Chemikálie

- Acetanhydrid, (Anhydrid kyseliny octovej), C4H6O3
- Acetonitril, (Nitril kyseliny octovej), C2H3N CH3CN
- Acetón, CH3COCH3
- Aktívne uhlie
- Amoniak, NH4OH
- n-Amylalkohol, (1-Pentanol), C5H12O CH3(CH2)4OH
- Azid sodný, NaN3 N3Na
- Benzaldehyd , (Aldehyd kyseliny benzoovej), C7H6O C5H5CHO
- Benzén, C6H6
- Benzín lekársky, C6H6
- Benzoan sodný, C7H5O2Na C6H5COONa
- Benzylalkohol, C7H8O C6H5CH2OH
- Brómfenolová modrá, C19H10Br4O5S
- Bromid amónny, NH4Br
- Bromid draselný, KBr
- Bromičnan draselný, KBrO3
- Bromid sodný, NaBr
- Brómkrezolová červeň, C21H16Br2O5S
- Brómtymolová modrá, C27H28Br2O5S
- n-Butanol, Butan-1-ol, C4H10O
- Citran sodný dihydrát, C6H5O7Na3 x 2H2O
- Cyklohexán, C6H12
- Deionizovaná voda, H2O
- Dietylénglykol, C4H10O3
- Dietyléter, C2H5OC2H5
- Dihydrogenfosforečnan amónny, (NH4)H2PO4
- Dihydrogenfosforečnan draselný, KH2PO4
- Dichlórmetán, CH2Cl2
- N,N-dimethylformamid, HCON(CH3)2
- Dusičnan amónny, NH4NO3
- Dusičnan draselný, KNO3
- Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2
- Dusičnan sodný, NaNO3
- Dusičnan strieborný, AgNO3
- Dusičnan strontnatý, Sr(NO3)2
- Dusitan sodný, NaNO2
- Dvojchroman draselný, (Dichroman draselný), K2Cr2O7
- Eriochromová čerň T, (Kyselina 2-hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naftylazo)-5-nitronaftalén-4-sulfonová, sodná soľ;
- Čerň alizarinchromová PT; Čerň erichromová T supra), C20H12N3NaO7S
- Etanol, Etylalkohol, CH3CH2OH
- Etylénglykol, C2H6O2
- Etylester kyseliny octovej, Etylacetát , C4H8O2
- Fenol, (Hydroxybenzén), C6H6O C6H5OH
- Fenolftalein, C20H14O4
- Fenolová červeň, C19H14O5S
- Ferrikyanid draselný, (Hexakyanoželezitan tridraselný), K3(Fe(CN)6)
- Ferroin roztok cca 1/40 M (0,025 mol/l), (Vodný roztok komplexu 1,10-fenantrolinu so síranom železnatým), C36H24Fe N6O4S
- Ferrokyanid draselný trihydrát, Potassium hexacyanoferrate(II) Trihydrate, (Hexakyanoželeznatan tetradraselný trihydrát), K4(Fe(CN)6) x 3H2O
- Fluorid amónny, NH4F
- Fluorid draselný, KF
- Fluorid sodný, NaF
- Formaldehyd, HCHO
- Formamid, (Amid kyseliny mravčej), CH3NO
- Fosforečnan trisodný dodekahydrát, Na3PO4 x 12H2O
- Glycerín, Glycerol, C3H8O3 HOCH2CH(OH)CH2OH
- Hexametafosforečnan sodný
- n-Heptán, C7H16
- Hexametyléntetraamín, (Urotropín), C6H12N4
- n-Hexán, C6H14
- Hexán, C6H14
- Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý, (Fosforečnan draselný), K2HPO4
- Hydrogénfosforečnan disodný, Na2HPO4
- Hydrogénfosforečnan disodný, Na2HPO4 x 12 H2O
- Hydrogénftalat draselný, (Ftalan draselný kyslý), C8H5KO4 HOOCC6H4COOK
- Hydrogénsíran draselný, (Síran draselný kyslý), KHSO4
- Hydrogénuhličitan draselný, (Uhličitan draselný kyslý), KHCO3
- Hydrogénuhličitan sodný, Na HCO3
- Hydroxid draselný, KOH
- Hydroxid hlinitý, Al (OH)3
- Hydroxid sodný, NaOH
- Hydroxylamín hydrochlorid, (Chlorid hydroxylamónny), NH2OH x HCl
- Chelatón II, (Kyselina etyléndiaminotetraoctová, EDTA), C10H16N2O8
- Chelatón III, (Kyselina etylendiaminotetraoctová, disodná sol), C10H14N2Na2O8 x 2H2O
- Chlorid amónny, NH4Cl
- Chlorid draselný, KCl
- Chlorid horečnatý hexahydrát, MgCl2 x 6H2O
- Chlorid sodný, NaCl
- Chlorid strieborný, AgCl
- Chlorid strontnatý hexahydrát, SrCl2 x 6H2O
- Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný, CaCl2
- Chlorid vápenatý dihydrát, CaCl2 x 2H2O
- Chlorid vápenatý hexahydrát, CaCl2 x 6H2O
- Chlorid zinočnatý bezvodý, ZnCl2
- Chlorid železitý bezvodý, FeCl3
- Chlorid železitý kryštalický hexahydrát, FeCl3 x 6H2O
- Chloroform, CHCl3
- Chroman draselný, K2CrO4
- Izoamylalkohol, (3-Metylbután-1-ol, Isopentylalkohol), C5H12O (CH3)2CHCH2CH2OH
- Izobutylalkohol, C4H10O
- Izoel
- Izooktán, C8H18
- Izopropanol, 2-Propanol / Propan-2-ol, (CH3)2CHOH
- Jodičnan draselný, KIO3
- Jód resublimovaný, I2
- Jodid, KI
- Jodid sodný, NaI
- Jodistan draselný, KIO4
- o-Krezol, C7H8O
- m-Krezol, C7H8O
- Kryštáľová violeť, (Violeť methylová 10 B), C25H30CIN3
- Kupral, ( N, N – Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát), C5H10NNaS2 x 3H2O
- Kyselina adipová, C6H10O4 , HOOC(CH8)4COOH
- Kyselina amidosulfónová, (Kyselina amidosírová, Kyselina sulfámová), NH2SO3H
- Kyselina askorbová, (Vitamín C), C6H8O6
- Kyselina benzoová, C7H6O2, C6H5COOH
- Kyselina boritá, H3BO3
- Kyselina bromovodíková, HBr
- Kyselina citrónová, C6H8O7
- Kyselina citrónová monohydrát, C6H8O7 x H2O
- Kyselina dichlóroctová, C2H2Cl2O2
- Kyselina dusičná, HNO3
- Kyselina fluorovodíková, HF
- Kyselina fosfomolybdénová hydrát, (Kyselina dodekamolybdatofosforečná hydrát), H3PO4 x 12MoO3 x aq
- Kyselina fosforečná, H3PO4
- Kyselina chloristá, HClO4
- Kyselina chlorovodíková, HCl
- Kyselina chrómsírová
- Kyselina maleinová, C4H4O4 C2H2(COOH)2
- Kyselina mliečna, (Kyselina 2–hydroxypropánová), C3H6O3 CH3CH(OH)COOH
- Kyselina mravčia, HCOOH CH2O2
- Kyselina octová, CH3COOH
- Kyselina salicylová, (Kyselina 2-hydroxybenzoová), C7H6O3
- Kyselina sírová 91% podľa Gerbera, H2SO4
- Kyselina sírová 62 % podľa Gulika, H2SO4
- Kyselina sírová, H2SO4
- Kyselina sulfanilová, (Kyselina anilín-4-sulfónová, kyselina 4-aminobenzénsulfónová), C6H7NO3S H2NC6H4SO3H
- Kyselina 5 – sulfosalicylová dihydrát, (Kyselina 2 – hydroxy – 5 sulfobenzoová dihydrát), C7H6O6S x 2 H2O HOC6H3(SO3H)COOH x 2H2O
- Kyselina štavelová dihydrát, C2H2O4 x H2O, HOOCCOOH x 2H2O
- Kyselina tioglykolová, (Kyselina sulfanyl octová), C2H4O2S HSCH2COOH
- Kyselina trichlóroctová, C2HCl3O2 Cl3CCOOH
- Kyselina vínna, C4H6O6 COOH(CHOH)2COOH
- Laurylsíran sodný, (Dodecylsíran sodný), C12H25NaO4S CH3(CH2)11OSO3Na
- Malachitová zeleň, C48H50N4O4 x 2 C2H2O4
- Manganistan draselný, KMnO4
- Mravčan draselný
- D – Mannit, C6H14O6
- Mentol, C10H20O
- Metanol, Metylalkohol, CH3OH
- Metavanadičnan amónny, NH4VO3, C2H5COCH3
- Metol, (4 – (Methylamino)fenol síran), C14H18N2O2 x H2SO4 (CH3NHC6H4OH)2 x H2SO4
- Metylová červeň, voľná kyselina, (Metylčerveň, voľná kyselina)C15H15N3O2 4 –(CH3)2NC6H4N:NC6H4 - 2 - COOH
- Metylénová modrá, C16H18CIN3S x H2O
- Metylizobutylketón, 4-metyl-2-pentanón, C6H12O
- Metyloranž, (Oranž methylová sodná soľ, Oranž III, ), C14H14N3NaO3S
- Metylsalicylát, C8H8O3
- Močovina, (Karbamid), CH4N2O
- 1-oktanol, C8H18O
- Molybdenan amónny tetrahydrát, (Heptamolybdenan hexaamónny tetrahydrát), (NH4)6Mo7O24 x 4H2O
- Molybdenan sodný dihydrát, Na2MoO4 x 2H2O
- Morský piesok
- Murexid, (Kyselina purpurová, amónna soľ), C8H8N6O6
- Naftalén, C10H8
- 2-Naftol, C10H8O C10H7OH
- Nátronové vápno granulované II
- Ninhydrín, C9H6O4
- Nitrometán, CH3NO2
- Nitroprusid sodný dihydrát, (Pentakyano nitrosoželezitan sodný dihydrát)C5FeN6Na2O x 2H2O
- Octan amónny, C2H7NO2 CH3COONH4
- Octan draselný, CH3COOK C2H3KO2
- Octan kademnatý dihydrát, C4H6CdO4 x 2H2O (CH3COO)2Cd x 2H2O
- Octan olovnatý trihydrát, (CH3COO)2Pb x 3H2O
- Octan olovnatý zásaditý podľa Horna, (Dihydroxyd-dioctan diolovnatý) C4H8O6Pb2 (CH3COO)2Pb x Pb(OH)2
- Octan sodný bezvodý, C2H3NaO2 CH3COONa
- Octan zinočnatý dihydrát, C4H6O4Zn x 2H2O Zn(CH3COO)2 x 2H2O
- Octan sodný trihydrát, C2H3NaO2 x 3H2O CH3COONa x 3H2O
- Ortuť polarografická, Hg
- Oxid horečnatý ľahký, MgO
- Oxid chrómový, CrO3
- Oxid manganičitý, MnO2
- Oxid olovnatý žltý, PbO
- Oxid titaničitý, TiO2
- Oxid zinočnatý, ZnO
- Parafín
- Pepsín
- n-Pentán, C5H12
- Perchlóretylén, Tetrachóretylén , C2Cl4
- Peroxid sodíka, (Peroxid sodný), Na2O2
- Peroxid vodíka, H2O2
- Peroxodisíran amónny, (Persíran amónny), (NH4)2S2O8
- Petroléter, (zmes kvapalných alifatických uhľovodíkov)
- 1-propanol, Propylalkohol , C3H8O
- Propylénglykol, C3H8O2
- Pyridín, C5H5N
- Peroxodisíran draselný, (Persíran draselný), K2S2O8
- Peroxodisíran sodný, (Persíran sodný), Na2S2O8
- Pyrosiričitan draselný, (Disiričitan draselný), K2S2O5
- Pyrosiričitan sodný, (Disiričitan sodný), Na2S2O5
- Ramsay tuk
- Rodanid amónny, (Tiokyanatan amónny), NH4SCN
- Rodanid draselný, KSCN
- Sacharóza, C12H22O11
- Salicylan sodný, C7H5NaO3 HOC6H4COONa
- Seleničitan sodný pentahydrát, Na2SeO x 5 H2O
- Silikagel
- Silikónové oleje
- Silikónové pasty
- Silikónový odpeňovač
- Silokónové emulzie
- Síran amónny, (NH4)2SO4
- Síran draselný, K2SO4
- Síran draselno-hlinitý dodekahydrát, (Síran hlinito-draselný dodekahydtát) KAl(SO4)2 x 12H2O
- Síran hlinitý oktadekahydrát, Al2(SO4)3 x 18H2O
- Síran horečnatý heptahydrát, MgSO4 x 7H2O
- Síran hydrazínia, N6H2O4S NH2NH2 x H2SO4
- Síran kobaltnatý heptahydrát, CoSO4 x 7 H2O
- Síran lítny monohydrát, Li2SO4 x H2O
- Síran manganatý monohydrát, MnSO4 x H2O
- Síran meďnatý bezvodý, CuSO4
- Síran meďnatý pentahydrát, CuSO4 x 5 H2O
- Síran ortuťnatý, HgSO4
- Síran sodný bezvodý, Na2SO4
- Síran sodný dekahydrát, Na2SO4 x 10H2O
- Síran strieborný, Ag2SO4
- Síran zinočnatý heptahydrát, ZnSO4 x 7 H2O
- Síran železnato-amónny hexahydrát, (Síran ammónno-železnatý hexahydrát), (NH4)2Fe(SO4)2 x 6H2O
- Síran železnatý heptahydrát, FeSO4 x 7H2O
- Síran železito-amónny dodekahydrát, (Síran amónno-železitý dodekahydrát NH4Fe(SO4)2 x 12H2O
- Síran železitý hydrát, Fe2(SO4)3 x aq
- Siričitan sodný bezvodý, Na2SO3
- Soľ priemyselná tabletovaná
- Sorban draselný, (Sorban draselný), C6H7KO2 CH3CH:CHCH:CHCOOK
- Stearan horečnatý, C36H70MgO4
- Sulfid sodný hydrát, (Sírnik sodný hydrát), Na2S x aq
- Sulfid železnatý, FeS
- Škrob rozpustný
- Šťavelan diamónny monohydrát, C2H8N2O4 x H2O (COONH4)2 x H2O
- Šťavelan disodný, C2Na2O4 (COONa)2
- Tetraboritan sodný dekahydrát, (Borax), Na2B4O7 x 10H2O
- Tetrahydrofurán, C4H8O
- Tetrachlórmetán, CCl4
- Tiomočovina, (Thiokarbamid), CH4N2S NH2CSNH2
- Tiosíran amónny, (NH4)2S2O3
- Tiosíran sodný bezvodý, Na2S2O3
- Tiosíran sodný pentahydrát, Na2S2O3 x 5H2O
- Tymolová modrá
- Toluén, C7H8
- Trietanolamín, C6H15NO3
- Trietylamín, C6H15N
- Trietylénglykol, C6H14O4
- Trichlóretylén, C2HCl3
- Uhličitan amónny, (NH4)2CO3
- Uhličitan draselný bezvodý, K2CO3
- Uhličitan horečnatý zásaditý, (Chlorid – hydroxid horečnatý), ~ 4MgCO3 x Mg(OH)2 x 5 H2O
- Uhličitan sodný bezvodý, Na2CO3
- Uhličitan sodný dekahydrát, Na2CO3 x 10H2O
- Uhličitan vápenatý zrážaný, CaCO3
- Vazelína biela
- Vazelína žltá
- Vínan antimonylo-draselný 0,5 hydrát, C4H4KO7Sb x 0,5H2O
- Vínan sodno-draselný tetrahydrát, (Vínan draselno-sodný tetrahydrát, Seignettova soľ), C4H4KNaO6 x 4H2O
- Vínan sodný dihydrát, C4H4Na2O6 x 2H2O
- p-Xylén, C8H10
- Xylén, zmes izomérov, C8H10
- Xylénová oranž, C31H28N2Na4O13S
- Zinok granulovaný, Zn

Cena: na vyžiadanie, podľa špecifikácie.

Uveďte o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


Hľadáte nových zákazníkov?   Aktuálne evidujeme 112 751 užívateľov zo všetkých oblastí podnikania.   Viac >>>

X

Vstup pre firmy

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo?
Hľadáte zákazníkov?

1. Povedzte zákazníkom aké služby poskytujete, aké produkty vyrábate. Ukážete, čo chcete predať a potrebujete dať zákazníkom do pozornosti.

2. Vytvoríme spoločne stratégiu a nájdeme pre Vás odberateľov. Ukážeme im vašu ponuku, vaše referencie, katalógy.

3. Zákazníci smerujú priamo k Vám, prípadne do Vášho internetového obchodu alebo na Vaše webstránky.

X

Hľadám - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzne

1. Napíšte Vašu požiadavku o aký produkt alebo službu máte záujem.

2. Firmy, dodávatelia alebo výrobcovia Vám zašlú svoju ponuku.

3. Sami si v prípade spokojnosti vyberiete z doručených ponúk, bez provízie, sprostredkovania, poplatkov.

Služba je bezplatná a k ničomu Vás nezaväzuje, predošlí užívatelia takto ušetrili v priemere do 25%.

Uveďte o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Názov novej ponuky:
Text novej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navyigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Chemikálie 2004 - 2015 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.