Analýza a posúdenie projektu

Príprava zákazky
- identifikácia investičných zámerov mandanta
- posúdenie súladu projektového zámeru s parametrami výzvy na predkladanie projektov financovaných zo ŠF EÚ
- posúdenie vhodnosti/nevhodnosti partnerstva pri predkladanom projektovom zámere
- návrh časového harmonogramu spracovania projektu

Analýza a zhromaždenie údajov
- analýza finančno-ekonomickej situácie a hospodárenia mandanta
- analýza možností a potenciálu mandanta kofinancovať projekt orientovaný na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EÚ
- poradenstvo a súčinnosť pri jednaniach mandanta s bankovými a inými fiančnými inštitúciami

Finančná analýza
- posúdenie finančných parametrov investičného zámeru, jeho životaschopnosti /samofinancovania/ po čerpaní grantu /NFP/ EÚ
- spracovanie finančnej analýzy projektu v súlade s požiadavkami Guide for FA podľa štandardu Európskej komisie /ak sa bude vyžadovať/
- preukázanie splnenia kritéria nevyhnutnosti pre financovanie zo zdrojov EÚ, v zmysle vyhlásenej Schémy ŠP /štátnej pomoci/


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • BS-200 biochemický analyzátor

  BS-200 je kompaktní stolní automatický biochemický analyzátor určený pro in vitro diagnostiku v klinických laboratořích. Je vhodný pro malé laboratoře nebo jako doplňkový systém k velkým analyzátorům. Umožňuje kvantitativní stanovení analytů v séru, plazmě, moči a mozkomíšním moku. Pracuje na principu absorpční fotometrie, turbidimetrie a ISE. Fotometrický systém analyzátoru disponuje měřením při 8 vlnových délkách v rozmezí 340 – 670 nm. Systém je schopen provést až 200 testů za hodinu, s ISE až 330 testů za hodinu.

 • Analyzátor močových proužků DIRUI H-50

  Analyzátor močových proužků DIRUI H-50 je poloautomatický reflexní fotometr, který vyhodnocuje osmiparametrové a desetiparametrové diagnostické proužky DIRUI URISTIK H8 a H10. Přístroj umožňuje na základě barevné reakce analytů moči s reagenty na proužku kvalitativní nebo semi-kvantitativní stanovení urobilinogenu, bilirubinu, ketonů, krve, proteinů, dusitanů, leukocytů, glukózy, specifické hmotnosti a pH ve vzorku moči.

 • Hematologický analyzátor pro veterinární účely Mindray BC-2800Vet

  Hematologický analyzátor pro veterinární účely Mindray BC-2800Vet je základním pomocníkem pro stanovení krevního obrazu s 3-populačním diferenciálem. Stanovuje až 18 parametrů v přednastavených režimech pro zvířata, která se Vám včetně histogramů. Rychlost analyzátoru je 25 vzorků za hodinu a integrovaná termo tiskárna vám ušetří náklady na tisk.

 • Mindray BC-5800 automatický hematologický analyzátor

  Mindray BC-5800 je automatický hematologický analyzátor pro stanovení krevního obrazu s 5-populačním diferenciálem vybavený automatickým podavačem. Výkon analyzátoru je 90 vzorků za hodinu. Veškerou obsluhu včetně zobrazení 29 parametrů, histogramů a scattergramů zvládne obsluha pomocí integrované dotykové obrazovky.

 • Hematologický analyzátor Mindray BC-3000 Plus

  Hematologický analyzátor Mindray BC-3000 Plus detekuje až 19 parametrů krevního obrazu včetně 3-populačního diferenciálu leukocytů. Hlavními přednostmi tohoto analyzátoru jsou kompaktní rozměry, rychlost měření až 60 vzorků za hodinu bez blokace při přenosu do LISu, nízko objemová aspirace, velký displej znázorňující přehledně výsledky včetně histogramů a integrovaná termo tiskárna.

 • Pathfast automatický imunochemický analyzátor

  Pathfast je stolní automatický imunochemický analyzátor pro stanovení kardiálních markerů a markeru sepse presepsinu. Ke své práci používá technologii reagenčních kazet (1 reagenční kazeta = 1 test), která zajišťuje dlouhodobou stabilitu a přesnost měření. Analyzovaným materiálem může být plná krev, sérum nebo plazma a lze stanovit současně až 6 vzorků každých 15 minut. Jednoduchá je i obsluha pomocí dotykové obrazovky – stačí vložit kazetu se vzorkem a stisknout start.

 • Analyzátory C-H-N-S-O

  Široká ponuka elementárnych analyzátorov dusíka, síry, uhlíka, vodíka Návažky vzoriek od mg do 5 g Stanovenie dusíka Dumasovou metódou Analýza halogénov Hmotnostné izotopové spektrometre IRMS

 • AOX analyzátory

  Analyzátor multi X 2500 umožňuje stanovenie AOX, EOX a POX v kvapalných aj pevných vzorkách Spĺňa požiadavky noriem EN1485, ISO 9562, EPA 1650 Vertikálna spaľovacia pec s jednoduchým vkladaním vzoriek Chladenie detekčného systému zvyšuje spoľahlivosť merania a dlhodobú stabilitu

 • Analýza informačných systémov

  Pre zákazníka je analýza inšpiráciou v snahe o čo najlepšie využitie informačného systému, zároveň však nezaujatým pohľadom na využívanie vlastných kapacít a možností. Zohľadňuje aj vyhliadky a plány podniku do budúcnosti. V niektorých prípadoch môže analýza viesť k zmenám v určitých činnostiach spoločnosti, keď poukáže na ich neefektívnosť. Slúži tiež ako prehľad o časovej a finančnej náročnosti projektu nového informačného systému. Pre nás je príležitosťou spoznať potreby nášho zákazníka a spôsob jeho práce. Systémová integrácia: Úlohou systémovej integrácie je zabezpečiť: - odbremenenie zákazníka od problém...

 • Neinvazívny analyzátor krvi AMP

  Komplex medicínskeho prístroja neinvazívnej analýzy krvi AMP. Princíp merania prístroja je založený na patentovanej metodike rozloženia biochemických charakteristík krvi, ktoré korelujú s parametrami krvného prietoku a systému enzýmov.

 • Analýza právnych vzťahov

  Analýza právnych vzťahov

  - rekonštrukcia postupných zápisov a zmien na listoch vlastníctva(vyhľadávanie v archívoch,zbierke listín), - grafická identifikácia pozemkov.

 • Energetická analýza a optimalizácia

  •Analýza skutkového stavu energetických zariadení •Možnosti energetických úspor a návrh opatrení na úspory energií •Optimalizácia spotreby elektriny a plynu

 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

  Analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru (ďalej len „analýza“) spracúva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“). Výsledkom má byť posúdenie či má byť umiestnená v prevádzke podnikov hasičská jednotka a s akým vybavením. Mám za sebou už viacero analýz napríklad pre TRANSPETROL, SHP HARMANEC a iné. V prípade záujmu o vypracovanie takejto analýzy neváhajta ma kontaktovať.

 • Analyzátory aminokyselin

  - Post-column - Pre-column

 • Dodávky analyzátorů kvality bazénové vody

  Dodáváme elektronické a DPD analyzátory v plném rozsahu měření parametrů bazénové vody dle vyhlášky 238/2011 Sb. Dodáváme náhradní náplně a kalibrační roztoky.

 • HPLC analyzátory - L10 ion chromatograf

  Chromatograf CHROM L10 LION se těší speciální pozici ve vyráběné sérii modelů CHROM L10. LION je chromatograf určený pro chromatografii iontů. Je vybavený konduktometrickým detektorem CD DUO a bezpulsním čerpadlem LINAR 30 s válcem o objemu 30 ml. Detektor CD DUO má standardní měrnou celu a možnost využít referentní celu pro snadnou kompenzaci vodivosti mobilní fáze a redukci driftu. Vodivost není měřena kontinuálně jako u ostatních detektorů na trhu; místo toho je signál vzorkován na konci každého pulsu, aby byl eliminován podíl signálu nesouvisející s vodivostí. Cely o objemu 1 ?l jsou vyrobeny z PTFE, Kel-F, a nerezové oceli 316Ti. Je k dispos...

 • HPLC analyzátory - ASAM L40 autosampler

  Účelem autosampleru je v případě analytického kapalinového chromatografu opakovaně dávkovat předem připravené vzorky do spojovací kapiláry mezi čerpadlem a kolonou chromatografu. Pro tyto účely se používají různé systémy. Zvolilo systém, který přejímá maximu dílů z autosampleru ASAM G40,který je určen pro plynovou chromatografii. Dávkování je prováděno pomocí injekční stříkačky, která převádí vzorek do smyčky motorizovaného smyčkového dávkovače Rheodyne Titan HP, který může být umístěn ve skříni chromatografu. Kromě vlastního nástřiku zajišťuje autosampler promývání dávkovací stříkačky (objem 500 ul) před náběrem v...

 • Expertíza, forenzná analýza

  Pri práci s dátovými médiami na veľmi nízkej úrovni máme prístup k informáciám a úrovniam záznamu, ktoré sú pre bežného užívateľa či systém viac-menej či úplne nedostupné. V spojení s podrobnou znalosťou špecifík a funkcií súborových a operačných systémov tak môžeme získať informácie už zdanlivo neprístupne či neexistujúce. Forenzná analýza a expertíza, napríklad v podobe sledovania stôp, trebárs aj úmyselne zahladených, patrí k žiadaným službám pri dôkazných konaniach nie iba v detektívnych románoch, ale aj v bežnej praxi napr. pre potreby polície.

 • Analýza investičného zámeru

  - prieskum trhu - prieskum konkurenčného prostredia - odhad rizík - obstaranie východiskových podkladov pre klienta - vyhľadanie a výber vhodnej lokality - preverenie právneho stavu záujmových nehnuteľností - preverenie súladu investičného zámeru s územným plánom - komunikácia s úradmi, inštitúciami, štátnou správou a samosprávou - vypracovanie posudkov, expertíz a štúdií k výstavbe

 • Finančná analýza podniku

  Každý podnik, spoločnosť, ktorej záleží na tom, aby v nasledujúcom období neopakovala chyby a nedostatky zistené v uplynulom roku, zhodnotí a zanalyzuje svoju činnosť, ekonomickú situáciu, situáciu na trhu atď...Keďže vecné a ekonomické otázky finančno-ekonomickej analýzy podniku sú pre ďalší rozvoj podniku veľmi dôležité, naučíme Vás ako ju čo najefektívnejšie urobiť, čomu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, ako použiť výsledky finančno-ekonomickej analýzy pri formovaní novej firemnej stratégie... Finančno -ekonomickou analýzou podniku zistíme úroveň dosiahnutých finančných ukazovateľov, čo je podklad k prijatiu novej fi...

 • Analýza webu

  Hlavným a najdôležitejším kritériom je v dnešnej dobe použiteľnosť webu. Nie je to len funkcionalita samotná, alebo pekný grafický design. Pre úspešný web je potrebné skĺbiť všetky prvky do efektívneho jednoducho použiteľného celku.

 • Osobnostná analýza

  Sleduje niekoľko rovín: Identifikácia stabilných, počas života nemeniacich sa štruktúr osobnosti - náš potenciál. Emocionálne a mentálne vzorce, ktoré ovplyvňujú naše správanie Aktuálne správanie - či už pracovné alebo v súkromí. Sú to získané, naučené a skúsenosťou vyprofilované návyky, ktoré nemusia vždy korešpondovať s naším osobnostným potenciálom. ČO UKÁŽE OSOBNOSTNÁ ANALÝZA: Informácie z uvedeného postupu dávame do vzťahov a porovnávame potenciál človeka, do akej miery ho využíva v danej oblasti života (práca, rodina, partnerské vzťahy, rodičovstvo...) a ako sa skutočne správa. Ak je značný rozdiel vo vyu...

 • Web analýza

  Sprístupníme Vám nástroje pre meranie Vašeho webového sídla. Audit prístupnosti a použiteľnosti Vám povie, ako vidia Vaše stránky návštevníci. Dozviete sa, ako spolupracujú marketingové kanály pri vytváraní predajov a konverzií. Získajte informácie, ako mobilný obsah ovplyvňuje vaše stránky a ako rozširuje vašepodnikanie. Prehľady sociálnej aktivity pomáhajú merať vplyv sociálnych médií na vaše podnikateľské ciele a konverzie. Pravidelné, rozsiahle a prehľadné štatistiky dostanete ku každému nášmu riešeniu avšak môžete túto službu využiť aj pre webové sídla, ktoré sme nevytvorili my.

 • Access - analýza údajov a tvorba tlačových zostáv

  Cieľom kurzu je oboznámiť absolventov s nástrojmi pre grafickú a numerickú analýzu údajov v prostredí MS Access. Absolventi kurzu sa okrem iného naučia vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov i výberových dotazov a tiež vytvárať jednoduché tlačové zostavy.

 • Access - analýza údajov a tvorba tlačových zostáv

  Cieľom kurzu je oboznámiť absolventov s nástrojmi pre grafickú a numerickú analýzu údajov v prostredí MS Access. Absolventi kurzu sa okrem iného naučia vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov i výberových dotazov a tiež vytvárať jednoduché tlačové zostavy.

 • Analýza prístupnosti a použiteľnosti webstránky (Web Accessibility / Web Usability)

  Ponúkame vám analýzu prístupnosti vašej webstránky. Obráťte sa na nás a bezplatne vám vypracujeme podrobnú analýzu použiteľnosti webovej stránky spolu s odporúčaniami na jej vylepšenie. Zvýšte prístupnosť vašej webstránky, v AlejTechu vieme ako na to. Svedčí o tom aj prvé miesto webstránky Slovenskej obchodnej inšpekcie (soi.sk), v oficiálnom hodnotení prístupnosti webstránok, ktoré vypracovalo Ministerstvo financií.

 • Meranie a analýza odberu el. energie

  Meranie a analýza odberu el. energie

  Kompletná analýza odberu el. energie prístrojmi MES 3D Zásobovanie elektrickou energiou v našej sieti je veľmi spoľahlivé, ale predsa v detailoch sa v nej vyskytujú mnohé zdroje porúch a to nielen poruchy prirodzeného pôvodu, ale aj poruchy, ktoré vzniknú pri odbere elektrickej energie. Tieto poruchy spôsobujú neželané efekty a môžu mať negatívny dopad. Tieto efekty je možné rozpoznať jednoduchým spôsobom a následne ich účinne eliminovať. Meranie spotreby el. energie snímaním značky na kotúči elektromera alebo snímaním impulzov z blikajúcej LED na novších typoch elektromerov optickým snímačom MTK III. Cilivosť snímača sa nastavuje autom...

 • Analýza výrobku z hlediska kompozitních materiálů

  - Design a projektování výrobků z kompozitnícch materiálů - Pevnostní analýzy včetně kontaktů, nelinearit, stability. - Návrhy a výroba forem pro kompozity - Výroba kompozitů a výrobků z nich - Výroba sendvičových prvků a panelů

 • Dátový analyzátor - SDA 7 Zi

  Dátový analyzátor - SDA 7 Zi

  Inovovaná rada sériových dátových analyzátorov SDA 7 Zi prichádza s osvedčenými nástrojmi na testovanie a analýzu rýchlych sériových dátových tokov v novom užívateľsky ústretovom designe a doplnený o mnohé nové vylepšenia a nástroje. Unikátne sumárne zobrazenie na jednej obrazovke ukazuje diagram oka, TIE, histogram jittera a vaňovú krivku v tom istom čase. Zobrazenie diagramu oka využíva celú pamäť pre maximálnu štatistickú významnosť a je pritom vďaka zdokonalenej technológii X-Stream II™ až 100 krát rýchlejšie ako pri iných existujúcich riešeniach. Funkcia odstránenia káblov umožňuje používať všetky nástroje SDA bez nutno...

 • Analýza vlhkosti

  Analýza vlhkosti

  Společnost VWR nabízí výběr z infračerveného ohřevu, halogenových, kovových, keramických analyzátorů vlhkosti nebo analyzátorů vlhkosti se stočeným křemenným prvkem pro rutinní a přesná měření. - Infračervený ohřev – bez skla (MB23), halogenový pro rychlé výsledky (MB25), topné prvky se skleněnými nebo hliníkovými panely (MA35) - Vysoce přesné analyzátory vlhkosti: Halogenové (MB35, MB45, MA 100), keramické nebo se stočeným křemenným prvkem s (MA100 a MA150) - Je k dispozici rozsah ověřených verzí (OCE) pro použití v soudní metrologii Váhy pro stanovení vlhkosti Výběr z vah pro stanovení vlhkosti... Navažovací a vysou...

 • Analyzátor vody LOOS LWA

  Analyzátor vody LOOS LWA

  Bezporuchový provoz kotle závisí na dobré kvalitě napájecí vody. Systém LWA převezme kontinuální měření a regulaci: - pH napájecí vody - obsahu O2 v napájecí vodě - zbytkové tvrdosti v přídavné vodě - pH kotlové vody Všechna data jsou přenášena pomocí systému BUS do řídicího systému kotelny LOOS – LSC. Podle vodivosti kotlové vody a vodivosti kondenzátů určí systém LSC odpovídající parametry napájecí vody. Regulační a řídící úlohy mohou pak být dle skutečné potřeby řízeny plně automaticky. Při překročení předem definovaných mezních hodnot se automaticky uloží všechny parametry do poruchového hlášení LSC. Ro...

 • Vlhkostní analýza na základě termovizního měření

  Vlhkostní analýza na základě termovizního měření

  Na základě měření povrchové teploty (infrakamerou), teploty a vlhkosti interiéru lze pomocí speciálně vyvinutého algoritmu dopočítat kritické oblasti možných rosných bodů a oblastí s vysokou pravděpodobností výskytu plísní. Veliký potenciál má tato metoda především u novostaveb nebo zrekonstruovaných staveb, kde se ještě rosné body a plísně nestačily v plné míře vyvinout. Na základě měření lze provést opatření vedoucí k potlačení těchto kritických míst. Výstupem této vlhkostní analýzy je termosnímek, na kterém jsou kritické oblasti znázorněny šedočerně (na základě míry pravděpodobnosti vzniku plísně – černá bar...

 • Meracie, diagnostické, analyzačné prístroje a zariadenia

  Meracie, diagnostické, analyzačné prístroje a zariadenia

  Vrámci spolupráce z poprednou nemeckou firmou TROTEC sme našu ponuku štandartných meracích a regulačných prvkov ako sú termostaty a spínače rozšírili o meracie, diagnostické, analyzačné prístroje a zariadenia ako sú: - INFRAKAMERY pre priemysel, záchranárov, hasičov, armádu či poľovníkov - VLHKOMERY pre stavbárov i spracovateľov dreva - HLUKOMERY pre inšpekciu - TEPLOMERY - kontaktné i infra - pre priemysel i zdravotníctvo - MERAČE A ANALYZÁTORY PLYNOV - ANEMOMETRE na meranie prúdenia vzduchu - DETEKTORY UNIKU VODY A PLYNOV - UV DETEKTORY DEŠTRUKCIÍ - ENDOSKOPY - PRÍSTROJE PRE ELEKTROMECHANIKOV - ZOBRAZOVACIE PRÍSTROJE - UNIVERZÁLNE SETY PRE ...

 • Fotooptická analýza

  Fotooptická analýza

  Prístrojom HAVER - CPA sa dajú prevádzať analýzy veľkosti a tvaru zrna. Prístroj postavený na technologii sklených vlákien meria suché a neaglomerované sypké materiály v rozsahu merania od 40 µm do 400 mm. Princíp je podobný ako pri faxe kde sa kontinuálne skenuje prúd částíc. V porovnaní s ostatnými optickými metódami merania dosahuje podstatne väčšieho rozsahu merania a rýchlejšieho priechodu meraného materiálu. Digitálna riadková kamera CCD spracuje za sekundu cez 20 miliónov pixelov a až 4.000 častíc pri rozlíšení až 12 µm /pixel/. Analýza HAVER -CPA poskytuje hodnoty tvaru zrna, počet častíc, informácie o obvodu a povrchu častíc, ...

 • Analýza olejů

  Analýza olejů

  Dodáváme rovněž i zařízení pro kontrolu olejů. Sortiment zahrnuje několik produktů, které jsou schopny vyhodnotit základní parametry a kvalitu posuzovaných olejů. Vzhledem k jednoduchosti ovládání a efektivnosti sledování stavu olejových náplní, doporučujeme zákazníkům vlastnící systém mikrofiltrace KLEENOIL, jako nedílnou součást kompletní péče.

 • Fotooptická analýza

  Fotooptická analýza

  Fotooptická analýza častíc - Prístrojom sa dajú prevádzať analýzy veľkosti a tvaru zrna. Prístroj postavený na technologii sklených vlákien meria suché a neaglomerované sypké materiály v rozsahu merania od 40 µm do 400 mm. Princíp je podobný ako pri faxe kde sa kontinuálne skenuje prúd částíc. V porovnaní s ostatnými optickými metódami merania dosahuje podstatne väčšieho rozsahu merania a rýchlejšieho priechodu meraného materiálu. Digitálna riadková kamera CCD spracuje za sekundu cez 20 miliónov pixelov a až 4.000 častíc pri rozlíšení až 12 µm /pixel/. - Analýza poskytuje hodnoty tvaru zrna, počet častíc, informácie o obvodu a povrc...

 • Automatický laboratorní analyzátor EcaFlow 150GLP

  Automatický laboratorní analyzátor EcaFlow 150GLP

  Stanovení stopových i vyšších koncentrací těžkých kovů v různých vzorcích. Stanovení halogenidů, kyselin, zásad, komplexotvorných látek, celkový dusík po převedení na amoniak, fosforečnany, rozpuštěný kyslík... Princip měření: EcaFlow využívá principy průtokové elektrochemie, coulometrie a coulometrických titrací. Měření, spolu s dávkováním vzorku, je řízené počítačem a probíhá plně automaticky bez zásahu obsluhy. Naměřený signál se automaticky koriguje na signál pozadí získaného měřením roztoku čistého elektrolytu. EcaFlow jako jediné zařízení svého druhu na trhu umožňuje také bezkalibrační ( absolutní ) s...

 • Analýza makroprostredia prostredia primárneho trhu

  a) Ekonomické, politické, technologické (inovácie), environmentálne faktory

 • Analýza vlastnej značky

  a) Špecifikácia značky / jedinečnosti, dizajn, diferenciácia b) Identita značky, diferenciácia, architektúra značky c) Pozícia značky

 • Analýza interných štruktúr

  a) Informačné toky v rámci interných štruktúr b) Odborný background personálu c) Organizačná štruktúra

 • Analýza Produktové Portfólio (PP)

  a) Špecifikácia produktov b) Konkurenčný potenciál PP/jedinečnosti, konkurenčná výhoda c) Komerčný potenciál PP/cena, propagácia, dostupnosť, servis, doplnkové služby d) Potenciál diverzifikácie PP

 • Analýza Primárneho TRHU

  a) Identifikácia a špecifikácia primárneho zákazníckeho segmentu (PZS) b) Očakávania, požiadavky a potreby primárneho zákazníckeho segmentu c) Ekonomický potenciál a Motivátory PZS d) Identifikácia a špecifikácia primárnych konkurentov e) Identifikácia a špecifikácia produktového portfólio primárnych konkurentov f) Špecifikácia komerčného potenciálu primárnych konkurentov g) Špecifikácia konkurenčného potenciálu primárnych konkurentov h) Potenciál diverzifikácie

 • Inventarizácia majetku a záväzkov a analýza výsledkov inventarizácie - Kód seminára ESE 14042011

  1. Legislatívna úprava inventarizácie - Vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve - Vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve - Obsah vnútroorganizačného predpisu 2. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov - Príprava podkladov k inventarizácii ( Príkaz , harmonogram, súpisy, zápis...) - Ustanovenie osoby zodpovednej za inventarizáciu - Menovanie DIK, ÚIK... 3. Realizácia inventarizácie - Spôsoby vykonávania inventúr - Vyhotovenie inventúrnych súpisov - Vyhotovenie invertarizačného zápisu - Inventarizácia majetku ( porovnanie fyzického stavu s účtovným) -Zistenie inventarizačných rozdielov 4. Vysporiadanie inventarizačný...

 • Starostlivosť o pohľadávky ako ju nepoznáme a analýza pohľadávok z ekonomického hľadiska (Pohľadávky

  Cieľom seminára je vysvetliť vznik, dokladovanie, oceňovanie a účtovanie pohľadávok a záväzkov vyjadrených v mene euro a v cudzej mene, výpočet a účtovanie kurzových rozdielov, účtovanie opravných položiek k pohľadávkam, tvorbu a použitie a zrušenie rezerv. Účtovanie pri nakladaní s pohľadávkami a záväzkami ako je postup účtovania pri uplatňovaní zabezpečovacích nástrojov pohľadávok a záväzkov atď.

 • Analýza súčasného stavu organizácie

  Dôkladná hĺbková analýza stavu firmy je výbornou príležitosťou na odstránenie úzkych miest vo firme a zabezpečenie optimálneho využitia zdrojov. Získate externý a nezávislý pohľad na možnosti zlepšenia fungovania Vašej firmy. Prínosy projektu: - komplexná analýza organizácie z pohľadu operačného, finančného a manažérskej kultúry, - definovanie silných a slabých stránok organizácie, - identifikovanie príležitostí a hrozieb, - vypracovanie špecifických riešení a akčných plánov, - komplexné zavedenie riešení v súlade s harmonogramom projektu, - meranie a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

 • Analýza a príprava reklamy

  - ciele - cieľové skupiny - stratégia firmy - dispozičný rozpočet - konkurencia - predchádzajúca komunikácia - trh - produkt - história firmy - žiaduce médiá - stratégia odkazu - žiaduci positioning

 • Štatistická analýza škodového priebehu v minulosti

  •Aktualizácia poistných súm v súlade s vývojom inflácie a aktuálnych cien poisťovaného majetku •Poskytovanie aktuálnych informácií o poistnom trhu •Analýza bezpečnosti subjektov poistného trhu •Konzultačné služby v oblasti poistenia •Organizácia seminárov v oblasti poistenia a riadenia rizika

 • Riziková analýza apríprava optimálneho poistného programu

  Široká poistných produktov vytvára potrebu podnikateľa selektovať poistenia, ktoré su pre spoločnosť potrebné areálne ohrozujú jej činnosť. Práve voľba správnych druhov poistenia sohľadom na predmet podnikania je jedným zpilierov rizikového manažmentu atento výber poistných produktov je cieľom rizikovej analýzy.

 • Analyzátory

  Analyzátory

  - Nápojový průmysl a laboratoře - Recyklace plastů - Analýza plynů - Analýza transformátorových olejů - Analyzátory pro tiskárny

 • Analýza a konsolidácia tlačového prostredia

  Dôležitosť spoznania nákladovtl_files/Obsah/Produkty/Analyza tlacoveho prostredia.jpg • Tlač je jednou z posledných oblastí IT, kde je priestor optimalizovať a znížiť náklady • Tlačové a kopírovacie prostredie sa stalo v priebehu času mimoriadne nekonsolidované • Na rozdiel od PC, tlačové zariadenia sa obmieňajú až po doslúžení, keď oprava je nerentabilná – bez posúdenia ceny prevádzky • Spoznaním počiatočných nákladov je možné pripraviť, vykonať a na záver vyhodnotiť projekt Audit tlačového prostredia • Ako odhad vychadzajúci zo štatistík – Neposkytne súčastné náklady – Je dostačujúci pre návrh nového riešenia ...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Analýza a posúdenie projektu 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.