EQUINOX, s.r.o.

EQUINOX, s.r.o.

Tepelné čerpadlá, klimatizácia, vykurovanie, rekuperácia a vzduchotechnika. Komplexné služby - poradenstvo, projektovanie, predaj, montáž a servis značiek DAIKIN, MITSUBISHI, PANASONIC, SAMSUNG, FUJITSU a MIDEA.

Spoločnosť EQUINOX, s.r.o. je obchodná spoločnosť s realizačným pokrytím pre celú Slovenskú republiku a Moravu, ktorá ponúka služby a zariadenia v oblasti tepelných čerpadiel, klimatizácie, vykurovania, rekuperácie a vzduchotechniky. Pôsobíme ako autorizovaný predajca a montážna spoločnosť zariadení, ako aj kompletných systémov DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, SAMSUNG, FUJITSU, MIDEA a ELEKTRODESIGN, a taktiež ako poskytovateľ poradenských, projekčných a servisných služieb.

S našimi zákazníkmi a dodávateľmi jednáme otvorene, čestne a zodpovedne, pričom kladieme vysoké nároky na kvalitu a spokojnosť zákazníka, ako aj na ochranu životného prostredia. Naším cieľom je pomôcť zákazníkovi uspokojiť jeho potreby či už kúrenia, chladenia alebo vetrania v prvom rade konzultáciami a poradenstvom (poskytujeme aj výpočtové energetické poradenstvo a projektovanie), to zn. zohľadnením všetkých podmienok, ktoré sú pre každý objekt špecifické a až následne samotnou realizáciou ekonomicky a energeticky najvhodnejšej varianty riešenia jeho individuálnych potrieb na kľúč.

VERÍME, ŽE SPOKOJNOSŤ NÁŠHO ZÁKAZNÍKA JE TOU NAJLEPŠOU REKLAMOU.
- Náš záujem je, aby sa k nám náš zákazník nielen rád vracal, ale taktiež, aby vrelo odporúčal našu spoločnosť aj ďalším. V našej spoločnosti sa nesmie vykonávanie služieb a obchodná činnosť uskutočňovať na úkor dodržiavania platných zákonov a legislatívy.

Spoločnosť EQUINOX, s.r.o. je procesne riadenou spoločnosťou, čím zabezpečuje efektivitu a kvalitu svojich služieb.

Politika integrovaného systému menežérstva vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Vedenie spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojich činností na životné prostredie.

Vedenie spoločnosti sa na podporu politiky zaväzuje:
- zdokonaľovať integrovaný menežérsky systém, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem STN EN ISO9001 a ISO 14001,
- trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán,
- zvyšovať kvalifikáciu a environmentálne povedomie zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti, a taktiež zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy,
- vytvárať vzájomne výhodné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a s dodávateľmi, založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie,
- zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

Základným nástrojom menežérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém menežérstva kvality a environmentu prostredníctvom riadenia jednotlivých procesov, budovaný v súlade s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001 a ISO 14001.

POLITIKA KVALITY

Spoločnosť EQUINOX, s.r.o. sa svojou politikou kvality zaväzuje plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán kvalitnou a na čas prevedenou prácou s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti tak na domácich ako aj na zahraničných trhoch.

Vrcholový menežment spoločnosti sa zaväzuje zavedený systém menežérstva kvality udržiavať a trvalo zlepšovať pri dodržiavaní platných legislatívnych predpisov a technických noriem, čo vedie k zvyšovaniu kvality našich služieb.

Politika kvality spoločnosti EQUINOX, s.r.o. je postavená na týchto zásadách:
- zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj v rámci celého spektra podnikateľských aktivít spoločnosti,
- získať trvalú dôveru zákazníkov a tým aj upevnenie si postavenia na trhu,
- zabezpečiť kvalitu služieb a produktov v súlade so súčasnými svetovými trendmi a na najmodernejšej úrovni,
- vytvárať vzájomne výhodné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere a korektnosti tak, aby viedli k dlhodobej obchodnej spolupráci,
- trvale zvyšovať odbornú úroveň a profesionálny rast zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti prostredníctvom systematického vzdelávania s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň kvality procesov, služieb a produktov,
- zabezpečovať kvalitu a neustále ju zlepšovať je základnou povinnosťou každého zamestnanca ako aj spolupracovníka našej spoločnosti, a to tým, že každý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce,
- predchádzať a riešiť prípadné nedostatky kvality prostredníctvom procesu riadenia nezhôd.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Politika BOZP v spoločnosti EQUINOX, s.r.o. deklaruje postoj spoločnosti k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci najmä vytváraním optimálnych podmienok pre bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu. BOZP je v systéme riadenia spoločnosti rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia.
- Veríme, že žiadna práca nie je tak dôležitá a súrna, aby nemohla byť aj primerane bezpečná. Kvalita našej práce sa odzrkadľuje aj v tom, ako bezpečne k práci pristupujeme.

Uplatňovanie zásad politiky BOZP je spoločnou zodpovednosťou všetkých zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje najmä:
- trvale sledovať všetky právne a iné požiadavky v oblasti BOZP, implementovať ich do činnosti spoločnosti a pravidelne posudzovať zhodu týchto požiadaviek s ich plnením v spoločnosti,
- zvyšovať zodpovednosť zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti za vlastné zdravie a bezpečnosť pri práci ako aj zdravie a bezpečnosť osôb, ktorých sa ich konanie bezprostredne dotýka rozvojom odborných znalostí,
- uplatňovať požiadavky kladené na BOZP už pri obstarávaní investičného majetku, materiálov, prípadne technológií a stroje a technické zariadenia uvádzať do prevádzky, len ak zodpovedajú príslušným predpisom a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií,
- vytvárať predpoklady, aby žiadny zamestnanec a spolupracovník spoločnosti nevykonával práce, ktoré by nezodpovedali jeho zdravotnej spôsobilosti,
- orgány štátneho odborného dozoru vnímať ako partnerov pri realizácii bezpečnostnej politiky spoločnosti, najmä pri uvádzaní nových technológií a zariadení s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, ochrany zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti, ako aj prevencie v oblasti BOZP,
- zabezpečovať vykonávanie pravidelných kontrol a previerok na všetkých pracoviskách spoločnosti, prehodnocovať podmienky činnosti v spoločnosti, identifikovať a eliminovať potenciálne zdroje možného vzniku nehôd a pracovných úrazov minimálne raz ročne previerkami BOZP.

ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

Základnou filozofiou spoločnosti EQUINOX, s.r.o. v oblasti životného prostredia je minimalizovanie negatívnych vplyvov pracovnej činnosti na životné prostredie. Pre zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie začlenilo vedenie spoločnosti ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

V súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001 sa vedenie spoločnosti zaväzuje:
- spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv, záujmovými skupinami v miestach pôsobenia spoločnosti s cieľom plného rešpektovania štátnej a regionálnej environmentálnej politiky,
- realizovať preventívne a hospodárske opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov a to predovšetkým zvýšením efektívnosti našich montážnych a skladových procesov,
- znižovať dopady svojich činností a produktov na životné prostredie neustálym zlepšovaním používaných technológií,
- udržiavať a zlepšovať systém účelnej vnútornej a vonkajšej komunikácie medzi riadiacimi zamestnancami a pracoviskami spoločnosti pre riešenie otázok týkajúcich sa životného prostredia,
- zavedený systém sústavného vzdelávania zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti rozšíriť o program zameraný k zvýšeniu úrovne starostlivosti o životné prostredie,
- presadzovať zásady ochrany životného prostredia a zavedeného systému environmentálneho menežérstva u našich zmluvných partnerov.

Vedenie spoločnosti očakáva od svojich zamestnancov a spolupracovníkov plnú podporu v týchto snahách a zaväzuje ich k plneniu zásady, že ochrana životného prostredia patrí k jednej zo základných úloh každého zamestnanca a spolupracovníka spoločnosti.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: EQUINOX, s.r.o. 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.