V.O.D.S., a.s.

V.O.D.S., a.s. ponúka  • Zber a zhodnotenie opotrebovaných pneumatík

   Zber a zhodnotenie opotrebovaných pneumatík

   Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 a R13, recyklácia alebo spätné získanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá. V rámci našich zmluvných vzťahov Vám vieme vystaviť protokol o zhodnotení, na základe ktorého si Vaša spoločnosť môže uplatniť nárok na vrátenie prostriedkov z Recyklačného fondu. Po prevážení odpadu obdrží producent protokol o prevzatí odpadu, ktorý obsahuje dátum, hmotnosť, kategóriu odpadu, meno producenta, meno zhodnocovaťeľa a dodací list. Zároveň sme držiteľom rozhodnutia na prevádzkovanie na zber a zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 a R13 vo svojom s...

  • Športové povrchy

   Športové povrchy

   Športové povrchy na báze gumového granulátu sú v súčasnosti novým trendom vo výstavbe športovísk. Povrch športoviska je zmesou gumového granulátu (drviny) a polyuretánového pojiva. Spĺňa najnáročnejšie kritériá kladené na kvalitu športového povrchu. - detské ihriská - multifunkčné ihriská - futbalové - basketbalové - tenisové - atletické dráhy a doskočiská - volejbalové - hádzanárske - streetbalové

  • Pneumatiky na protektorovanie

   Naša spoločnosť v rámci Slovenskej republiky spolupracuje s protektorovacími závodmi pri predĺžení životnosti opotrebovaných pneumatík ich následným protektorovaním. Náš školený personál zabezpečí triedenie vhodných pneumatík pre protektorovanie.

  • Gumové rohože

   Gumový granulát získaný pri zhodnotení opotrebovaných pneumatík je následne zapracovaný do hotových výrobkov. Súčasťou nášho strojového vybavenia je technológia na výrobu gumových rohoží pre detské ihriská spĺňajúce smernice Európskej únie a na to nadväzujúce normy Slovenskej republiky o bezpečnosti detských ihrísk (STN EN 1177 a STN EN 1176), pre kritickú výšku pádu (HIC). Pri výrobe gumových rohoží sa používa polyuretánové pojivo vysokej kvality a gumový granulát, ktorý vzniká pri zhodnotení opotrebovaných pneumatík. Výrobný program zahŕňa aj výrobu gumových rohoží pre využitie - Antivibračné podložky - tlmí nežiad...

  • Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti životného prostredia

   Jednou služieb, ktoré ponúka naša spoločnosť je aj odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia. Disponujeme tímom kvalifikovaných špecialistov, ktorí svoje praktické skúsenosti využívajú pri riešení problémov zákazníka a poskytovaní odborného poradenstva a konzultácií v oblasti životného prostredia. V rámci tejto činnosti zabezpečujeme: - ekologické audity - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) - odborné poradenstvo v oblasti integrovanej kontroly znečistenia ŽP a vypracovanie žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ. - vypracovanie návrhov na riešenie problematiky nebezpečných...

  • Analýza odpadov

   Naša spoločnosť zabezpečuje v rámci spolupráce s akreditovanými laboratóriami nasledujúce činnosti: - analýzy odpadov - údaje o chemickom zložení, fyzikálnych, mikrobiologických, biologických a toxikologických vlastnostiach vzoriek pevných a kvapalných materiálov rôzneho druhu a pôvodu podľa požiadaviek legislatívy odpadového hospodárstva - environmentálne informácie - údaje o znečistení životného prostredia, o zdrojoch kontaminácie a ich vlastnostiach, o možnostiach a postupoch sanácie a revitalizácie kontaminovaného územia v zmysle platných environmentálnych zákonov - komplexné technologické informácie - súvisiace so zneškodňovaním od...

  • Zdroje ionizujúceho žiarenia - odber, preprava

   Naša spoločnosť zabezpečuje v spolupráci s akreditovaným pracoviskom so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6 nasledujúce činnosti: - odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi - preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi - dovoz, vývoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6 - vykonávanie údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6 - vykonávanie skúšok tesnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré sú zdrojom ionizujúceho žiarenia - vydávanie sprievodných listov pre zdroje ioni...

  • Geologické práce

   Pri prieskume nerastného bohatstva Slovenskej republiky, ako aj pri hydrogeologickom prieskume, inžinierskogeologickom prieskume, prieskume životného prostredia sa vykonávajú geologické práce, ktoré naša spoločnosť je oprávnená vykonávať a okrem svojich potrieb ich vykonáva dodávateľsky aj pre iných záujemcov. Konkrétne ide o činnosti: - projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia - vypracovanie hydrogeologických posudkov rôzneho druhu - spracovanie návrhov na ochranné pásma vodných zdr...

  • Nakladanie s odpadmi s obsahom PCB

   Naša spoločnsoť v náväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 135/2004 Z.z. o dekontaminácií zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB), ktorá vstúpila do platnosti 1.4.2004 realizuje prepravu, zber a skladovanie odpadov s obsahom PCB (napr. transformátorov a kondenzátorov) do doby prepravy do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D9 alebo D10.

  • Staré banské diela - likvidácia

   Slovenská republika má dlhoročnú tradíciu banskej činnosti a s tým spojených prejavov banskej činnosti. Ťažba nerastu predstavuje zásah do prírody a reliéfu krajiny. Samotná príroda sa veľakrát nedokáže vysporiadať s pozostatkami historickej ako aj súčasnej banskej činnosti, preto platná legislatíva ukladá ťažobnej organizácii povinnosť po ukončení banskej činnosti vykonať likvidáciu bane, resp. lomu a uskutočniť rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou. Naša spoločnsoť na základe banského oprávnenia a skúseností zahraničného partnera ponúka ťažobným organizáciám: - spracovanie dokumentácie na odpis zásob - sprac...

  • Demolácie a likvidácie

   Naša spoločnosť tvorí tím skúsených pracovníkov, ktorí Vám ponúkajú spoluprácu s odbornou spôsobilosťou pri demoláciach alebo likvidáciach rôznych objektov, v oblasti trhacích prác, prípravných prác na stavbách, vrtných a zemných prácach. Miera skúseností a technickej zdatnosti nám umožňuje vypracovať pre Vás komplexné riešenie, pre rýchlu a bezpečnú realizáciu v týchto činnostiach: - spracovanie technologických postupov prác, spracovanie technických projektov, vybavenie príslušných povolení - búracie práce - deštrukcie objektov, komínov, chladiacich veží, železobetónových základov pomocou - odstrely na stavbách, hĺbenie z...

  • Výkup, zber, úprava a zhodnotenie kovového odpadu, druhotných surovín

   Naša spoločnosť vo svojej prevádzke realizuje výkup, zber, úpravu a zhodnotenie kovového odpadu - druhotných surovín. Zoznam odpadov zaradených do kategórie O - ostatné odpady a N - nebezpečné odpady, s ktorými sa na prevádzke nakladá: - vyradené zariadenia - meď, mosadz, bronz - hliník - zmiešané kovy - káble - odpady zo železa a ocele - odpady z neželezných kovov - neželezné kovy - zmiešané obaly - železo a oceľ - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu - odpadová kôra a korok - piliny , hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové - odpadová kôra a drevo - obaly z dreva - dre...

  • Stavebné a inertné odpady

   Zneškodňovanie stavebného a inertného odpadu sa vykonáva v Košiciach. Na tejto lokalite sa vykonávajú terénne úpravy lokality pre pripravovanú bytovú výstavbu. V rámci terénnych úprav je možné ukladať inertný a stavebný odpad od fyzických aj právnických osôb - podnikateľov a občanov, z činností ako rekonštrukcie a úpravy bytových jadier, demolácie a úpravy budov, okolia, komunikácií, výkopové práce a pod. Odpady, ktoré je možné ukladať: - odpad z ťažby rudných nerastov - odpad z ťažby nerudných nerastov - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407 - odpadová keramika, tehly, obkladačky, dlaždice a kamenina (po tep...

  • Nebezpečné odpady - zneškodňovanie skládkovaním

   Naša spoločnosť disponuje skládkou na nebezpečné odpady, ktorá sa nachádza v Košiciach Myslave (pri Luníku IX). Na tejto skládke je možné ukladať vyše 200 druhov nebezpečných odpadov vznikajúcich pôvodcom pri ich činnostiach. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť a sú pôvodcom zaradené ako nebezpečné v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z.z., (katalóg odpadov). Spoločnosť má všetky povolenia potrebné k prevádzke zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Skládka na nebezpečné odpady má vlastnú certifikovanú váhu s elektronickým prepojením na počítač. K odovzdanému nebezpečnému odpadu d...

  • Sanácia a rekultivácia starých environmentálnych záťaží

   V oblasti sanácii a rekultivácii starých ekologických záťaží: - prieskum znečistenia - zistenie úrovne a rozsahu kontaminácie znečistených lokalít - spracovanie rizikovej analýzy - určenie miery rizika pre zdravie človeka a ekosystémy plynúce z prítomnosti cudzorodých látok v zložkách životného prostredia - sanačné a rekultivačné práce - realizácia opatrení, ktoré znížia mieru ohrozenia na prijateľnú hranicu (skládky komunálnych a priemyselných odpadov, odkaliská, haldy a pod.)

  • Zber, preprava a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení

   Zoznam elektroodpadov, ktoré zberáme a spracovávame na základe udelenej autorizácie Ministerstvom ŽP SR č. 140/A/2005-6.2 zo dňa 12.8.2005 a vydaných súhlasov príslušných orgánov štátnej správy. - Veľké domáce spotrebiče - Malé domáce spotrebiče - Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia - Spotrebná elektronika - Elektrické a elektronické nástroje - Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely - Zdravotnícke zariadenia - Prístroje na monitorovanie a kontrolu - Predajné automaty

  • Doprava v kontajneroch ABROLL s vozidlami s hydraulickou rukou s 5 polypovým drapák aj s prívesom

   Preprava nebezpečných odpadov vozidlami vyhovujúcimi podmienkam ADR.Preprava vozidlami s hákovými a reťazovými nakladačmi kontajnerov aj s hydraulickou rukou s 5 polypovým drapákom.Preprava v kontajneroch va)ových (od 5 do 9 m3) a ABROLL kontajneroch od 10 do 37 m3

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: V.O.D.S., a.s. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.