod, emulzí

 • Analýzy pitných vod, teplých vod a vod ke koupání

  - úplný a monitorovací rozbor surové a vyrobené vody dle vyhl.č. 515/2006 Sb, - krácený a úplný rozbor pitné vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb. - informativní rozbor pitné vody - individuální zdroje - mikrobiologický, biologický rozbor pitné vody - rozbor teplé vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb. - rozbor bazénové vody dle vyhl.č. 238/2011 Sb. - rozbor vody v přírodních koupalištích dle vyhl.č. 238/2011 Sb. V souladu s požadavkem vyhl.č. 134/2004 Sb. laboratoř zdarma zasílá elektronicky výsledky analýz pitných a bazénových vod do registru hygienické služby IS PiVo.

 • Finančné analýzy

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti finančných analýz.

 • Analýzy, konzultácie

  Analýzy, konzultácie a implementačné služby v oblasti IT.

 • Mediálny prieskum, analýzy a mediálny audit - PR

  V spolupráci s modernými monitorovacími softvérmi sme schopní našim klientom poskytovať komplexné služby monitoringu, prieskumu a analýz rýchlo a efektívne. Či už sa jedná o regionálne alebo celonárodné média, máme zmysel pre detail a šírku pokrytia vašich požiadaviek.

 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

  Spracovanie dokumentácie na základe merania rôznych faktorov práce v prevádzke (meranie hluku, teploty) podľa všeobecných platných predpisov. Kontroly zamestnancov v súvislosti s požívaním alkoholických nápojov na pracovisku použitím testerov alkoholu. Pravidelné kontroly pracovísk s ohľadom na legislatívne požiadavky.

 • Analýzy pitnej vody podľa platnej legislatívy

  - analýzy odpadových a povrchových vôd podľa platnej legislatívy, - analýzy vôd na kúpaliskách, bazénových vôd a prírodných vodných plôch podľa platnej legislatívy, - akreditované vzorkovanie pitných, odpadových, bazénových a iných vôd podľa príslušnej legislatívy

 • Kompletné analýzy potravinárskych výrobkov

  - požívatín, nápojov, surovín a pitnej vody, - analýzy mikrobiologické, chemické, - analýzy pitnej vody podľa smernice EU 98/83/ES a podľa ďalšej platnej legislatívy, - odber a vyšetrenie sterov na účinnosť dezinfekcie, - mikrobiologické hodnotenie ovzdušia v prostredí potravinárskych prevádzok, - odber a vyšetrenie sterov a tkanív z povrchu porážaných zvierat (za účelom zistenia povrchovej, - kontaminácie prostredia patogénnymi mikroorganizmami (r. Salmonella, r. Listéria), - analýzy odpadových vôd podľa platnej legislatívy, - stanovenie cudzorodých a prídavných látok, - stanovenie nutričných parametrov potravín vrátane výpočtu ener...

 • Analýzy trhu a zákazníků, data servis

  Kontrola správnosti adresných a marketingových dát, analýza a optimalizácia Vašich súčasných trhov, vytváranie nových trhov. Ukážeme Vám potenciálnych zákazníkov – presne, adresne… Kontrola správnosti dát, ich obohatenie, odstránenie duplicít…

 • Výskum čínskeho trhu a analýzy

  - PEST analýza - SWOT analýza - Analýza konkurencie - Analýza rizík - Komparatívna analýza - Sektorová analýza - Výrobková analýza - Cenový prieskum - Profily čínskych firiem - Zoznam a charakteristika kľúčových zákazníkov

 • Poradenstvo a analýzy

  Poradenstvo Úspešná realizácia projektu závisí od troch hlavných bodov. 1. Porozumenie potrebám zákazníka 2. Dobrý projekt 3. Zodpovedná a odborná realizácia Máme viac ako desať ročné skúsenosti s rôznymi technológiami v energetike(SAT, Siemens, VA-Tech, Andritz, ABB, Schneider, Moeller, Landy&Gyr, ELVAC,Energodata, Incos, Microstep) od najnižšej úrovne až po dispečerské systémy a tieto vedomosti sme Vám ochotní ponúknuť pri špecifikácii technických požiadaviek Vašich projektov. Vieme Vám pomôcť pri definovaní nezávislých súťažných krítérií a realizovať porovnávacie testy uchádzačov. Analýzy a návrhy riešení Nové technoló...

 • Analýzy elektromagnetického pole a EMC

  V se snažíme přenášet naše zkušenosti a know-how, které jsme získali vývojem letecké techniky i do ostatních oblastí průmyslu. Jednou z takových oblastí je i elektromagnetická kompatibilita. Dnešní letadla (a nejen letadla) jsou vybavena velkým množstvím elektrických zařízení, která produkují elektromagnetické pole a vzájemně se tak ovlivňují. Pro správnou funkci avioniky a radiostanic je nezbytné, aby elektromagnetické interference mezi jednotli přístroji nenarušily jejich správnou funkci, která je kritická pro bezpečnost letu. Rozložení elektrické intenzity elektromagnetického pole v řezu letounu. Ozáření VUT100 rovinnou vl...

 • Termovízne meranie a analýzy

  Termografická technika má v stavebníctve veľmi široké použitie. Zlé izolácie a a rôzne teplotné anomálie môžu mať za následok okrem zvýšenej energetickej náročnosti aj vznik rôznych funkčných porúch v častiach stavebnej konštrukcie. Pri stavebných konštrukciách sa termografia používa na rozbor zmien povrchových teplôt konštrukcií. Pri určitých podmienkach vyvolávajú zmeny tepelného odporu aj zmeny teplôt na povrchoch konštrukcií. Vnikanie chladnejšieho alebo teplejšieho vzduchu do konštrukcie, tepelné mosty a rôzne anomálie spôsobujú zmeny teplôt na jej povrchu, čím môžu byť pomocou termografie merané a ďalej vyhodnocované a posu...

 • Analýzy rizik

  Jedním ze základních prvků každé práce směřující ke zlepšení úrovně kvality a bezpečnosti výroby i výrobku je robustní analýza rizik. V současné době jsme schopni zpracovat následující druhy analýz rizik a vydat na jejich základě patřičná doporučení: - HACCP (Hazard Analysis and CriticalControlPoints) – Analýza rizik a systém kritických kontrolních bodů - FMEA (FailureModes and EffectAnalysis) - analýza rizik možných vad a jejich příčin - Hodnocení hygienických rizik strojů určených pro farmaceutický a potravinářský průmysl

 • Analýzy konkurencie

  Sústreďuje sa na porovnanie Vašich výrobkov a produktov oproti konkurencii. Ich množstvo, cenu, kvalitu, referencie a známosť. Analýza stanovuje silné a slabé stránky Vašich a konkurenčných produktov. Dá Vám odpoveď na otázky, čo je potrebné vo Vašom produkte zmeniť, aby ste boli konkurencieschopní, resp. ktoré silné stránky Vášho produktu je potrebné prezentovať zákazníkom ako Vašu konkurenčnú výhodu. Obsahom analýzy konkurencie je riešenie nasledovných 5 úloh: 1, identifikácia konkurentov 2, poznanie cieľov konkurentov 3, posúdenie silných a slabých stránok konkurentov 4, odhad pravdepodobnosti správania konkurentov a ich regulovan...

 • Monitoring a analýzy návštěvnosti webstranok

  Předkládáme statistiky návštěvnosti stránek, včetně hitparády stránek, z kterých se k vám uživatel dostal. Statistiky analyzujeme a na jejich základě navrhujeme řešení pro zvýšení efektivity propagace vašich stránek. Neustále monitorujeme dostupnost vašich stránek a funkčnost všech odkazů. Nabízíme monitoring vaší konkurence.

 • Vypracovanie komplexnej bezpečnostnej analýzy pre jednotlivé inštitúcie

  DSSI,a.s. zabezpečuje konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti krízového manažmentu pre záujemcov, ktorí potrebujú odbornú pomoc v tejto oblasti, participuje na riešení štúdií a projektov v oblasti zaistenia obrany, ochrany a bezpečnosti obyvateľov, materiálnych a kultúrnych hodnôt a životného prostredia. 1.Vypracovanie kompletnej analýzy rizík Analýza rizika zahŕňa: - identifikáciu rizík, - klasifikáciu rizík - ich ohodnotenie a rozbor vplyvu na bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia, - redukciu rizík - analýzu technických a organizačných opatrení, ktoré sa zavedú s cieľom znížiť existujúce riziká 2. Vytvorenie riadi...

 • Analýzy aplikačných systémov, návrh zmien a dopad na existujúce aplikácie

  Máte aplikácie, a chcete ich upraviť, rozšíriť funkcionalitu, alebo prepojiť s ďalším systémom? Môžeme Vám v tom pomôcť, navrhnúť riešenie.

 • Riadenie výroby, financií, správu zákazníkov a analýzy

  Minerva pomáha výrobcom v elektrotechnickom a strojárenskom odvetví byť úspešnými dodávaním špičkovej funkcionality pre riadenie výroby, financií, správu zákazníkov a analýzy. ERP systém QAD Enterprise Applications bol vytvorený na základe požiadaviek v neustále náročnejšom prostredí elektrotechnického a strojárenského priemyslu. Spolu s implementačnými službami a komplexným školením užívateľov predstavuje Minerva úplné a spoľahlivé riešenie. Zaisťuje nielen funkcie, ktoré potrebujete pre chod vášho podniku, ale poskytne taktiež nástroj a technológie úspechu v dobe globálnych dodávateľských reťazcov a e-businessu. Aké sú požiada...

 • Plánovanie a ekonomické analýzy

  Ekonomické analýzy poskytujú aktuálne, objektívne a komplexné informácie o kľúčových otázkach riadenia podniku. Takto získané informácie poskytujú obraz o potencionálnych príležitostiach, rizikách a problémoch, rovnako aj o silných a slabých stránkach podniku. Analýzou získané poznatky sú významným nástrojom pre plánovanie a stanovenie alternatív rešenia kritických oblastí a pre rozhodovanie o budúcej stratégii a jej následnej realizácii. Ekonomické analýzy zahŕňajú: - analýzu tvorby a použitia zdrojov podniku, analýzu nákladovosti - analýzu využitia a viazanosti kapitálu - analýzu objemu produkcie a tržieb v detaile, ktorý poskyt...

 • Poradenstvo a analýzy

  - Vypracovanie podnikateľských plánov - Vypracovanie analýz a štúdií - Návrhy opatrení


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Analýzy a poradenstvo 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.